Zawieszam prowadzenie działalności gospodarczej

Zanim rozpoczniesz

1. Przedsiębiorca (także wspólnik lub wspólnicy spółki), który z jakichkolwiek powodów zamierza wstrzymać prowadzenie działalności gospodarczej nie musi jej likwidować. Przepisy prawa dopuszczają zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej. Pozwala to przedsiębiorcy na zmniejszenie w okresie zawieszania obowiązków oraz płatności przy jednoczesnym formalnym istnieniu przedsiębiorstwa.

UWAGA!
Warunkiem zawieszenia działalności gospodarczej jest niezatrudnianie pracowników (warto pamiętać, iż osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym są w dalszym ciągu pracownikami). Natomiast osoby wykonujące pracę w ramach innego stosunku prawnego niż stosunek pracy (umowa agencyjna, umowa o dzieło, umowa zlecenia) nie są pracownikami. I przy zawieszaniu działalności nie ma obowiązku rozwiązywania z nimi umów.

Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej zobowiązany jest do wykonania czynności określonych w przepisach prawa. Czynności te zamierzamy przybliżyć Państwu w niniejszym poradniku. Wykonywanie działalności gospodarczej można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. Data rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia (podpisania) wniosku. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.


Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Działalność można zawiesić na okres do 3 lat. Opieka jednak nie może trwać dłużej niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko z powodu stanu zdrowia wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Musi to być potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Wtedy działalność można zawiesić na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Z uprawnienia zawieszenia działalności przedsiębiorca może korzystać jednorazowo w całości lub w nie więcej niż w 4 częściach. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule opublikowanym na stronach Pojedynczego Punktu Kontaktowego.W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 • ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
 • nie musi zamykać ksiąg handlowych i podatkowych oraz likwidować innych atrybutów związanych z działalnością gospodarczą (np. prowadzenie konta firmowego).

Pamietaj zatem, że mimo zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo osiągać przychody finansowe lub przyjmować należności ewentualnie regulować swoje zobowiązania jeżeli powstały one lub dotyczą działalności prowadzonej przed datą jej zawieszenia.

Więcej informacji na ten temat uzyskasz w artykule opublikowanym na stronach Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

2. Przed zawieszeniem prowadzonej działalności gospodarczej należy zwrócić uwagę na zawarte wcześniej umowy, np. z kontrahentami, pracownikami oraz inne umowy cywilnoprawne. Mogą być to także porozumienia dotyczące dostaw towarów lub świadczenia usług przez naszą firmę lub na jej rzecz. Z reguły umowy z kontrahentami zawierają odpowiednie zapisy dotyczące okresu ich wypowiedzenia. Nawet jeżeli przepisy nie nakazują wypowiedzenia umowy w formie pisemnej to warto, w celu uniknięcia późniejszych nieporozumień, zrobić to w tej formie. Zgodnie z art. 77 § 2 kodeksu cywilnego jeżeli umowa zawarta została na piśmie albo innej formie szczególnej to odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem. Z kolei okres wypowiedzenia umowy pracownikowi jest uzależniony od stażu jego pracy u danego pracodawcy. Przedsiębiorca powinien na tyle wcześnie złożyć odpowiednie wypowiedzenia, aby w dniu zawieszenia działalności umowy już nie obowiązywały.

3. Jak wypowiedzieć umowy albo odstąpić od umowy?

 • Umowa zlecenie – zleceniodawca może ją wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.
 • Umowa o dzieło – dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w takim wypadku zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.
 • Umowa o pracę nakładczą – umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron. W czasie okresu próbnego wypowiedzenie jest dwutygodniowe, natomiast umowa zawarta na czas nie określony może być rozwiązana za 1-miesięcznym wypowiedzeniem, a okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Więcej informacji na ten temat zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.
 • Umowa najmu – jeżeli umowa najmu zawarta była na czas nie oznaczony, to najemca może wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód. Natomiast jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony najemca może wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie najmu. Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. Analogiczne przepisy obowiązują w przypadku wypowiedzenia umowy dzierżawy.
 • Umowę użyczenia – jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.
 • Umowę agencyjną – umowa zawarta na czas nieoznaczony może być wypowiedziana na miesiąc naprzód w pierwszym roku, na dwa miesiące naprzód w drugim roku oraz na trzy miesiące naprzód w trzecim i następnych latach trwania umowy. Ustawowe terminy wypowiedzenia nie mogą być skracane, lecz mogą zostać umownie przedłużone, z tym że termin ustalony dla dającego zlecenie nie może być krótszy niż termin ustalony dla agenta. Przedłużenie terminu dla agenta powoduje takie samo przedłużenie dla dającego zlecenie. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.


4. Kwestie dotyczące zwolnienia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wyrejestrowania odbiorników radiowo-telewizyjnych, a także zlikwidowania rachunku firmowego zostaną omówione w dalszej części poradnika.

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Zwolnienie zatrudnianych pracowników
 • label_outline Formalne zawieszenie działalności gospodarczej
 • label_outline Dostęp do świadczeń społecznych
 • label_outline Obowiązki skarbowe związane z zawieszoną działalnością gospodarczą
 • label_outline Rejestracja statystyczna przepływu towarów
 • label_outline Obrót wyrobami akcyzowymi
 • label_outline Inne obowiązki