Założenie działalności gospodarczej w Portugalii

Rząd Portugalii jest bardzo przychylny zagranicznym inwestorom, ograniczając do minimum problemy związane z założeniem firmy oraz oferując im konkretną pomoc, wsparcie oraz preferencje. Na przykład osoby pracujące na własny rachunek przez pierwszy rok swojej działalności nie muszą płacić składek na ubezpieczenie społeczne.

W zależności od rodzaju podmiotu zakładającego działalność gospodarczą, w Portugalii można wyróżnić następujące formy organizacyjno-prawne:

I. Działalność zakładana przez jedną osobę:

 • przedsiębiorca indywidualny (ampresário em nome individual);
 • jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sociedade unipessoal por quotas); n
  jednoosobowe przedsiębiorstwo z oograniczoną odpowiedzialnością (estabelecimento individual de n
  responsabilidade limitada - EIRL).

II. Działalność zakładana przez grupę osób:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sociedade por quotas);
 • spółka akcyjna (sociedade anónima);
 • spółka jawna (sociedade em nome coletivo);
 • spółka komandytowa (sociedade em comandita);
 • spółdzielnia (cooperativa).

Spółki indywidualne

 • Przedsiębiorca Indywidualny

Firma przynależąca do jednej osoby, która może rozwijać swoją działalność w sektorze handlowym, przemysłowym lub rolniczym.

Nie istnieje w tym wypadku rozdział między majątkiem osobistym a aktywami przypisanymi do firmy, tj. przedsiębiorca indywidualny całkowicie odpowiada za długi zaciągnięte w ramach wykonywanej przez siebie działalności, wszystkich dobrami, które składają na jego majątek.

Przedsiębiorca indywidualny nie jest zobowiązany do posiadania minimalnego kapitału w celu rozpoczęcia działalności, a jego prawny status nie wymaga także żadnej umowy spółki.

Przy zakładaniu firmy przedsiębiorca indywidualny działający w sektorze handlowym, wykorzystuje do jej nazwy swoje nazwisko, pełne lub skrócone, mogąc dodatkowo zamieścić przydomek lub odniesienie do działalności firmy, przy czym nie może on założyć więcej niż jedną firmę.

Przedsiębiorcy indywidualni nieprowadzący działalności handlowej, ale rozwijający działalność gospodarczą, nastawioną na zysk, mogą przyjąć nazwę nawiązującą do branży działalności, której zasady jej tworzenia są takie same jak opisano powyżej w przypadku działalności handlowej.

 • Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W tego typu spółkach odpowiedzialność wspólnika jest ograniczona zgodnie z wysokością wniesionego kapitału, która może być dowolnie ustalona przez wspólnika.

Firma tego rodzaju spółek powinna zawierać wyrażenie „Jednoosobowa Spółka" (Sociedade Unipessoal) lub słowo „Jednoosobowa" (Unipessoal) przed słowem „Ograniczona Odpowiedzialność" (Limitada), lub skrótem „Lda" (Sp. z o.o.).

 • Jednoosobowe przedsiębiorstwo z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna utworzona dekretem z mocą ustawy nr 248/86 z dnia 25 sierpnia 1986 r., która zezwala na utworzenie niezależnego kapitału, na bazie którego osoba fizyczna prowadzi swoją firmę lub działalność gospodarczą, jednakże bez posiadania osobowości prawnej. Istnieje odrębność aktywów należących osoby fizycznej i aktywów firmy.

Kapitał zakładowy nie może być mniejszy niż 5.000 euro i powinien w co najmniej dwóch trzecich składać się z środków pieniężnych (3.333,33 euro), podczas gdy resztę mogą stanowić dobra, które mogą być przedmiotem postepowania komorniczego. Kapitał musi być wniesiony w pełni na dzień przyznania aktu utworzenia, zgodnie z dokumentem o charakterze prywatnym jak i w postaci aktu notarialnego.

Firma powinna w tym wypadku zawierać nazwisko właściciela, w całości lub w skrócie, powiększone lub nie o odniesienie do branży działalności, a także zawierać obowiązkowe wyrażenie „Jednoosobowe Przedsiębiorstwo z Ograniczoną Odpowiedzialnością" (Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada) lub skrót „E.I.R.L."

