Otwieram biuro detektywistyczne

Zanim rozpoczniesz

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie z zapisami ustawowymi usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych.
W zakres działalności, jakimi może zajmować się detektyw, wchodzą sprawy wynikające ze stosunków prawnych osób fizycznych, ze stosunków gospodarczych dotyczących wykonania zobowiązań majątkowych, płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach oraz bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową.
Ponadto przepisy stanowią, że w zakresie uprawnień detektywa leży również sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym. Detektyw ma też prawo poszukiwać osób zaginionych lub ukrywających się, poszukiwać mienia, a także zbierać informacje w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów art.37 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej. Rejestr prowadzi Minister Spraw Wewnętrznych.

Wykonywanie czynności detektywistycznych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga posiadania licencji detektywa. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może wykonywać tą działalność osobiście jeżeli on lub jego pełnomocnik posiadają w/w licencję, zaś w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną zachodzi konieczność aby w/w licencją legitymowały się osoby reprezentujące w/w podmiot lub pełnomocnicy ustanowieni do kierowania działalnością detektywistyczną.
Jednocześnie w/w działalność może prowadzić przedsiębiorca który:

 • nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
 • nie był karany za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe lub takiej karalności nie posiadają osoby, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorstwem oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci,
 • zawarł umowę ubezpieczenia.

Uwaga !!! Od 1 stycznia 2014r. aby uzyskać licencje detektywa nie ma obowiązku zdawania egzaminu państwowego. Niemniej kandydat na detektywa musi odbyć szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Transgraniczne wykonywanie usług detektywistycznych
Przedsiębiorcy z innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed rozpoczęciem czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium kraju są obowiązani do złożenia zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zamiaru rozpoczęcia czasowego świadczenia usług detektywistycznych.
O zakończeniu czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorca informuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Więcej na ten temat na stronie biznes.gov.pl

PODSTAWOWY NUMER PKD DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI

· 8030Z działalność detektywistyczna

DOPUSZCZALNE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zakładając biuro detektywistyczne możesz wybrać (po spełnieniu odpowiednich warunków) każdy rodzaj działalności gospodarczej (poza spółką partnerską). Najczęściej wybieranym rodzajem działalności jest wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza lub działalność w formie spółek osobowych lub kapitałowych. W tym względzie należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Rejestracja działalności gospodarczej
  • label_outline Założenie działalności gospodarczej
  • label_outline Opodatkowanie w zakresie VAT
  • label_outline Ubezpieczenia społeczne – zatrudnianie pracowników
  • label_outline Konto firmowe
   • label_outline Założenie konta firmowego
 • label_outline Sprawy lokalowe
  • label_outline Uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji
  • label_outline Wykonywanie robót budowlanych
  • label_outline Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania
 • label_outline Wpis do rejestru działalności regulowanej
 • label_outline Zasady prowadzenia działalności detektywistycznej
 • label_outline Odtwarzanie muzyki i obrazów
  • label_outline Abonament radiowo-telewizyjny
  • label_outline Uzyskanie licencji na publiczne odtwarzanie muzyki/programów TV/radiowych
 • label_outline Inne obowiązki