Obowiązki sprawozdawcze firmy wobec GUS w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Zanim rozpoczniesz

Badania statystyczne statystyki publicznej mogą dotyczyć każdej dziedziny życia społecznego i gospodarczego oraz występujących w nim zjawisk dających się obserwować i analizować. Szczegółowy zakres prowadzonych badań statystycznych statystyki publicznej jest ustalany corocznie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia i powinien uwzględniać celowość, niezbędność oraz społeczną ich użyteczność.

Badania statystyczne statystyki publicznej są prowadzone jako badania pełne całej zbiorowości, w tym spisy powszechne, albo jako badania reprezentacyjne na wylosowanej lub dobranej celowo próbie danej zbiorowości. Badania statystyczne mogą być prowadzone na zasadzie obowiązku albo udziału dobrowolnego.

Jeżeli ujęte w programie badań statystycznych statystyki publicznej badanie jest prowadzone na zasadzie obowiązku, podmioty określone w programie są obowiązane do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących informacji w zakresie, formie i terminach określonych szczegółowo w tym programie. Spod tego obowiązku od 1 stycznia 2015 r. wyłączeni zostali mikroprzedsiębiorcy w zakresie obejmującym dane za rok kalendarzowy rozpoczęcia swojej działalności.

Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych prowadzonych przez te służby; udostępnianie lub wykorzystywanie danych indywidualnych i danych osobowych dla innych niż podane celów jest zabronione (tajemnica statystyczna).

Badania statystyczne statystyki publicznej prowadzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przy pomocy służb statystyki publicznej (Główny Urząd Statystyczny i urzędy statystyczne szczebla terytorialnego).

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Wyniki działalności
 • label_outline Ochrona środowiska
 • label_outline Sektory podlegające sprawozdawczości statystycznej
 • label_outline Rolnictwo
 • label_outline Przemysł
 • label_outline Działalność handlowa, gastronomiczna , hotelarska i pozostała usługowa
 • label_outline Budownictwo
 • label_outline Działalność transportowa
 • label_outline Łączność
 • label_outline Rynek surowcowy i paliwowo-energetyczny
 • label_outline Inne obowiązki