Otwieram agencję ubezpieczeniową

Zanim rozpoczniesz

Charakterystyka działalności
Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika (agenta ubezpieczeniowego) za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Pośrednik ubezpieczeniowy wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, polegające na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych (ogół tych czynności określany jest mianem działalności agencyjnej).
Działalność agencyjna powinna być wykonywana z należytą starannością uwzględniającą zawodowy charakter tej działalności oraz dobrymi obyczajami. Za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych, odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy prowadzi działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Agent ubezpieczeniowy może również zostać multiagentem i sprzedawać polisy wielu towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu. Aby zostać multiagentem należy spełnić takie same warunki jak w przypadku agenta ubezpieczeniowego oraz wykupić polisę OC. Multiagent, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, gdyż to bezpośrednio on, a nie zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Wymagania wstępne
Aby otworzyć własną agencję ubezpieczeniową należy:

 • zdać egzamin,
 • założyć działalność gospodarczą,
 • podpisać umowę agencyjną z towarzystwem ubezpieczeń,
 • otrzymać wpis w rejestrze agentów ubezpieczeniowych.
W celu podpisania umowy agencyjnej z towarzystwem ubezpieczeniowym należy zwrócić się do lokalnego przedstawicielstwa zakładu ubezpieczeń, z którym agent chciałby współpracować, pozytywnie przejść proces kwalifikacyjny i ustalić warunki współpracy. Każdy kandydat na agenta musi zdać egzamin i uzyskać wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Zakład ubezpieczeń, przed podpisaniem umowy, wymaga również od agenta dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenia o niekaralności i świadectwa ukończenia szkoły średniej. W przypadku agentów współpracujących z wieloma towarzystwami dodatkowo wymagana jest polisa OC multiagenta. Pośrednik musi zdać egzamin w każdym towarzystwie, którego produkty sprzedaje.

Ostatnim warunkiem uruchomienia działalności agencyjnej jest uzyskanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych.
Osoba ubiegająca się o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych musi spełnić łącznie następujące warunki:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo: przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe;
 • daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych;
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie;
 • zdała egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń.

Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych dokonywany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego na wniosek zakładu ubezpieczeń, z którym agent ubezpieczeniowy nawiązał współpracę.

Agent ubezpieczeniowy może rozpocząć działalność agencyjną dopiero po uzyskaniu przez organ nadzoru informacji o wpisie agenta do rejestru. Organem nadzoru jest zakład ubezpieczeń, na rzecz którego działa agent ubezpieczeniowy, który również udziela, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, pełnomocnictwa dla agenta do dokonywania czynności agencyjnych w imieniu tego zakładu.

Agenci ubezpieczeniowi nie mają obowiązku przynależności do organizacji zawodowych (np. Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych).

Podstawowy nr PKD dotyczący działalności gospodarczej
Przy rejestracji działalności gospodarczej należy wpisać nr PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.
Podczas rejestracji działalności można również podać następujące numery PKD:
 • 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
 • 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej
Dopuszczalnymi formami prowadzenia agencji ubezpieczeniowej jest jednoosobowa działalność gospodarcza wpisana do CEIDG lub spółka prawa handlowego wpisana do KRS (z wyjątkiem spółki partnerskiej). Spółki cywilne są wyłączone z tego rodzaju działalności.

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Rejestracja działalności gospodarczej
  • label_outline Założenie działalności gospodarczej
  • label_outline Opodatkowanie w zakresie VAT
  • label_outline Ubezpieczenia społeczne – zatrudnianie pracowników
  • label_outline Konto firmowe
   • label_outline Założenie konta firmowego
 • label_outline Sprawy związane z budynkiem/lokalem
  • label_outline Uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji
  • label_outline Wykonywanie robót budowlanych
  • label_outline Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania
 • label_outline Publiczne odtwarzanie muzyki/abonament RTV
  • label_outline Abonament radiowo-telewizyjny
  • label_outline Uzyskanie licencji na publiczne odtwarzanie muzyki/programów TV/radiowych
 • label_outline Wybór firmy/firm ubezpieczeniowych, z którymi nawiążesz współpracę
 • label_outline Ubezpieczenie OC - w przypadku multiagentów
 • label_outline Uzyskanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych
 • label_outline Inne obowiązki