Catering - jak świadczyć usługi transgraniczne w Polsce

Zanim rozpoczniesz

Podstawą działania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej jest swoboda przepływu towarów, pracowników, kapitału i świadczenia usług. Zasada ta dotyczy również świadczenia usług gastronomicznych w Polsce. Usługodawca ma tutaj do wyboru dwie możliwości:

1) może założyć przedsiębiorstwo, co pozwoli na bezterminowe świadczenie usług na zasadach ogólnie obowiązujacych oraz umożliwi sprzedaż alkoholu, gdyż zezwolenie na sprzedaż alkoholu może uzyskać jedynie przedsiębiorstwo posiadające siedzibę na obszarze jednej z gmin w Polsce. Jeśli chcesz otworzyć działalność gospodarczą w Polsce i świadczyć usługi cateringowe na stałe, to przeczytaj poradnik Otwieram lokal gastronomiczny.

2) może skorzystać z formuły tzw. transgranicznego świadczenia usług, które ma charakter czasowy i okazjonalny (nieciągły i niestały). Swoboda świadczenia usług w odróżnieniu od swobody zakładania przedsiębiorstw charakteryzuje się tymczasowością, co oznacza, że działalność prowadzona przez usługodawcę z kraju unijnego w innym kraju Unii trwa z reguły tylko przez określony czas i nie ma zatem charakteru ani ciągłego, ani stałego. Każdy usługodawca, w tym także będący przedsiębiorcą w jednym z państw członkowskich, może tymczasowo świadczyć usługi na zasadzie transgranicznej w innym kraju Unii Europejskiej. Zaletą transgranicznego świadczenia usług jest zatem brak wymogu otwierania działalności gospodarczej na terenie danego kraju członkowskiego, czyli w tym wypadku na terenie Polski.

Działalność gastronomiczna nie jest w Polsce regulowana, zatem jej wykonywanie nie wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Świadczenie transgranicznych usług cateringowych powinno wynikać z kontraktu (np. umowy o dzieło), zawartego pomiędzy usługodawcą z państwa UE a polskim usługobiorcą. W umowie tej, strony określają m.in. zakres, warunki, termin i miejsce wykonania usług, co pozwala uniknąć zakwalifikowania działalności usługowej jako tzw. ukrytego zakładania przedsiębiorstw.

Aby móc wykonywać transgraniczne usługi cateringowe na terenie Polski należy pamiętać o spełnieniu norm higieniczno-sanitarnych produkcji żywności oraz jej transportu, określonych m. in. w zał. nr II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych. Spełnienie wymagań musi być poświadczone odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez służby kraju pochodzenia, przetłumaczonym na język polski.

Należy również wiedzieć, że w ramach świadczenia transgranicznych usług cateringowych w Polsce nie jest możliwa sprzedaż alkoholu!

Usługodawcy świadczący usługi na rynku wewnętrznym UE, są zobowiązani płacić składki na ubezpieczenia społeczne każdorazowo w tym państwie członkowskim, w którym prowadzą „istotną działalność” gospodarczą. Usługodawca nie ma więc obowiązku rejestracji swojej działalności w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Jest natomiast zobowiązany uzyskać od instytucji ubezpieczeniowej w swoim kraju, właściwej dla miejsca prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej (lub właściwej ze względu na adres zamieszkania usługodawcy) zaświadczenie o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu (na formularzu A1). Uzyskane zaświadczenie należy okazać w razie konieczności pracownikowi ZUS, np. w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.

Przeczytaj więcej o świadczeniu usług transgranicznych w Polsce.

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Rejestracja działalności w formie cateringu
 • label_outline Sprawy związane z budynkiem/lokalem
  • label_outline Uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji
  • label_outline Wykonywanie robót budowlanych
  • label_outline Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania
 • label_outline Publiczne odtwarzanie muzyki/abonament RTV
  • label_outline Abonament radiowo-telewizyjny
  • label_outline Uzyskanie licencji na publiczne odtwarzanie muzyki/programów TV/radiowych
 • label_outline Uzyskanie zaświadczenia o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu
 • label_outline Inne obowiązki