Wznawiam prowadzenie działalności gospodarczej

Zanim rozpoczniesz

1. Przedsiębiorca, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej może w każdym momencie wznowić jej prowadzenie. Należy podkreślić, iż okres zawieszenia zadeklarowany przez przedsiębiorcę przy składaniu wniosku o zawieszenie nie ma charakteru wiążącego. Oznacza to, że nawet, gdy przedsiębiorca zawiesił działalność na rok, to może wznowić prowadzenie działalności gospodarczej np. po trzech miesiącach. Warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku o wznowienie działalności gospodarczej do odpowiedniego organu rejestrowego. Wznowienie działalności nie ogranicza prawa zawieszania działalności w przyszłości. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia działalności gospodarczej, wpis dotyczący tej działalności zamieszczony w CEDIG lub KRS może zostać wykreślony z urzędu. Przedsiębiorca rejestrowany w KRS może być też wzywany do podjęcia w tym zakresie odpowiednich czynności (wznowienie lub likwidacja działalności) a w przypadku ich zaniechania może nawet być ukarany grzywną.


UWAGA
Warunkiem zawieszenia działalności gospodarczej jest niezatrudnianie pracowników (warto pamiętać, iż osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym są w dalszym ciągu pracownikami). Przy wznowieniu działalności gospodarczej i w razie ponownego zatrudniania pracowników, pracodawca jest zobowiązany zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy. Wymóg ponownego zatrudnienia w/w pracownika zachodzi w okresie 15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia.

2. Należy pamiętać, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 • ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
 • nie musi zamykać ksiąg handlowych lub podatkowych ani też likwidować innych atrybutów utożsamianych z działalnością (np. prowadzenie konta firmowego)

W rezultacie wznowienie przez niego działalności gospodarczej wymaga jedynie poinformowania o tym fakcie stosownych organów (urząd gminy lub sąd rejestrowy, urząd skarbowy, ZUS, GUS), i to w odpowiedniej formie (konieczność wykorzystania właściwych formularzy). W większości przypadków obowiązuje zasada "single window" czyli jednego okienka, w którym można dokonać wspomnianych formalności. Szerzej o tym w niniejszym poradniku.

Ww. obowiązki jak i uprawnienia zwłaszcza w dziedzinie rozliczeń podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne obejmują zarówno przedsiębiorców jak i wspólników spółek osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa).

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Formalne wznowienie działalności gospodarczej
 • label_outline Opodatkowanie
 • label_outline Zatrudnianie pracowników
 • label_outline Konto firmowe
 • label_outline Muzyka, filmy ,abonament RTV
 • label_outline Inne obowiązki