Spółka Akcyjna

Spółka Akcyjna (S.A.) jest regulowana przepisami zawartymi w artykułach od 271 do 464 Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka Akcyjna powinna posiadać co najmniej 5 udziałowców (osoby fizyczne lub prawne), krajowych lub zagranicznych. Tym niemniej Kodeks umożliwia utworzenie spółki akcyjnej przez firmę zagranicznej, która jest początkowo jedynym posiadaczem akcji reprezentujących cały kapitał zakładowy. Kapitał jest podzielony na akcje, a ograniczenie odpowiedzialności odnosi się do każdego wspólnika odpowiednio do wysokości wniesionych udziałów.

 

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najczęściej stosowana forma prawna dla firm w Portugalii,Wspólnicy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością mają ograniczoną odpowiedzialność, ale mogą odpowiadać solidarnie przed pozostałymi wspólnikami, jeśli aporty do spółki nie zostały wniesione z postanowieniami umowy spółki.

Z reguły, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny składać się z co najmniej 2 wspólników (mogą posiadać jednego wspólnika na okres nie dłuższy niż 1 rok). Mimo to, możliwe jest utworzenie takiej spółki przez jednego wspólnika, osobę fizyczną lub prawną, będącej właścicielem całego kapitału zakładowego. Spółki takie nazywane są spółkami jednoosobowymi i muszą zawierać takie określenie w swojej nazwie. Wspólnicy nie są odpowiedzialni wobec wierzycieli spółki, ale tylko wobec spółki: każdy wspólnik jest odpowiedzialny za własny wkład do spółki i każdy odpowiada solidarnie z pozostałymi wspólnikami za wkłady innych partnerów. Kodeks Spółek Handlowych zezwala jednak na zawarcie w statucie spółki postanowienia, że jeden lub więcej wspólników, mogą, oprócz odpowiedzialności wobec spółki, ponosić również odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki do określonej kwoty. Ta odpowiedzialność, w zależności od tego, jak ustalono, może być zarówno solidarna, jak i subsydiarna za zobowiązania spółki.

Wkłady wspólników do spółki powinny być dokonane do czasu zawarcia umowy. Mimo to zawsze, gdy pozwala na to prawo, wpisy mogą być realizowane do końca pierwszego roku finansowego licząc od daty ostatecznej rejestracji spółki. Wspólnicy mogą, ponadto, w przypadkach i na warunkach dozwolonych prawem, umownie określić odroczenie wnoszonych wkładów pieniężnych.

Kwota kapitału zakładowego jest swobodnie ustalana w statucie spółki, odpowiadając sumie udziałów subskrybowanych przez wspólników (przy czym możliwe jest zdefiniowanie postanowień umownych przewidujących odroczenie wnoszonych wkładów pieniężnych, z zastrzeżeniem określonych warunków).

Kapitał zakładowy jest reprezentowany przez „udziały″, które mogą lub nie, mieć taką samą wartość (ale nie mniejszą niż 1 euro każdy).

Przeniesienie udziałów dokonuje się w drodze pisemnej umowy zarejestrowanej we właściwym Urzędzie Rejestru Handlowego (Conservatória do Registo Comercial). Statut może określać limity i warunki przeniesienia akcji lub praw pierwokupu na rzecz innych akcjonariuszy lub samej firmy. Zbycie udziałów nie ma wpływu na samą spółkę, chyba że jest to zbycie realizowane pomiędzy małżonkami, zstępnymi lub wstępnymi lub wspólnikami.

Walne Zgromadzenie zarządu musi zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, do którego się odnosi. Publikacja sprawozdań finansowych nie jest obowiązkowa, ale roczne sprawozdania finansowe muszą być złożone online za pośrednictwem portalu Informação Empresarial Simplificada.

O ile nie postanowiono inaczej w statucie, lub zatwierdzono większością głosów, reprezentujących 75% kapitału zakładowego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny podzielić co najmniej 50% rocznego zysku między swoich udziałowców. Podział zysku wśród członków zarządu jest dozwolony pod warunkiem, że spełnia określone wymogi gospodarcze i prawne, a statut spółki zezwala na tego rodzaju działania. Jednym z najważniejszych wymagań prawnych jest utworzenie kapitału rezerwowego w wysokości 5% wyników danego roku budżetowego, do momentu, kiedy kapitał rezerwowy osiągnie kwotę równą 20% kapitału zakładowego (tak czy inaczej minimalna kwota stosowana w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być mniejsza niż 2500 euro). Umowa spółki może ustanowić wyższą kwotę minimalną dla rezerwy.

