Założenie działalności gospodarczej na Litwie

Gospodarka litewska jest jedną z najbardziej urozmaiconych i rozwiniętych spośród krajów nadbałtyckich. W ciągu ostatnich kilkunastu lat na Litwie rozwinęły działalność liczne przedsiębiorstwa specjalizujące się m.in. w przemyśle chemicznym, elektronice, produkcji narzędzi, przetwórstwie drewna, wytwarzaniu produktów spożywczych oraz w przemyśle lekkim, czyli produkcji odzieży, tkanin, mebli i sprzętów domowych.

Do sprzyjających inwestycjom atutów Republiki Litwy zaliczyć należy przede wszystkim: atrakcyjne położenie (na styku rynku Unii Europejskiej i wschodnich), wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową oraz niskie obciążenia podatkowe. Wszystko to sprawia, że prowadzenie firmy na Litwie jest opłacalne, zwłaszcza gdy wiąże się ze współpracą z krajami WNP.

Zobacz szczegółowe informacje na temat zakładania i prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności na Litwie:

Interesują Cię szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia biznesu na Litwie? Przejdź do poradnika „Dlaczego warto prowadzić działalność na Litwie?"

Rodzaje firm

Na Litwie funkcjonują przedsiębiorstwa o następujących formach prawnych:

 • spółki akcyjne (akcinė bendrovė AB, uždaroji akcinė bendrovė UAB);
 • przedsiębiorstwa państwowe (valstybės įmonė);
 • przedsiębiorstwa samorządowe (savivaldybės įmonė);
 • spółdzielnie (kooperatinė bendrovė - kooperatyvas);
 • spółki rolnicze (žemės ūkio bendrovė);
 • spółki jawne (tikroji ūkinė bendrija (TŪB);
 • spółki komandytowe (komanditinė ūkio bendrija (KŪB);
 • europejskie grupy interesów gospodarczych (Europos ekonominių interesų grupė);
 • przedsiębiorstwa indywidualne (individuali įmonė (IĮ)).
Podstawowa stawka podatku od zysku podmiotów gospodarczych wynosi na Litwie 15 proc. Wobec małych firm może być jednak stosowana ulgowa stawka w wysokości 5 proc.
 • Osoby fizyczne z państw UE mogą prowadzić działalność na terytorium Litwy poprzez osobę prawną, przedsiębiorstwo indywidualne oraz działalność indywidualną.
Możesz również czasowo świadczyć usługi na Litwie bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Więcej informacji na temat czasowego, transgranicznego świadczenia usług w krajach UE.

Indywidualna działalność

Istnieją dwa sposoby prowadzenia indywidualnej działalności:

 • Certyfikat działalności.
 • Zaświadczenie o samozatrudnieniu
Kryteria oceny Certfikat działalności Zaświadcznie o samozatrudnienia
Liczba uczestników Osoba oraz członkowie rodziny danej osoby, jeśli są wskazane w świadectwie Wyłączny właściciel
Ograniczenie działaności Jedynie działalności wskazane w wykazie rodzajów działalności (które wymagają świadectwa) Wszystkie rodzaje działalności gospodarczej, z wyjątkiem tych, które mogą być podjęte jedynie przez podmiot prawny
Minimalna kwota kapitału Brak wymagań dotyczących kapitału Brak wymagań dotyczących kapitału
 

Zarejestrowanie przedsiębiorstwa/spółki

Najpopularniejsze rodzaje spółek na Litwie:

 • Przedsiębiorstwo indywidualne.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Mała spółka. 

Główne cechy i różnice pomiędzy formami prawnymi działalności

Kryteria oceny Mała spółka Spółka z o.o.  Przedsiębiorstwo indywidualne
Minimalna liczba uczestników 1 (udziałowiec) 1 (udziałowiec) 1(właściciel)
Maksymalna liczba uczestników Tylko osoby fizyczne 249 (udziałowców) Osoby fizyczne lub prawne. 1 wlaściciel. Właścicielem może być tylko osoba fizyczna.
Minimalny kapitał zakładowy Nie określono Minimum 2500 Euro Wymóg ten nie ma zastosowania
Założyciele (uczestnicy) Osoby fizyczne Osoba fizyczna i/lub prawna Osoba fizyczna
Odpowiedzialność użytkownika za zobowiązania osoby prawnej Małe spółki mają ograniczoną odpowiedzialność cywilną
(członek podmiotu prawnego nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania podmiotu prawnego).
Wspólnik ma ograniczoną odpowiedzialność cywilną (członek podmiotu prawnego nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania podmiotu prawnego).  Właściciel  przedsiębiorstwa indywidualnego ponosi nieograniczoną odpowiedzialność cywilną (w przypadku gdy aktywa  przedsiębiorstwa indywidualnego nie wystarczą do spełnienia wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa, właściciel  przedsiębiorstwa indywidualnego musi pokryć te zobowiązania z własnych zasobów).
Zasady głosowania w procesie podejmowania decyzji Zazwyczaj 1 członek ma 1 głos, jednak gdy mała spółka jest prowadzona przez kierownika, przepisy o małych spółkach mogą stanowić inaczej. 1 udział 1 głos Decyzje są podejmowanie przez właściciela przedsiębiorstwa indywidualnego.
Księgowość Uproszczona procedura księgowania
Ustawa o rachunkowości Republiki Litewskiej, ustawa w sprawie sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych standard rachunkowości Republiki Litewskiej
Ustawa o rachunkowości Republiki Litewskiej, ustawa w sprawie sprawozdań finansowych podmiotów Republiki Litewskiej, ustawa w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostki gospodarczej Republiki Litewskiej, międzynarodowe standardy rachunkowości, standardy rachunkowości w firmach.

