Otwieram biuro podróży

Zanim rozpoczniesz

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI
1. Chcąc otworzyć biuro podroży powinieneś się zastanowić, czy chcesz świadczyc zarówno usługi organizatora turystyki , pośrednika turystyki czy także agenta turystycznego.

 • Przez organizatora turystyki należy rozumieć przedsiębiorcę, który organizuje imprezy turystyczne. Innymi słowy jest to firma, która zajmuje się przygotowaniem wycieczki . Zawiera w tym celu umowę z hotelem, przewoźnikiem i innymi usługodawcami, następnie przygotowuje ofertę, którą sprzedaje turystom.
 • Natomiast pośrednik turystyczny zajmuje się, na zlecenie klienta, wykonywaniem, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych (czyli podpisywaniem za niego umów o wynajem hotelu, rezerwacji przelotu samolotem, itp.).
 • Usługi agenta turystycznego polegają na stałym pośredniczeniu (w praktyce sprzedaży) w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

W praktyce, przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, najczęściej wybiera się świadczenie usług agenta turystycznego, gdyż nie wymaga ono wpisu do rejestru działalności regulowanej, gwarancji bankowych oraz ubezpieczenia, a także prowadzenia wykazu umów czy też regulowania wpłat do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

2. Przedsiębiorca będący organizatorem turystyki lub pośrednikiem turystycznym , który w ramach wykonywanej działalności jednocześnie działa jako agent turystyczny , jest obowiązany:

 • wykonywać działalność tylko na rzecz organizatorów turystyki wpisanych do rejestru;
 • w umowie zawieranej z klientem wskazywać jednoznacznie właściwego organizatora turystyki, którego reprezentuje;
 • działać na podstawie ważnej umowy agencyjnej.

PODSTAWOWE NR PKD DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Numery PKD, które dotyczą prowadzenia biura podróży:

 • 7911A działalność agentów turystycznych;
 • 7911B działalność pośredników turystycznych;
 • 7912Z działalność organizatorów turystyki.

WYMAGANIA WSTĘPNE
Należy wiedzieć, iż rozpoczynając działalność w zakresie pośrednika oraz organizatora turystyki przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia lub gwarancji bankowej. Wykonywane przy prowadzeniu biura podróży czynności organizatora turystyki oraz pośrednika turystyki, są działalnością regulowaną i jako takie podlegają wpisowi do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez właściwego ze wzgledu na lokalizację siedziby albo oddziału Marszałka Województwa.

Wymagania wstępne dla cudzoziemców

1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia biura podróży, na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Obywatele innych państw niż wymienione powyżej mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, jeżeli spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przedsiębiorcy zagraniczni posiadający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej mogą świadczyć usługi w zakresie organizatora turystyki oraz pośrednika turystycznego po dokonaniu:
Uznaje się, że przedsiębiorca ten posiada zabezpieczenie finansowe w formie, która jest uznawana w państwie, w którym posiada on siedzibę. W wypadku gdy równoważność zabezpieczenia finansowego jest niższa niż minimalna wysokość zabezpieczenia wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca przedstawia dodatkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową wyrównującą wysokość posiadanego zabezpieczenia finansowego do minimalnej wysokości zabezpieczenia, wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Przedsiębiorca zagraniczny, nieposiadający siedziby na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, powinien utworzyć w Polsce działalność gospodarczą w formie oddziału , jeżeli w jego imieniu mają być zawierane umowy z klientami o organizowanie imprez turystycznych.

DOPUSZCZALNE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Otwierając biuro podróży możesz wybrać (po spełnieniu odpowiednich warunków) każdy rodzaj działalności gospodarczej (poza spółką partnerską).

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Rejestracja działalności gospodarczej
  • label_outline Założenie działalności gospodarczej
  • label_outline Opodatkowanie w zakresie VAT
  • label_outline Ubezpieczenia społeczne – zatrudnianie pracowników
  • label_outline Konto firmowe
   • label_outline Założenie konta firmowego
 • label_outline Sprawy związane z budynkiem/lokalem
  • label_outline Uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji
  • label_outline Wykonywanie robót budowlanych
  • label_outline Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania
 • label_outline Publiczne odtwarzanie muzyki/abonament RTV
  • label_outline Abonament radiowo-telewizyjny
  • label_outline Uzyskanie licencji na publiczne odtwarzanie muzyki/programów TV/radiowych
 • label_outline Uzyskanie ubezpieczeń lub gwarancji oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej
 • label_outline Inne obowiązki