Spółka jawna

Spółka jawna to firma, gdzie obowiązuje zasada osobistej, nieograniczonej solidarnej i subsydiarnej odpowiedzialności wspólników wobec spółki oraz wobec wierzycieli. Minimalna wymagana liczba wspólników - 2. Akceptuje się partnerów branżowych, przy czym w akcie notarialnym należy do wkładu przypisać określoną wartość dla podziału zysków i strat. W stosunkach z osobami trzecimi odpowiedzialność partnerów branżowych jest identyczna jak innych wspólników, natomiast w stosunkach wewnętrznych odpowiadają oni za straty kapitału zakładowego, jeśli tak uzgodniono w statucie spółki.

Wspólnicy, którzy spełniają zobowiązania wobec spółki posiadają także prawo roszczenia regresowego w stosunku do pozostałych wspólników, tj. prawo do żądania zapłaty części, która przypada im w wyniku nałożonych zobowiązań. Tak więc, prawo nie ustanawia obowiązkowej minimalnej kwoty, ponieważ każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami i spółką.

Firma spółki jawnej powinna zawierać w swojej nazwie nazwiska (pełne lub skrótowe) lub nazwy firm wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowo oznaczenie e Companhia, lub skrót e Cia, lub inne oznaczenia sugerujące istnienie większej liczby członków, np.: e Irmãos, w pełni lub w skrócie.

Spółki komandytowe

W prostej spółce komandytowej minimalna liczba wspólników - 2. Spółka komandytowo-akcyjna wymaga natomiast udziału co najmniej 5 komplementariuszy (wspólnicy odpowiadający bez ograniczenia) i jednego komandytariusza (wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności).

Każdy z komandytariuszy jest odpowiedzialny tylko za własny wkład. Komplementariusze odpowiadają za długi spółki bez ograniczeń i solidarnie w stosunku do siebie, na takich samym zasadach jak wspólnicy w spółkach jawnych.

Jest to firma, gdzie odpowiedzialność jest mieszana, ponieważ skupia ograniczoną odpowiedzialność komandytariuszy, którzy mają swój wkład kapitałowy oraz nieograniczoną odpowiedzialność komplementariuszy, którzy wnoszą dobra i usługi, posiadając przy tym prawa reprezentowania i efektywnego zarządzania firmą.

Spółki komandytowe mogą być proste, gdzie nie ma reprezentacji kapitału zakładowego) lub akcyjne (tylko udziały komandytariuszy są reprezentowane przez akcje).

Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko lub nazwę firmy jednego lub kilku komplementariuszy (pełne lub skrótowe) oraz w przypadku prostych spółek komandytowych dodatkowe oznaczenie em Comandita lub & Comandita (spółka komandytowa) oraz dla spółek komandytowo-akcyjnych em Comandita por Acções lub & Comandita por Acções (spółka komandytowa-akcyjna).

Założenie spółki

Metoda tradycyjna

Krok 1: Wniosek o przyznanie Certyfikatu nadania nazwy - (Certificado de Admissibilidade)

W celu zatwierdzenia nazwy spółki należy złożyć wniosek o wydanie Certyfikatu nadania nazwy firmy, który powinien być przedstawiony osobiście, przez jednego z przyszłych wspólników, jego przedstawiciela prawnego lub adwokata.

Wniosek o wydanie Certyfikatu można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empresa Online, na stronie Instytutu Rejestrów i Notariatu (Instituto dos Registos e do Notariado – IRN), lub w Krajowym Rejestrze Osób Prawnych, osobiście lub za pośrednictwem osoby uprawnionej ustnie lub na piśmie.

Proces weryfikacji wnioskowanej nazwy przeprowadza Krajowy Rejestr Osób Prawnych (Registo Nacional de Pessoas Colectivas - RNPC) działający w Biurach Przedsiębiorstw (Espaço Empresa). Możliwe jest również złożenie wniosku drogą listowną, przesyłając odpowiedni formularz.

W przypadku odmowy przyznania nazwy, przedstawiciele spółki są zawiadamiani przez RNPC i w ciągu 10 dni roboczych mogą ponowić próbę uzyskania Zaświadczenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, nazwa firmy zostaje zatwierdzona, co pozwala na kontynuację procedury rejestracji. Certyfikat jest ważny 3 miesiące.

Krok 2: Karta Przedsiębiorstwa (Cartão da Empresa)

Karta Przedsiębiorstwa jest zawsze dostępna w formie elektronicznej, ale może być również udostępniona każdemu wnioskodawcy na nośniku fizycznym. Jest to dokument wielokrotnej identyfikacji osób prawnych i innych podmiotów posiadających numer NIPC, który, z wyjątkiem handlowców, przedsiębiorców indywidualnych i indywidualnych przedsiębiorstw z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada Numerowi Identyfikacji Podatkowej (NIP), a także Numerowi Ubezpieczenia Społecznego (NISS) w przypadku podmiotów podlegających systemowi ubezpieczeń społecznych.

