Otwieram agencję reklamową

Zanim rozpoczniesz

Charakterystyka działalności
Działalność agencji reklamowej obejmuje kompleksowe projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych poprzez:

 • projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam w mediach drukowanych, radiu, telewizji, Internecie oraz innych mediach,
 • projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam zewnętrznych, w formie billboardów, paneli, gablot, balonów i sterowców reklamowych, wystaw okiennych, reklam na samochodach i autobusach itp.,
 • dystrybucję i doręczanie prospektów i próbek reklamowych,
 • tworzenie stoisk oraz innych konstrukcji i miejsc wystawowych,
 • prowadzenie kampanii reklamowych oraz pozostałe usługi reklamowe mające na celu przyciągnięcie lub zatrzymanie klientów.

Wymagania wstępne
Działalność reklamowa nie jest działalnością regulowaną, a więc nie są potrzebne żadne zezwolenia ani koncesje. Należy jednak przestrzegać wymagań prawnych w zakresie praw autorskich w reklamie, ograniczeń tematycznych oraz prawa konkurencji. Warto znać zapisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
 • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych mówi, iż tworząc reklamę tworzy się utwory. W momencie stworzenia utworu przez pracownika wszelkie prawa autorskie nabywa pracodawca. Agencja reklamowa ma 2 lata od momentu przyjęcia utworu na jego rozpowszechnienie.
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakazuje wprowadzającego w błąd oznaczania przedsiębiorstwa, fałszywego oznaczania pochodzenia geograficznego towarów lub usług, naśladownictwa produktów, nieuczciwej reklamy, itd. Jeśli naszym produktem jest spot będący w sprzeczności z dobrymi obyczajami, uchybiający godności człowieka, wprowadzający odbiorcę w błąd, odwołujący się do uczucia lęku, do przesądów to może on zostać zakwalifikowany jako reklama nosząca znamiona nieuczciwej konkurencji (art. 16 ww. ustawy).

Aby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności za naruszenie prawa uczciwej konkurencji w związku z opracowaniem i rozpowszechnianiem niedozwolonej reklamy (np. za opracowanie nierzetelnej reklamy porównawczej) warto zastanowić się nad współpracą z prawnikiem, który rzetelnie i fachowo mógłby doradzić w danych kwestiach.

Podstawowy nr PKD dotyczący działalności gospodarczej
Przy rejestracji działalności gospodarczej należy wpisać nr PKD 73.11.Z. (Działalność agencji reklamowych). Można również wpisać takie kody jak:
- 73.12.A (Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji),
- 73.12.B (Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych),
- 73.12.C (Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)),
- 73.12.D (Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach).

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej
Agencję reklamową można prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską.
Należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Rejestracja działalności gospodarczej
  • label_outline Założenie działalności gospodarczej
  • label_outline Opodatkowanie w zakresie VAT
  • label_outline Ubezpieczenia społeczne – zatrudnianie pracowników
  • label_outline Konto firmowe
   • label_outline Założenie konta firmowego
 • label_outline Sprawy związane z budynkiem/lokalem
  • label_outline Uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji
  • label_outline Wykonywanie robót budowlanych
  • label_outline Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania
 • label_outline Publiczne odtwarzanie muzyki/abonament RTV
  • label_outline Abonament radiowo-telewizyjny
  • label_outline Uzyskanie licencji na publiczne odtwarzanie muzyki/programów TV/radiowych
 • label_outline Dodatkowe opłaty
 • label_outline Inne obowiązki