Załatwiam sprawę w urzędzie (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego)

Zanim rozpoczniesz

Nie wszyskie sprawy urzędowe prowadzone są tak samo. Niektóre urząd załatwia zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (K.p.a). Zazwyczaj są to trochę trudniejsze sprawy. Jeśli jesteś stroną takiego postępowania, warto znać jego zasady, żeby:

· skuteczniej bronić swoich racji,
· unikać kosztów,
· sprawniej działać.

Jakich spraw dotyczy K.p.a

K.p.a reguluje:

· wydawanie zezwoleń, pozwoleń, decyzji itp.,
· wymierzanie kar pieniężnych,
· wydawanie zaświadczeń,
· składanie skarg i wniosków dotyczących urzędów.

Postępowanie administracyjne może dotyczyć m.in. spraw:

· budowlanych,
· sanitarnych,
· drogowych,
· rolnych,
· leśnych,
· przemysłowych,
· środowiskowych.

K.p.a nie reguluje:

· kar skarbowych,
· spraw podatkowych.

Zasady ogólne

Urzędy powinny działać zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania administracyjnego według K.p.a

Kto uczestniczy w postępowaniu

1. urząd (właściwy dla rodzaju i miejsca sprawy, np. położenia nieruchomości),

2. ty jako strona (osobiście lub przez pełnonomocnika).

Ile trwa załatwienie sprawy

Zaświadczenia - do 7 dni.

Inne sprawy w postępowaniu administracyjnym urzędy powinny załatwiać niezwłocznie.

Wyjątkiem są sprawy:

· które wymagają wyjaśnień (urząd ma miesiąc od rozpoczęcia postępowania, np. złożenia wniosku),
· szczególnie trudne (dwa miesiące).

Do tych terminów nie wlicza się czasu na dokonanie przez ciebie lub urząd wymaganych czynności (np. okresu, w którym udzielasz odpowiedzi na wezwanie).

Jeśli sprawa nie jest rozwiązana w terminie możesz złożyć ponaglenie do organu nadrzędnego.

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Zasady ogólne
 • label_outline Wszczęcie postępowania
 • label_outline Zasady postępowania wyjaśniającego
 • label_outline Zasady prowadzenia postępowania dowodowego
 • label_outline Ułatwienia w postępowaniu administracyjnym
 • label_outline Zawieszenie postępowania
 • label_outline Sposoby zakończenia postępowania
 • label_outline Postępowanie odwoławcze
 • label_outline Wzruszenie decyzji ostatecznej decyzji adminitracyjnej
 • label_outline Koszty postępowania administracyjnego
 • label_outline Wydawanie zaświadczeń
 • label_outline Składanie skarg i wniosków
 • label_outline Inne obowiązki