Uznawanie kwalifikacji – weryfikacja znajomości języka

Osoba, której kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu regulowanego albo podjęcia lub wykonywania działalności regulowanej podlegają uznaniu, jest obowiązana posiadać znajomość języka państwa przyjmującego w stopniu niezbędnym do wykonywania danego zawodu albo działalności. Zgodnie z przepisami dyrektywy 2005/36/WE zmodyfikowanymi dyrektywą 2013/55/UE państwa członkowskie mają prawo ją skontrolować przed dopuszczeniem do wykonywania zawodu. Mogą to uczynić dopiero po wydaniu decyzji w sprawie uznania kwalifikacji lub wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej.

Wymóg sprawdzeniaznajomości języka może być stosowany m.in. w przypadku zawodów mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów a także, w przypadku innych zawodów, gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość czy znajomość języka jest wystarczająca do wykonywania zawodu regulowanego albo działalności regulowanej.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej weryfikacji znajomości języka polskiego dokonuje się na wniosek osoby, która chce wykonywać zawód w Polsce.

Tryb przeprowadzania weryfikacji

Sposób i tryb przeprowadzania weryfikacji znajomości języka polskiego, jednostki przeprowadzające weryfikację, sposób ustalania oraz wnoszenia opłaty za jej przeprowadzenie, a także wzór zaświadczenia wydawanego po osiągnięciu pozytywnego wyniku, mogą określić poszczególni ministrowie dla zawodów regulowanych należących do ich kompetencji.

Weryfikacja znajmości języka  dla zawodów i usług medycznych

Weryfikacja znajomości języka polskiego jest uregulowana odrębnie dla zawodu lekarza i lekarza dentysty; podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty . W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu konieczne jest przystąpienie do egzaminu ze znajomości języka przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską (nie dotyczy to osób, które ukończyły studia medyczne w języku polskim). Opłata za egzamin wynosi 400 zł.

Wymóg zdania egzaminu zorganizowanego i przeprowadzonego przez Naczelną Radę Aptekarską dotyczy także farmaceutów (z wyjątkiem osób, które ukończyły studia na kierunku farmacja w języku polskim).

Oświadczenia potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu regulowanego są zobowiązani złożyć także usługodawcy zamierzający świadczyć na terytorium Polski usługę transgraniczną w każdym z zawodów mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie