Otwieram działalność w zakresie transportu medycznego

Zanim rozpoczniesz

Charakterystyka ogólna

Transport medyczny służy do przewozu osób chorych, rannych lub pacjentów do określonych miejsc leczenia. Z uwagi na funkcje transport ten może być podzielony na :
- transport wykonywany w ramach ratownictwa medycznego;
- transport sanitarny stanowiący przewóz osób albo materiałów biologicznych (np. krew, organy) i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu.
Transport sanitarny jest zazwyczaj realizowany na zlecenie szpitali, poradni lekarskich, stacji dializ, czy też hospicjów w ramach umów zawieranych z podmiotami dysponującymi środkami transportu. Do umów tych, gdy zamawiające podmioty lecznicze są jednostkami sektora finansów publicznych, stosuje się przepisy prawa zamówień publicznych. Prywatne podmioty lecznicze wspomniane umowy zawierają na zasadach przyjętych przez siebie. W sytuacji zaś, gdy zamawiającym jest NFZ umowy zawiera się po przeprowadzeniu postępowania w trybie:
1) konkursu ofert albo
2) rokowań.
-przy czym podkreślić należy, że transport sanitarny co do zasady nie stanowi odrębnego przedmiotu umów zawieranych przez NFZ, jest bowiem zazwyczaj częścią umowy o świadczenie usług opieki zdrowotnej.
Środki transportu sanitarnego wykorzystywane w w/w zakresie, muszą spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Ambulanse wykorzystywane do tych celów są oznaczone litera „T”

Z kolei jeśli chodzi transport w ramach ratownictwa medycznego to służy on do zabezpieczenia działalności zespołów ratownictwa medycznego i podobnie jak wyżej odbywa się specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego. Ich wyposażenie powinno być dużo bogatsze niż w przypadku typowego transportu sanitarnego. Ambulanse bowiem znajdujące się na stanie zespołów ratownictwa medycznego powinny posiadać leki i sprzęt do ratowania życia w tym butle i instalacje tlenowe, respiratory, defibrylatory, laryngoskopy itp. W zależności od poniższych grup ambulanse te są oznaczone jako „S” lub „P”.
Przepisy prawa wyodrębniają 2 grupy zespołów medycznych:
1) zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny ( „S”);
2) zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny ( „P”).
Umowy na świadczenie tych usług podpisuje się z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego. Zamawiającym jest wówczas dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który wyznacza obszar ich działania w postaci rejonów operacyjnych (zazwczaj województwo). Do postępowania w sprawie zawarcia w/w umów ich rozliczania i kontroli stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podobnie jak wcześniej przewidują one podpisanie umowy po przeprowadzeniu postępowania w trybie:
1) konkursu ofert albo
2) rokowań.

Transport medyczny lub sanitarny może być też wykonywany na rzecz prywatnych klientów.
W transporcie sanitarnym głównie wykorzystuje pojazdy zwane ambulansami (potocznie nazywa je też sanitarkami czy karetkami pogotowia ). Stanowią one specjalistyczny środek transportu przeznaczony do przewozu chorych lub rannych. W przypadku transportu prywatnego osób nie wymagających przewozu w pozycji leżącej można posłużyć się także typowymi autami osobowymi lub busami.

Wymagania wstępne

Transport medyczny wykonywany jako transport sanitarny na rzecz podmiotów medycznych jak i klientów prywatnych nie stanowi działalności leczniczej, a tym samym działalności regulowanej. W efekcie rozpoczęcie jego wykonywania nie wymaga, poza zarejestrowaniem działalności gospodarczej, uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, licencji, koncesji czy też wpisów do rejestrów. Niemniej trzeba pamiętać, iż do świadczenia w/w usług konieczne jest posiadanie odpowiednich środków przewozowych spełniających cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach. Aktualnie obowiązującą jest Polska Norma PN-EN 1789:2011 "pojazdy medyczne i ich wyposażenie - ambulanse drogowe". W cytowanej Normie zostały określone wymagania dotyczące konstrukcji, badania, osiągów i wyposażenia ambulansów drogowych stosowanych do transportu i sprawowania opieki nad pacjentami oraz wymagania dotyczące przedziału dla pacjenta. Wskazać również należy, że podmiot, który ubiega się o zawarcie umowy w zakresie transportu sanitarnego, nie musi być świadczeniodawcą. Może bowiem zlecać wykonanie tych czynności podwykonawcy.

Z kolei transport realizowany w ramach ratownictwa medycznego stanowi jego integralną cześć i jako taki wpisuje się w świadczenie opieki zdrowotnej. W rezultacie może być wykonywany przez podmiot, który został wpisany do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez wojewodę. Dodać trzeba, że działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do w/w rejestru. Więcej na ten temat w na stronach elektronicznego punktu kontaktowego
Jednocześnie podkreślić należy, że w skład zespołu medycznego powinien wejść lekarz, pielęgniarka i ratownik medyczny. W rezultacie koniecznym jest zatrudnienie osób mających takie uprawnienia. Również kierowca zatrudniony w takim zespole lub jego członek pełniący taką funkcję powinien mieć szczególne kwalifikacje. Pojazdem uprzywilejowanym (czyli ambulansem „S” i „P”) może bowiem kierować osoba, która:
1) ukończyła 21 lat,
2) posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii,
3) uzyskała orzeczenie:
- lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
- psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.
4) ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
5) posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

Podobnie jak w przypadku zwykłych ambulansów, samochody wykorzystywane w ramach czynności ratownictwa medycznego, również muszą spełniać szczególne kryteria co do ich, wymogów technicznych, wyposażenia i oznaczenia. Oznaczenia obowiązują też członków zespołu, którzy powinny posiadać odpowiednie umundurowanie.

Podstawowy nr PKD dla tej działalności

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
86.90 B Działalność pogotowia ratunkowego. Podklasa ta obejmuje:
· działalność pogotowia ratunkowego w zakresie transportu chorych, włączając transport samolotowy

Dopuszczalne formy działalności gospodarczej

Transport medyczny można prowadzić wybierając dowolną formę działalności, poza spółką partnerską.
W tym względzie należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Rejestracja działalności gospodarczej
  • label_outline Założenie działalności gospodarczej
  • label_outline Opodatkowanie w zakresie VAT
  • label_outline Ubezpieczenia społeczne – zatrudnianie pracowników
  • label_outline Konto firmowe
   • label_outline Założenie konta firmowego
 • label_outline Wymogi lokalowe
  • label_outline Uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji
  • label_outline Wykonywanie robót budowlanych
  • label_outline Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania
 • label_outline Rejstracja działalności leczniczej
 • label_outline Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • label_outline Odtwarzanie muzyki/filmów
  • label_outline Abonament radiowo-telewizyjny
  • label_outline Uzyskanie licencji na publiczne odtwarzanie muzyki/programów TV/radiowych
 • label_outline Inne obowiązki