Otwieram biuro nieruchomości

Zanim rozpoczniesz

Charakterystyka działalności
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega między innymi na:
- kojarzeniu stron transakcji, chcących nabyć, zbyć, wynająć lub wydzierżawić nieruchomość,
- weryfikowaniu stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości,
- prezentowaniu nieruchomości,
- prowadzeniu negocjacji,
- doradztwie,
- zbieraniu danych i dokumentów,
- braniu udziału w uzgadnianiu treści umów.
Szczegółowy zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wymagania wstępne
Aby prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (biuro lub agencję nieruchomości) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie trzeba posiadać żadnych licencji, zezwoleń czy koncesji. Czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami może wykonywać każdy, kto posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (wymagane jest również umieszczenie informacji o posiadanym ubezpieczeniu w treści zawieranych umów pośrednictwa). Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez te osoby. Ubezpieczenie nie jest wymagane na etapie rejestracji działalności gospodarczej jednak należy je nabyć przed wykonaniem pierwszej czynności związanej z pośrednictwem.
Tytuł pośrednika nieruchomości przysługuje zarówno osobie fizycznej jak i firmie.

Podstawowy nr PKD dotyczący działalności gospodarczej
Działalność gospodarcza prowadzona jest pod symbolem PKD 68.31.Z, który obejmuje działalność agencji obrotu nieruchomościami w zakresie:
- pośrednictwa w kupnie, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości,
- doradztwa i szacowania wartości nieruchomości związanych z jej kupnem, sprzedażą lub dzierżawą.
Właściwy symbol PKD należy podać na etapie rejestracji działalności gospodarczej lub wprowadzić go do zakresu działań już istniejącego podmiotu gospdarczego.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej
Biuro nieruchomości może być prowadzone jako jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej po uzyskaniu wpisu do CEIDG, jak również w formie spółki osobowej (z wyłączeniem spółki partnerskiej) i kapitałowej. Nie ma przeszkód, aby prowadzić tego rodzaju działalność w formie spółdzielni.

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Rejestracja działalności gospodarczej
  • label_outline Założenie działalności gospodarczej
  • label_outline Ubezpieczenia społeczne – zatrudnianie pracowników
  • label_outline Konto firmowe
   • label_outline Założenie konta firmowego
 • label_outline Ubezpieczenie OC
 • label_outline Sprawy związane z budynkiem/lokalem
 • label_outline Publiczne odtwarzanie muzyki/abonament RTV
  • label_outline Abonament radiowo-telewizyjny
  • label_outline Uzyskanie licencji na publiczne odtwarzanie muzyki/programów TV/radiowych
 • label_outline Inne obowiązki