Polski lekarz w Danii

Procedura uznawania kwalifikacji lekarskich w Danii dotyczy także Grenlandii i Wysp Owczych.

Odpowiednikiem polskiego lekarza jest w Danii „læge". Instytucją odpowiedzialną za uznawanie kwalifikacji lekarza jest Danish Health and Medicines Authority.

Procedura

W celu uzyskania duńskiego zezwolenia na wykonywanie niezależnie zawodu lekarza należy wypełnić aplikację.  Wypełniony formularz należy przesłać elektronicznie oraz wydrukowaną wersję formularza wraz z wymaganymi dokumentami, przesłać tradycyjną pocztą na adres:

  • Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 Copenhagen S

Warto wypełniać formularz na komputerze połączonym z drukarką, co umożliwi szybki wydruk dokumentu. Papierową wersję formularza wraz z dołączonymi dokumentami można dostarczyć również osobiście na podany wyżej adres.

Dokumenty, które należy dołączyć do wydrukowanego formularza:

  • kopia dokumentu tożsamości lub paszportu wskazująca imię, nazwisko, datę urodzenia i narodowość lekarza oraz kopia zaświadczenia o zmianie nazwiska (o ile taka nastąpiła);
  • dyplom poświadczający kwalifikacje lekarskie wraz z tłumaczeniem;
  • zaświadczenia o odbyciu szkoleń specjalistycznych w Polsce ( o ile lekarz może takie wykazać) w raz z tłumaczeniem;
  • zaświadczenia Naczelnej Izby Lekarskiej, wskazujące, że otrzymane w Polsce wykształcenie spełnienia standardy dyrektywy 36/2005/WE dot. kształcenia w zawodzie lekarza wraz z tłumaczeniem,
  • pełnomocnictwo, w przypadku gdy dokumenty składane są przez osobę trzecią w imieniu lekarza.

Ponadto należy zwrócić się do Naczelnej Izby Lekarskiej o przesłanie bezpośrednio do Danish Patient Safety Authority, certyfikatu potwierdzającego aktualny status zawodowy lekarza, wskazujący imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Dokument powinien być sporządzony w jęz. angielskim oraz opatrzony datą nie późniejszą niż 3 misiące przed przesłaniem pozostałych dokumentów.

Tłumaczenia na jęz. duński lub angielski powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem oraz pieczęcią tlumacza. Jeśli pieczątka nie jest duńska, angielska lub niemiecka, musi być również przetłumaczona. Oryginał dokumentu oraz dokumen zawierający tłumaczenie muszą być w profsjonalny sposób połączone. Możliwe jest również przesłanie aplikacji bez załączonych tłumaczeń. W takim przypadku instytucja duńska poinformuje po przejrzeniu dokumentów, które z nich muszą być przetłumaczone. Spowoduje to jednak wydłużenie procesu oceny aplikacji.

Aplikacja o uznanie kwalifikacji jest rozpoznawana od momentu otrzymania przez duńską organizację, zarówno wersji elektronicznej jak i papierowej formularza (wraz z załączonymi dokumentami). Instytucja duńska informuje polskiego lekarza o przyjęciu aplikacji drogą mailową.

Proces oceny przedstawionych dokumentów trwa między 2-3 miesiące a jego wynik jest przekazywany lekarzowi również za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku pozytywnej oceny, dane o polskim lekarzu umieszczane są w publicznym rejestrze elektronicznym osób wykonujących zawody medyczne.

Opłata za uzyskanie pozwolenia na wykonywanie zawodu w ramach niezależnej praktyki wynosi 1,206 DKK, natomiast opłata za rejestrację jednej specjalizacji 4,165 DKK.

Osoby, które nie chcą przesyłać oryginałów dokumentów proszone są o załączeni do kopii poświadczenia za zgodność z oryginałem, wystawionego przez ambasadę, konsulat, notariusza, policjanta lub instytucję, która wystawiła dany dokument. Kopia poświadczona za zgodność oryginałem powinna być opatrzona podpisem oraz pieczęcią. Instytucja lub osoba poświadczajaca o zgodności z oryginałem musi być powszechnie znana. Osoby prywatne, pracodawcy lub agencje zatrudnienia nie mogą poświadczać o zgodności.

W przypadku przesyłania oryginalnych dokumentów, wymagane jest dołączenie zwykłych kopii (czarno-białe). Po ocenie aplikacji, oryginały dokumentów zostaną odesłane na adres wskazany w formularzu.

Nie ma możliwości zarejestrowania się jako specjalista: „Internal medicine, Medical allergology, Surgical gastroenterology, Clinical neurophysiology" ponieważ w Danii nie jest prowadzone już szkolenie w tych dziedzinach.

Zgodnie z postanowieniami prawa, lekarze w Danii mogą praktykować zawód do uzyskania wieku 75 lat (od tej reguły istnieją wyjątki np. dla lekarzy wojskowych). Po 75 roku życia lekarz może nadal używać swojego tytułu zawodowego oraz przepisywać leki dla siebie oraz swojej najbliższej rodziny.

Informacje szczegółowe w jęz. angielskim, dostępne są tutaj i tutaj.

Informacje o ofertach pracy dla lekarzy.

Strona Polskiej Naczelnej Izby Lekarskiej, zawierająca informacje o wydawanych zaświadczeniach, wymaganych w procesie uznawania kwalifikacji.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie