Otwieram kantor wymiany walut

Zanim rozpoczniesz

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Działalność kantorowa to działalność usługowa polegająca na wymianie walut. Zazwyczaj jest prowadzona w lokalu, gdzie następuje operacja przyjmowania i wydawania środków pieniężnych nominowanych w różnych walutach, potwierdzona wystawieniem dowodów kupna i sprzedaży.

Oprócz tradycyjnych kantorów mogą działać też e-kantory gdzie wymiana walut odbywa się poprzez przelewy walut pomiędzy klientem (zamawiającym) a prowadzącym działalność kantorową przedsiębiorcą. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach NBP taka działalność jednak nie stanowi działalności kantorowej.

Odrębnie od samej działalności kantorów kształtuje się działalność platform będących miejscem wymiany waluty między osobami fizycznymi. Platforma nie świadczy usług wymiany walut i pośrednictwa przy ich wymianie. Usługa polega na wykupie dostępu do w/w platformy i możliwości logowania się na niej oraz umieszczania oferty kupna lub sprzedaży. Stąd też platforma nie jest zmuszona spełniać przepisów obowiązujących pośredników w wymianie walut.

Uwaga! Za kantor nie uznaje się też banków, oddziałów banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych i oddziałów instytucji kredytowych prowadzących sprzedaż lub wymianę walut obcych


WYMAGANIA WSTĘPNE

Działalność kantorowa jest reglamentowana. Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zalicza się do działalności regulowanej a jej prowadzenie wymaga wpisania do rejestru działalności kantorowej. Wspomniany rejestr prowadzi Narodowy Bank Polski.
Ponadto działalność tą może podejmować przedsiębiorca, który spełnia określone, w ustawie prawo dewizowe, kryteria. W efekcie o wpis do w/w rejestru może ubiegać się osoba fizyczna, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także osoba prawna oraz spółka niemająca osobowości prawnej, której żaden odpowiednio członek władz (w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: członek zarządu, członek rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej) lub wspólnik nie został skazany za takie przestępstwo.
Niekaralność obejmuje też osoby bezpośrednio związane z wykonywaniem czynności dotyczącej działalności kantorowej czyli pracowników. Ci ostatni lub przedsiębiorca samodzielnie wykonujący w/w czynności muszą posiadać fachowe przygotowanie do wykonywania tych czynności. Za takie przygotowanie w myśl ustawy prawo dewizowe uznaje się:
1) ukończenie kursu obejmującego prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności kantorowej, udokumentowane świadectwem, lub
2) pracę w banku, w okresie co najmniej rocznym, na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą transakcji walutowych, udokumentowaną świadectwem pracy, oraz znajomość przepisów ustawy regulujących działalność kantorową, potwierdzoną złożonym oświadczeniem.

Powyższe nie dotyczy e-kantorów, gdyż ich prowadzenie opiera się jedynie na zarejestrowaniu działalności gospodarczej w CEIDG lub KRS.


PODSTAWOWY NR PKD DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

6612Z . Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych w pełnym rozwinięciu obejmująca działalność kantorów wymiany walut.

DOPUSZCZALNE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Otwierając kantor można wybrać (po spełnieniu odpowiednich warunków) każdy rodzaj działalności gospodarczej (poza spółką partnerską). Najczęściej wybieranym rodzajem działalności jest wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza lub działalność w formie spółek osobowych lub kapitałowych. W tym względzie należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Rejestracja działalności gospodarczej
  • label_outline Założenie działalności gospodarczej
  • label_outline Opodatkowanie w zakresie VAT
  • label_outline Ubezpieczenia społeczne – zatrudnianie pracowników
  • label_outline Konto firmowe
   • label_outline Założenie konta firmowego
 • label_outline Wymogi lokalowe
  • label_outline Uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji
  • label_outline Wykonywanie robót budowlanych
  • label_outline Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania
 • label_outline Wpis do rejestru NBP
 • label_outline Zgłoszenie działalności
 • label_outline Inne wymogi dotyczące uruchomienia działalności kantorowej
 • label_outline Odtwarzanie filmów/TV
  • label_outline Abonament radiowo-telewizyjny
  • label_outline Uzyskanie licencji na publiczne odtwarzanie muzyki/programów TV/radiowych
 • label_outline Inne obowiązki