Karta ponadto zawiera główny kod prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej CAE i maksymalnie trzy kody drugorzędne, charakter prawny podmiotu i datę jego utworzenia. Na odwrocie karty znajduje się również kod dostępu do tzw. stałego wypisu z rejestru dostępnego na portalu IES. Karta Przedsiębiorstwa/Karta Osoby

Prawnej jest dostępna bezpłatnie dla firm, oddziałów i stowarzyszeń, które są tworzone w ramach Empresa na Hora (od Zaraz), a także firm internetowych, których rejestr ma od samego początku charakter ostateczny.

Karta Przedsiębiorstwa to dokument identyfikacyjny spółki wydawany przez Krajowy Rejestr Osób Prawnych.

Karta zawiera numer identyfikacji podatkowej osoby prawnej, informacje nt. formy prawnej spółki oraz daty jej założenia. Wniosek o wydanie Karty można złożyć drogą elektroniczną na stronie Empresa Online, Instytutu Rejestrów i Notariatu (Instituto dos Registos e do Notariado – IRN), bądź osobiście w RNPC lub w urzędach rejestru handlowego i w oddziałach Espaço Empresa.

Krok 3: Zdeponowanie kapitału założycielskiego

Kapitał założycielski powinien być zdeponowany na koncie bankowym otwartym w imieniu przyszłej spółki, przed podpisaniem aktu założycielskiego. Ponadto, na tym etapie spółka powinna być już posiadaczem kodu Zaświadczenia przyznania nazwy.

Krok 4: Rejestracja umowy lub aktu założycielskiego spółki

Rejestracja Aktu Założycielskiego Spółki (lub złożenie wniosku o jego rejestrację) odbywa się w biurze Rejestru Handlowego w oddziale Espaço Empresa. Jest to krok opcjonalny.

Krok 5: Wyznaczenie terminu podpisania aktu notarialnego w urzędzie notarialnym

Po otrzymaniu akceptacji nazwy spółki należy wyznaczyć termin podpisania aktu notarialnego. W tym celu należy przedstawić następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o przyznaniu nazwy;
 • odpowiednio wypełniony właściwy formularz;
 • należycie wypełniony projekt aktu (udostępniony przez urząd notarialny), lub alternatywnie sama umowa spółki na nośniku elektronicznym;
 • kserokopia dokumentów tożsamości strony wnioskującej;
 • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Osób Prawnych (wydany w ciągu ostatniego roku), Karta Osoby Prawnej;
 • wstępny akt notarialny (ewentualnie uwierzytelnione prywatne dokumenty) oraz dowód osobisty i karta z numerem identyfikacji podatkowej osoby przyjmującej zobowiązania lub reprezentują spółkę;
 • raport biegłego rewidenta odnośnie wkładów innych niż środki pieniężne;
 • dokument potwierdzający zapłatę podatku od nabywanej nieruchomości - czyli IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões), gdy ma miejsce aport w postaci nieruchomości do kapitału zakładowego.

Krok 6: Podpisanie aktu notarialnego, w urzędzie notarialnym

Wspólnicy mający osobowość fizyczną powinni przedstawić następujące dokumenty:

 • dowód osobisty oraz NIP;
 • dokument wpłaty kapitału zakładowego.

Krok 7: Deklaracja rozpoczęcia działalności

Deklarację o rozpoczęciu działalności gospodarczej składa się w urzędzie skarbowym (Serviços de Finanças), w dniu ustanowienia spółki, lub w ciągu kolejnych 15 dni. Za najlepsze rozwiązanie uznaje się ustne złożenie oświadczenia przez specjalistę ds. księgowości (Técnico Oficial de Contas - TOC), który również podpisuje wydawany dokument. Jako alternatywne rozwiązanie stosuje się możliwość złożenia deklaracji wypełnionej, podpisanej i zatwierdzonej przez rzeczoznawcę, razem z kopią jego dokumentu tożsamości oraz kartą identyfikacji podatkowej. Deklaracja służy uregulowaniu sytuacji spółki, w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań podatkowych.

Krok 8: Rejestr Handlowy

Aby zarejestrować spółkę w Urzędzie Rejestru Handlowego (Conservatória de Registo Comercial) należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • uwierzytelnioną kserokopię aktu notarialnego;
 • zaświadczenie o przyznaniu nazwy;
 • pozwolenia administracyjne niezbędne do założenia spółki;
 • raport biegłego rewidenta z oceny wkładów niepieniężnych, jeśli dotyczy.

