Otwieram agencję zatrudnienia

Zanim rozpoczniesz

Charakterystyka ogólna

Agencja zatrudnienia jest instytucją rynku pracy świadczącą usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej.

Wymienione powyżej pośrednictwo pracy obejmuje udzielanie pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Do zadań agencji należy też ściąganie z rynku, pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy. Obowiązkiem agencji jest także informowanie kandydatów do pracy oraz pracodawców o prowadzonym naborze i jego skuteczności oraz o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy. Agencja zajmuje się również kierowaniem osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.

W segmencie zaś doradztwa personalnego agencja odpowiedzialna jest za weryfikację kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji oraz określanie cech i uprawnień pracowników niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

W kwestii poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego zadania agencji powinny skupiać się na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, a w przypadku pracodawców pomoc winna obejmować wsparcie w doborze kandydatów do pracy. Agencja powinna też informować o możliwościach szkolenia i kształcenia oraz inicjować, organizować a nawet prowadzić porady zawodowe oraz zajęcia aktywizujące w zakresie poszukiwania pracy.

Z kolei usługi w zakresie pracy tymczasowej polegają na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu ich do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. W takim przypadku to agencja zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, mając na uwadze potrzeby i warunki uzgodnione wcześniej z pracodawcą użytkownikiem. Pracodawca użytkownik nie jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy a jedynie podmiotem wyznaczający pracę i kontrolującym jej wykonanie. Uzgodnienia pomiędzy agencją a pracodawcą użytkownikiem powinny dotyczyć rodzaju, czasu i miejsca pracy, okresu jej trwania, ewentualnych urlopów a także zagadnień bhp i wypłaty wynagrodzeń. Uzgodnienia powinny przybrać formę pisemną.

Wstępne wymagania

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie agencji zatrudnienia jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Wpis do rejestru nie jest wymagany gdy działalność polega m.in. na:
- kierowaniu za granicę do zatrudnienia polegającego na czasowym przyjęciu do rodziny w zamian za określone świadczenia w celu doskonalenia umiejętności językowych lub zawodowych na okres do 2 lat;
- gromadzeniu w postaci dokumentu elektronicznego i udostępnianiu informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych;
- kierowaniu osób w celu odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową.

Podmiot zamierzający wykonywać usługi w zakresie przypisanym do agencji zatrudnienia powinien spełniać następujące warunki:
1) nie może posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania;
2) powinien być niekaranym za przestępstwa lub wykroczenia związane z działalnością na rynku pracy lub pobieraniem z tego tytułu opłat;
3) powinien być podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości.

Podstawowy numer PKD działalności gospodarczej

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej


Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej

Agencję zatrudnienia można prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską.
W tym względzie należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Rejestracja działalności gospodarczej
  • label_outline Założenie działalności gospodarczej
  • label_outline Opodatkowanie w zakresie VAT
  • label_outline Ubezpieczenia społeczne – zatrudnianie pracowników
  • label_outline Konto firmowe
   • label_outline Założenie konta firmowego
 • label_outline Rodzaje i formy prowadzenia agencji pośrednictwa pracy
 • label_outline Rejestracja działalności agencji zatrudnienia
 • label_outline Wymogi lokalowe
  • label_outline Uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji
  • label_outline Wykonywanie robót budowlanych
  • label_outline Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania
 • label_outline Odtwarzanie muzyki lub obrazu
  • label_outline Abonament radiowo-telewizyjny
  • label_outline Uzyskanie licencji na publiczne odtwarzanie muzyki/programów TV/radiowych
 • label_outline Inne obowiązki