Uproszczone procedury rachunkowości, wymóg sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych, nie mają zastosowania.  Jeżeli przepisy danej spółki indywidualnej przewidują sporządzanie sprawozdań finansowych. 

Ustawa o rachunkowości Republiki Litewskiej,
Ustawa o sprawozdaniach finansowych jednostek Republiki Litewskiej, standardy rachunkowości przedsiębiorstw

Kapitał i wkład Składki członków małej spółki mogą mieć formę pieniężną lub niepieniężną.  Wartość wkładów niepieniężnych jest uzgodniana przez wszystkich członków małej spółki. 
Prace lub usługi nie mogą być uważane za wkład. 

Udziały to części na które podzielony jest kapitał. Udziały zostały pokryte ze środków pieniężnych i/lub niepieniężnych składek posiadanych przez wspólnika przez prawo własności, których wartość może być ustalona zgodnie z procedurą określoną w aktach prawnych
Składki są osobistym majątkiem właściciela przedsiębiorstwa indywidualnego.
Podział zysku
Udziały stanowią części, do których wnoszony jest podzielony kapitał.  Udziały zostały pokryte ze środków pieniężnych i/lub niepieniężnych składek posiadanych przez wspólnika przez prawo własności, których wartość może być ustalona zgodnie z procedurą określoną w aktach prawnych
Kwota dywidendy dla udziałowców jest proporcjonalna do wartości nominalnej udziałów.  Dywidendy mogą być wypłacane przez okres krótszy niż rok budżetowy.  Cały zysk dla właściciela indywidualnego przedsiębiorstwa.
Struktura wewnętrzna Założyciele (członkowie) małej spółki mogą wybrać jedną z dwóch struktur małej spółki:
- jeśli mała spółka jest zgromadzeniem członków małej spółki, która jest jej organem zarządzającym.   W takim przypadku mała spółka nie ma innych organów, tylko reprezentanta wybieranego przez jej członków, jednak wszystkie decyzje operacyjne podejmowane są podczas posiedzeń z udziałem członków małej spółki;
- jeśli mała spółka jest zgromadzeniem członków małej spółki i jednoosobowego organu zarządzającego, tj. dyrektorem małej spółki, z którym zawarto umowę cywilną.
Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi zwoływać walne zgromadzenie i mieć jednoosobowy organ zarządzający tj. dyrektora przedsiębiorstwa. 
Kolegialny organu nadzorczy, tj. Rada Nadzorcza i kolegialny organ zarządzający, tj. zarząd. 
Umowa o pracę jest zawierana z prezesem spółki. 
Zazwyczaj, właściciel  przedsiębiorstwa indywidualnego jest jednoosobowym organem zarządzającym, tj. dyrektorem przedsiębiorstwa. 
Jeżeli inna osoba zostaje mianowana kierownikiem przedsiębiorstwa indywidualnego, osoba ta działa na rzecz tego przedsiębiorstwa, a właściciel przedsiębiorstwa indywidualnego działa wyłącznie w ramach swoich kompetencji jako zgromadzenie członków.
Osoba działająca w imieniu osoby prawnej W zależności od struktury małej spółki, następujące osoby mogą działać w jej imieniu:
zgromadzenie członków małej spółki, reprezentowanej przez swego przedstawiciela lub dyrektora małej spółki, tj. jednoosobowy zarząd. 
Prywatna spółka z o.o. jest reprezentowana przez jej przewodniczącego w kontaktach z innymi osobami. Jeżeli nie istnieje kierownik przedsiębiorstwa indywidualnego wyznaczony przez właściciela, wtedy to właściciel działa w imieniu przedsiębiorstwa.  W przypadku kiedy istnieje kierownik przedsiębiorstwa indywidualnego, działa on w imieniu przedsiębiorstwa.

 

Szczegółowe informacje na temat zakładania działalności gospodarczej można znaleźć pod następującymi adresami:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie