Zatrudnianie pracowników – poradnik

Zanim rozpoczniesz

Z tego poradnika dowiesz się:

 • jak zatrudnić pracowników,
 • jak spisać umowę,
 • jakie są warunki zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych.

W potocznym rozumieniu, a także w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, pracownikiem jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba zatrudniona w oparciu o umowę o dzieło lub umowę zlecenie. Natomiast, zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie:
 • umowy o pracę,
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania lub
 • spółdzielczej umowy o pracę.
Natomiast osoby wykonujące pracę w oparciu o umowę o dzieło lub umowę zlecenie nie są pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy. Kwestie wykonywania przez nich usług reguluje Kodeks cywilny, a zawierane umowy nazywane są cywilnoprawnymi. W tym poradniku stosujemy - o ile nie zaznaczymy inaczej - potoczne określenie pracownika.

Uwaga
Rolnicy mogą zatrudniać pracowników (tzw. pomocników rolnika) na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach. Więcej informacji znajdziesz w serwisie biznes.gov.pl

Jak znaleźć pracownika
Jeżeli szukasz pracownika, to:
 • zamieść ofertę pracy w mediach, np. w gazecie,
 • rozejrzyj się wśród znajomych,
 • skorzystaj z usług agencji zatrudnienia,
 • umieść ogłoszenie w internecie (na własnej stronie lub w serwisach ogłoszeniowych),
 • zwróć się do urzędów pracy i biur karier.
W przypadku problemów ze znalezieniem pracownika możesz zatrudnić cudzoziemca. Inforamcję, jak to zrobić znajdziesz w poradniku Zatrudnianie cudzoziemców

Dokumenty pracownika
Możesz żądać od osoby, która ubiega się o zatrudnienie, aby złożyła następujące dokumenty:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza - zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika),
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum - w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo dostarczyć ci:
 • dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,
 • dokumenty, dzięki którym może korzystać ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

Dane osobowe pracownika
Przy zatrudnianiu pracowników na podstawie umowy o pracę możesz żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, aby podała dane osobowe:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • datę urodzenia,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Możesz żądać od pracownika podania także:
 • innych danych osobowych,
 • imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
 • numeru PESEL pracownika.
Możesz żądać podania innych danych osobowych niż określone powyżej, jeżeli obowiązek ich przekazania wynika z odrębnych przepisów. Ponadto możesz domagać się udokumentowania danych osobowych. Osoba, której dotyczą dane osobowe, udostępnia ci je w formie oświadczenia.

Pamiętaj! Zabezpiecz dane zawarte w składanych przez kandydatów ofertach pracy. Przechowuj w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów. Możesz żądać od pracownika, by przedstawił oryginały tych dokumentów do wglądu. Możesz też zrobić ich odpisy albo kopie.
Jeśli chcesz zatrudnić pracowników, to pamiętaj, że w Polsce mogą być nimi osoby, które ukończyły 18 lat (przepisy prawa dopuszczają zatrudnienie młodocianych czyli osób w wieku 16-18 lat).

Możesz zawrzeć z pracownikami następujące [rodzaje umów o pracę:] /publikacja/-/publikacja/1984-zatrudnianiepracownkowumowy
 • umowę na okres próbny,
 • umowę na czas określony (w tym umowę na zastępstwo),
 • umowę na czas nieokreślony,
 • umowę zlecenie,
 • umowę o dzieło,
 • umowę o pracę nakładczą,
 • umowę o pomocy przy zbiorach.

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Zatrudnianie pracowników
 • label_outline Zgłaszanie zatrudnianych pracowników do ubezpieczeń społecznych
 • label_outline Zatrudnienie młodocianych
 • label_outline Zatrudnianie pracowników tymczasowych
 • label_outline Zatrudnianie niepełnosprawnych
 • label_outline Obowiązki względem PFRON
 • label_outline Regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania
 • label_outline Inne obowiązki