Założenie działalności gospodarczej w Austrii

Austria należy do Unii Europejskiej od 1 stycznia 1995 roku, a od 1 stycznia 1999 roku jest członkiem Unii Gospodarczej i Walutowej. Najbardziej rozwiniętą dziedziną gospodarki Austrii są usługi, w których zatrudnienie znajduje ponad połowa ludności.

Zarówno obywateli austriackich jak i przedsiębiorców zagranicznych obowiązują te same zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Austriacka ustawa o działalności gospodarczej klasyfikuje cztery typy działalności gospodarczej: niepodlegającą żadnym ograniczeniom, rzemieślniczą, działalność bez zezwolenia, ale wymagająca doświadczenia i poświadczonych kwalifikacji, oraz działalność z zezwoleniem, z poświadczonymi kwalifikacjami i doświadczeniem.
 

Formy prowadzenia działalności - kwestie formalne

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Austrii jest ambitnym wyzwaniem. Na wstępie należy przygotować biznesplan zawierający opis działalności, sposób zarządzania firmą oraz analizę rynku pod kątem szans i ryzyka prowadzonej działalności. Należy również przedstawić potencjalne korzyści z prowadzonej działalności dla gospodarki Austrii. Ponadto, aby uzyskać zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej, konieczne jest wynajęcie lokalu i dopełnienie niezbędnych formalności meldunkowych - zarówno przy pobycie krótszym niż trzy miesiące (uzyskanie karty meldunkowej w urzędzie meldunkowym danego miasta, dzielnicy lub gminy), jak i dłuższym (karta meldunkowa oraz zaświadczenie meldunkowe - w centralnym urzędzie meldunkowym danego landu). Należy również sprawdzić, czy dana działalność gospodarcza wymaga określonych uprawnień czy kwalifikacji, pozyskanie bowiem koncesji jest już bardziej skomplikowane.

W celu uznania naszych kwalifikacji zawodowych w Austrii należy skompletować wszystkie dyplomy i świadectwa wydane w Polce oraz dokonać tłumaczenia ich na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego. Po zebraniu dokumentów i poświadczeń o ich autentyczność należy zgłosić się do Izby Gospodarczej w miejscowości, gdzie będziemy rejestrować działalność. Izba wystąpi z wnioskiem do Federalnego Ministerstwa Gospodarki o uznanie naszych kwalifikacji.

Miejscem rejestracji działalności gospodarczej w Austrii jest urząd dzielnicowy lub magistrat, gdzie składa się odpowiedni wniosek. Instytucją wspomagającą przedsiębiorców na etapie rejestracji firmy są izby gospodarcze. Świadczą one bezpłatną pomoc przy wypełnianiu wniosków rejestracyjnych. W Austrii funkcjonuje system one-stop-shop – tzn., że jeden urzędnik załatwia wszelkie formalności. Kolejnym krokiem w załatwianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej jest zgłoszenie rejestracji firmy dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych. Przedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia w urzędzie skarbowym w ciągu miesiąca od dnia rejestracji firmy.

Polacy mogą prowadzić samodzielną działalność zarobkową, np. w ramach mikroprzedsiębiorstwa (niem.Einzelunternehmen), którego szczególnym przypadkiem jest jednoosobowa działalność gospodarcza (nazywana potocznie Ein-Personen-Unternehmen lub Gewerbe), ciesząca się znaczną popularnością.

Innymi formami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej są:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung),  zawierana jest na podstawie umowy pomiędzy wspólnikami albo przez osobę fizyczną, która posiada 100% udziałów w spółce. Przy tej formie działalności wymaga się sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego,
  • spółka akcyjna (Aktiengeselschaft), w której akcjonariusze ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionych kapitałów,
  • spółka jawna (Offene Handelsgesellschaft – OHG) jest spółką osobową, która powstaje na mocy porozumienia dwóch osób zamierzających prowadzić wspólne przedsiębiorstwo i odpowiadających za zobowiązania przedsiębiorstwa całym swoim majątkiem,
  • spółka komandytowa (Kommanditgesellschaft – KG) czyli przedsiębiorstwo, które powstaje na podstawie porozumienia przynajmniej dwóch osób. Stroną odpowiadającą za zobowiązania spółki bez ograniczeń jest komplementariusz, natomiast komandytariusz odpowiada tylko do wysokości wniesionego kapitału.

Możliwe formy podejmowania samodzielnej działalności zarobkowej:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza,
  • spółki cywilne,
  • spółki handlowe: osobowe i kapitałowe,
  • spółdzielnia,
  • stowarzyszenie.

Warto również zwrócić uwagę na karę przewidzianą przez prawo austriackie za prowadzenie działalności gospodarczej bez posiadania poświadczenia kwalifikacji zawodowych. Wysokość tej kary sięgać może nawet 3.600 euro.

Podatki w Austrii

Należy pamiętać, że według prawa podatkowego w Austrii przedsiębiorcą zostaje się w momencie rozpoczęcia pierwszych działań przygotowawczych do rozpoczęcia działalności (jak np. wynajem lokalu czy zakupy wyposażenia niezbędne dla firmy). Wydatki działań przygotowawczych wlicza się w koszty operacyjne nawet jeśli są one wykonane w roku  poprzedzającym otwarcie firmy.

Kontrowersyjne są przepisy podatkowe w Austrii, według których osoba zatrudniona w Austrii, ale będąca obywatelem Polski podlega podwójnemu opodatkowaniu. Sytuację, w której cały nasz dochód pochodzi z Austrii, reguluje Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Przyjęta została metoda unikania podwójnego opodatkowania „wyłączenia z progresją". Według jej zapisów, Polacy zarabiający wyłącznie w Austrii nie będą zmuszani do składania w Polsce zeznania podatkowego i dopłacania do podatku w Polsce. Natomiast w sytuacji, gdy dana osoba będzie miała dochody zarówno w Polsce jak i w Austrii, to dochód z Austrii zostanie wzięty pod uwagę jedynie przy obliczaniu stopy podatku właściwej dla całego dochodu, która zostanie zastosowana do opodatkowania tylko polskich zarobków.

Przydatne linki

Dalsze informacje można znaleźć m.in. pod następującymi adresami:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie