Założenie działalności gospodarczej w Czechach

Czechy to bardzo interesujący kraj dla polskich przedsiębiorców zarówno ze względu na bliskie położenie geograficzne jak również proste i tanie procedury urzędowe. Dotyczy to zwłaszcza średniej i małej działalności usługowej. Większość typów działalności gospodarczej ma charakter wolny i nie wymaga dodatkowych zezwoleń.

Posiadanie konta bankowego nie jest obowiązkowe, a stawki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego jak również podatki są niższe niż w Polsce. Przedsiębiorca nie musi posiadać biura, a jedynie adres kontaktowy w Czechach. Jeżeli zagraniczny przedsiębiorca zamierza podjąć działalność gospodarczą na okres krótszy niż trzy miesiące nie ma obowiązku zgłaszania jej w urzędzie. Powinien jedynie posiadać kartę przedsiębiorcy. W przypadku, gdy prowadzenie usługi przewidywane jest przez okres dłuższy niż trzy miesiące, należy zgłosić działalność usługową do właściwego urzędu (Zivnostensky Urad). Pozwolenie na prowadzenie działalności usługowej na terytorium Republiki Czeskiej w formie Zivostenskeho listuprzedsiębiorca zagraniczny otrzymuje na podstawie swojej karty przedsiębiorcy. Do rejestracji działalności gospodarczej konieczne natomiast jest zaświadczenie o niekaralności. W przypadku osób fizycznych nie jest obowiązkowe zgłoszenie do Rejestru Handlowego. Przedsiębiorcę zagranicznego, który chce wykonywać usługi lub działalność gospodarczą w Republice Czeskiej nie obowiązuje przynależność do żadnej organizacji branżowej. 

W Czechach działalność gospodarczą można zaklasyfikować do trzech kategorii. Pierwsza z nich to działalność rzemieślnicza. Kryterium jest tutaj ukończenie odpowiedniej szkoły, która uprawnia do wykonywania danej działalności. Kolejna kategoria to działalność wiązana. Tu, warunkiem jej podjęcia są zdolności zawodowe uzyskane w inny sposób. Trzecia kategoria to działalność wolna, która nie wymaga żadnych uprawnień zawodowych. W przypadku niektórych rodzajów działalności wymagana jest koncesja w formie listu koncesyjnego.

Obywateli Unii Europejskiej lub Europejskiego Wolnego Obszaru Gospodarczego oraz tych krajów z którymi Republika Czeska ma zawartą umowę oraz obywateli czeskich, którzy reprezentują zagraniczną osobę fizyczną nie posiadająca prawa pobytu na terytorium RCz, obowiązują te same przepisy prawne, które obowiązują czeskich przedsiębiorców. Pozwolenie na prowadzenie działalności jest otrzymywane w momencie ogłoszenia decyzji o jej rozpoczęciu, w przypadku gdy wymagana jest licencja lub koncesja - od daty nabycia ważności listu koncesyjnego.

Główną formą działalności gospodarczej w Czechach jest samozatrudnienie. Kolejną najczęściej wybieraną formą przedsiębiorstwa jest spółka z o.o., która może być powołana przez jedną lub kilka osób. Umowa spółki jest zastąpiona aktem założycielskim w formie aktu notarialnego, w sytuacji gdy spółka ma jednego założyciela. Aby wpisać spółkę do Rejestru Handlowego należy przedstawić wniosek o wpisanie do rejestru, umowę spółki w formie aktu notarialnego oraz notarialnie uwierzytelnione kopie kart przedsiębiorców. Obowiązkowe jest również oświadczenie o wpłaceniu kapitału, oświadczenie pełnomocnika o spełnieniu ogólnych warunków w celu podjęcia działalności a także zaświadczenia o niekaralności wszystkich pełnomocników spółki.

 

Przydatne linki

Dalsze informacje można znaleźć m.in. pod następującymi adresami:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie