Gospodarka odpadami

Zanim rozpoczniesz

Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko , w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.

Hierarchia postępowania z odpadami obejmuje następujące działania:

1. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi.

2. Odzysk polega na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - poddaniu innym procesom odzysku.
Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan.
Uwaga ! składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.

3. Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe z przyczyn, o których mowa wyżej posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwiać. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku.

4. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn, o których mowa powyżej.

Projektowanie w zakresie gospodarki odpadami dotyczy zatem przedsiębiorców wytwarzających te odpady, posiadających odpady, podmiotów przetwarzających odpady, producentów szczególnych wyrobów, z których te odpady powstają, a także wszystkich wytwórców opakowań i produktów w tych opakowaniach a nawet ich sprzedawców. W rezultacie obowiązki związane z w/w obszarem działalności mają dość powszechne i szerokie zastosowanie.

Uwaga! Niniejszy poradnik nie obejmuje gospodarki odpadami komunalnymi (wywóz śmieci, zrzut ścieków) wytwarzanymi w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Informacje ogólne
 • label_outline Użytkownicy niektórych odpadów
 • label_outline Sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • label_outline Baterie i akumulatory
 • label_outline Opakowania
 • label_outline Towary szczególne i ich opakowania
 • label_outline Pojazdy
 • label_outline Polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenile
 • label_outline Odpady medyczne i weterynaryjne
 • label_outline Inne obowiązki