Polska pielęgniarka w Niemczech

Odpowiednikiem polskiej pielęgniarki w Niemczech jest Krankenpflegerin. Instytucję właściwą do przesłania wniosku o uznanie kwalifikacji należy wyszukać poprzez stronę internetową, która wskazuje właściwy podmiot w zależności od wpisanych do wyszukiwarki danych adresowych. Używając wyszukiwarki należy zwrócić uwagę na różne specjalizacje zawodu pielęgniarki w Niemczech, np. pielęgniarka osób starszych, pielęgniarka dziecięca.

Z reguły stosuje się zasadę automatycznego uznania kwalifikacji zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2005/36/WE, to znaczy, że dyplom pielęgniarski jest uznawany bez przeprowadzania indywidualnej oceny równoważności, o ile został wydany po 1 maja 2004 r.

Warunkiem uznania w trybie automatycznym dyplomu pielęgniarskiego uzyskanego przed 1 maja 2004 r. jest przedstawienie zaświadczenia, o tym, że otrzymane wykształcenie spełnienia minimalne standardy dyrektywy 36/2005/WE.

Pielęgniarka, która chciałaby wykonywać zawód w Niemczech i posiadać status „state registered" – państwowej rejestracji, musi wystąpić o państwową licencję. Komplet dokumentów, jaki powinien być przedstawiony odpowiednim władzom niemieckim powinien zawierać (uwaga, lista ta może różnić się w poszczególnych krajach związkowych):

  • CV,
  • kopie dokumentu poświadczającego kwalifikacje zawodowe oraz ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
  • certyfikaty poświadczające doświadczenie zawodowe,
  • zaświadczenie lekarskie poświadczające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu,
  • oświadczenie o braku postępowań karnych tozących się przeciwko osobie występującej o uznanie kwalifikacji.

Dokumenty poświadczające kwalifikacje pielęgniarskie (wykształcenie i doświadczenie zawodowe) o ile nie są wydane w jęz. niemieckim muszą być przedstawione wraz z tłumaczeniem przysięgłym na jęz. niemiecki. Władze niemieckie przynzają licencje, o ile stwierdzą równoważność kwalifikacji zagranicznych i niemieckich oraz spełnenie pozostałych wymagań, m.in. odpowiedni poziom znajomości jęz. niemieckiego).

Jeśli pielęgniarka jest niemieckiego pochodzenia i przybyła z Polski na pobyt stały do Niemiec po 1 stycznia 1993 r. powinna zwrócić się do organu niemieckiego z zapytaniem o specjalne procedury dot. osób niemieckiego pochodzenia, tzw. Spätaussiedler.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie