Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Polski lekarz we Francji

Instytucje odpowiedzialne za uznawanie kwalifikacji lekarza we Francji to:

Procedura

Wniosek o udzielenie prawa do wykonywania zawodu lekarza we Francji można złożyć, gdy posiada się polski dyplom zawodowy w dziedzinie medycyny. Z reguły stosuje się zasadę automatycznego uznania kwalifikacji zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2005/36/WE, to znaczy, że dyplom jest uznawany bez przeprowadzania indywidualnej oceny równoważności.

Osoby, które rozpoczęły studia 1 maja 2004 r. lub później, powinny przesłać:

  • szczegółowe CV,
  • dyplom ukończenia na polskim uniwersytecie studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „Lekarza" oraz certyfikat Centrum Egzaminów Medycznych poświadczający pozytywny wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

Osoby, które rozpoczęły studia przed 1 maja 2004 r., powinny przesłać:

  • szczegółowe CV,
  • dyplom ukończenia na polskim uniwersytecie studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „Lekarza" oraz certyfikat Centrum Egzaminów Medycznych poświadczający pozytywny wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

W przypadku braku certyfikatu poświadczającego pozytywny wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego, należy dostarczyć oświadczenie Regionalnej Izby Lekarskiej, poświadczające, że szkolenie zawodowe odbyte przez wnioskującego spełnia warunki określone w art. 24 dyrektywy 2005/36/WE lub oświadczenie regionalnej lub Naczelnej Izby Lekarskiej poświadczające, że osoba wnioskująca zgodnie z prawem polskim wykonywała zawód lekarza przez co najmniej trzy następujące po sobie lata w okresie pięciu lat od złożenia wniosku (zgodnie z art. 23 ust 1 dyrektywy 2005/36/WE).

Polscy lekarze specjaliści, którzy chcieliby praktykować we Francji w ramach swojej specjalizacji, powinni przedstawić francuskiej instytucji odpowiednie dokumenty:

  • osoby, które rozpoczęły szkolenie specjalizacyjne 1 maja 2004 r. lub później powinny przesłać dyplom uzyskania tytułu specjalisty wystawiony przez Centrum Egzaminów Medycznych,
  • osoby, które rozpoczęły szkolenie specjalizacyjne przed 1 maja 2004 r. powinny przesłać dyplom uzyskania tytułu specjalisty wystawiony przez Centrum Egzaminów Medycznych oraz oświadczenie Naczelnej Izby Lekarskiej poświadczające, że szkolenie specjalizacyjne odbyte przez wnioskującego spełnia standardy określone w art. 25-27 dyrektywy 2005/36/WE lub w przypadku kiedy szkolenie specjalizacyjne nie spełnia standardów wskazanych w wyżej wymienionych artykułach, oświadczenie Naczelnej Izby Lekarskiej lub innej właściwej instytucji z państwa EOG lub Szwajcarii, w którym obecnie pracuje wnioskujący, poświadczające praktykę lekarską w danej specjalizacji trwającą 3 następujące po sobie lata w okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku.

Jeśli polski certyfikat poświadczający specjalizację w danej dziedzinie nie odpowiada nazwie specjalizacji znajdującej się w Aneksie V do dyrektywy 2005/36/WE, należy przesłać oświadczenie Naczelnej Izby Lekarskiej, poświadczające, że odbyte w Polsce szkolenie specjalizacyjne jest zgodne z art. 25-27 dyrektywy oraz, że dany certyfikat jest w polskim prawie uznany jako poświadczający specjalizację zgodnie z art. 23 ust 6 dyrektywy.

Wyżej wskazane dokumenty (CV oraz dokumenty zaświadczające o wykształceniu i praktyce zawodowej) należy przesyłać na adres:

Centre national de gestion
Immeuble Le Ponant B
21 rue Leblanc, 75737 Paris cedex 15

Informacje szczegółowe: link 1, link 2, link 3, link 3

Strona Polskiej Naczelnej Izby Lekarskiej, zawierająca informacje o wydawanych zaświadczeniach, wymaganych w procesie uznawania kwalifikacji: http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/osrodki-naczelnej-izby-lekarskiej/orodek-uznawania-kwalifikacji/zawiadczenia-wydawane-przez-nrl

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie