Otwieram aptekę

Zanim rozpoczniesz

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne. Zadaniem apteki jest zatem:
1) wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
2) sporządzanie leków recepturowych;
3) sporządzanie leków aptecznych;
4) udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych.
Apteki dzielą się na:
1) ogólnodostępne;
2) szpitalne, zaopatrujące szpitale lub inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
3) zakładowe, zaopatrujące podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą, utworzone przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości, gabinety, pracownie, izby chorych i oddziały terapeutyczne, a także inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Obok aptek obrót detaliczny produktami leczniczymi mogą prowadzić punkty apteczne. Punkty apteczne mogą być usytuowane jedynie na terenach wiejskich, jeżeli na terenie danej wsi nie jest prowadzona apteka ogólnodostępna. Punkty te mogą prowadzić sprzedaż detaliczną tylko określonych leków.

Poza aptekami i punktami aptecznymi obrót detaliczny produktami leczniczymi może odbywać się także w:
1) sklepach zielarsko-medycznych,
2) sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego,
3) sklepach ogólnodostępnych.
Sprzedaż w tych sklepach może jednak dotyczyć wyłącznie produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza o określonym składzie. Ich wykaz został zamieszczony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

Natomiast prowadzenie coraz bardziej popularnej apteki internetowej opiera się jedynie na sprzedaży wysyłkowej. W efekcie aby zrealizować w/w zamiar konieczne jest uprzednie wydanie leków. To zaś może nastąpić w aptece lub punkcie aptecznym. W rezultacie otwarcie e-apteki wymaga również prowadzenia apteki tradycyjnej. Jednocześnie w tym trybie mogą być sprzedawane wyłącznie leki wydawane bez przepisu lekarza i to z dodatkowym wyłączeniem produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta. Powyższego nie można utożsamiać z zamawianiem leków przez internet. Zamówienia te bowiem są zazwyczaj realizowane w aptece tradycyjnej i odbywają się po przedłożeniu recepty lub jej wydruku.

Dodać też trzeba, że obrót hurtowy produktami leczniczymi jest dozwolony tylko w hurtowniach farmaceutycznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Prowadzenie apteki zalicza się do działalności regulowanej. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej tego rodzaju aktywność wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia. Wspomniane zezwolenie wydaje wojewódzki inspektor farmaceutyczny.
Zezwolenia wydaje się podmiotom które:
1) nie prowadzą lub wystąpiły z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi lub zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi lub
2) nie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych;
3) nie są członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych.

Podmiot prowadzący aptekę jest też obowiązany zatrudnić osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki. Osoba ta jako kierownik apteki musi posiadać stosowne uprawnienia i dawać rękojmię należytego prowadzenia apteki.
Produkty lecznicze i wyroby medyczne zaś mogą być wydawane jedynie przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego.
Otwarcie apteki wymaga też odpowiedniego zabezpieczenia lokalowego i realizacji określonych wymogów. Przykładowo powierzchnia podstawowa pomieszczeń przeznaczonych na aptekę nie może być mniejsza niż 80 m2, a w miejscowościach liczących do 1.500 mieszkańców oraz na terenach wiejskich powierzchnia ta nie powinna być mniejsza niż 60 m 2 .
Również uruchomienie punktu aptecznego wymaga uzyskania w/w zezwolenia. Jest ono wydawane przez ten sam organ i na tych samych zasadach. W punkcie aptecznym też musi być zatrudniony kierownik.

Jeśli chodzi natomiast o apteki internetowe to ich otwarcie wymaga powiadomienia wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Zezwolenia zaś nie wymaga prowadzenie sklepów sprzedających leki bezrecepturowe. Niemniej sklepy zielarsko-medyczne mogą być prowadzone przez farmaceutę, technika farmaceutycznego oraz absolwenta kursu II stopnia z zakresu towaroznawstwa zielarskiego lub przedsiębiorców zatrudniających wymienione osoby jako kierowników tych placówek.

Za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki pobierana jest opłata w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


PODSTAWOWY NR PKD DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

4773Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.


DOPUSZCZALNE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Otwierając aptekę możesz wybrać (po spełnieniu odpowiednich warunków) każdy rodzaj działalności gospodarczej. Działalność ta zatem może być prowadzona przez osoby fizyczne w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej przez osoby prawne (spółki kapitałowe - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, przedsiębiorstwa państwowe) oraz niemające osobowości prawnej spółki prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, partnerska itp.).
Trzeba jednak pamiętać o zakazie koncentracji przekraczającej próg 1% aptek otwieranych w danym w województwie. W/w próg obowiązuje przedsiębiorcę działającego indywidualnie jak i również w ramach grupy kapitałowej.


Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Rejestracja działalności gospodarczej
  • label_outline Założenie działalności gospodarczej
  • label_outline Ubezpieczenia społeczne – zatrudnianie pracowników
  • label_outline Konto firmowe
   • label_outline Założenie konta firmowego
 • label_outline Wymogi lokalowe
  • label_outline Uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji
  • label_outline Wykonywanie robót budowlanych
  • label_outline Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania
 • label_outline Uzyskanie zezwolenia na otwarcie apteki
 • label_outline Otwarcie e-apteki
 • label_outline Zawarcie umowy z NFOZ dla celów refundacji leków
 • label_outline Inne obowiązki dotyczace prowadzenia apteki
 • label_outline Inne obowiązki