O rejestr w Urzędzie może wnioskować wspólnik, kierownik firmy lub jej prawnie ustanowiony przedstawiciel.

Urząd Rejestru Handlowego oficjalnie publikuje wpis do rejestru w Internecie i przekazuje akt do Krajowego Rejestru Osób Prawnych (Registo Nacional de Pessoas Colectivas - RNPC) do rejestracji w Centralnym Rejestrze Osób Prawnych.

W ostatnich latach zostały wprowadzone nowe rozwiązania, które doprowadziły do ​​uproszczenia procedur rejestracji: rejestr przez transkrypcję i rejestr na podstawie wniosku. Ten ostatnia polega na zwykłym złożeniu dokumentów i nie podlega kwalifikacji ze strony Urzędu Rejestru Handlowego, co oznacza, że za prawdziwość zapisanych faktów odpowiada strona wnioskująca o rejestr, z reguły spółka. Rejestr jest dwujęzyczne, dzięki czemu każdy zainteresowany może drogą elektroniczną uzyskać w języku portugalskim i angielskim informacje na temat statusu prawnego zapisów danej firmy. W ten sposób inwestorzy zagraniczni mają natychmiastowy dostęp do informacji o firmach portugalskich, bez konieczności uciekania się do usług tłumaczeniowych.

Przedsiębiorstwa mogą korzystać z punktów SIR (Soluções Integradas de Registo - Zintegrowane Rozwiązania w zakresie Rejestracji), posiadających odpowiednie kompetencje i oferujących specjalne usługi w zakresie rejestrów w dowolnym miejscu w kraju.

Krok 9: Wpis w Instytucie Ubezpieczeń Społecznych

Wpis do Instytutu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiednik polskiego ZUS) zarówno samej spółki, jak i członków jej poszczególnych organów statutowych powinien zostać dokonany w ciągu 10 dni roboczych po rozpoczęciu działalności w regionalnym oddziale Instytutu Ubezpieczeń Społecznych (Centro Regional da Segurança Social).

W tym celu powinny zostać przedłożone następujące dokumenty:

 • Biuletyn Identyfikacji Podatnika;
 • uwierzytelniona kopia aktu notarialnego założenia spółki albo uwierzytelnionego prywatnego dokumentu, jeżeli akt założycielski nie został zawarty notarialnie;
 • Karta Identyfikacji Osoby Prawnej;
 • akta powołania członków organów statutowych i ich sytuacja odnośnie formy wynagrodzenia;
 • kserokopia dokumentu NIP członków organów statutowych spółki;
 • dokument podatkowy rozpoczęcia działalności.

W momencie wpisu zarządzający lub osoby kierujące spółką mogą, w określonych okolicznościach, wnosić o wyłączenie z obowiązku opłacania składek ubezpieczenia, przede wszystkim, jeśli jednocześnie spełnione są następujące warunki:

 • są oni już podmiotami uiszczającymi składki ubezpieczenia w ramach określonego systemu ubezpieczeń społecznych, włącznie z systemem emerytalnym. Zakwalifikowanie tych okoliczności wymaga przedstawienia dowodów uiszczania składek. Zasada ta dotyczy również osób zarządzających, lub kierujących spółką, które są obywatelami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, lub z którymi Portugalia posiada porozumienia w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • zarząd nie jest wynagradzany na warunkach określonych w statucie spółki ani też na mocy uchwały podjętej przez wspólników.

Centra Formalności dot. Przedsiębiorstw (Centros de Formalidades de Empresas - CFE)

Zgodnie z ustawodawstwem, które reguluje krajową sieć Centrów Formalności związanych z Przedsiębiorstwami, CFE posiadają odpowiednie kompetencje w zakresie wprowadzania zmian dotyczących umów spółek (istniejących przedsiębiorstw) oraz tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowych i spółek jawnych. Utworzenie spółki w CFE wymaga, aby wszystkie działania związane z niniejszą procedurą, były rozpoczęte i zakończone w centrum. Podobnie, zmiana umowy spółki może być realizowana za pośrednictwem usług dostępnych w CFE, w tym zmiany w związku z podwyższeniem lub zmniejszeniem kapitału, przeniesieniem akcji, modyfikacją firmy lub jej przedmiotu działalności. W CFE znajdują się ponadto delegatury lub oddziały urzędów i organów administracji publicznej, które w największym stopniu uczestniczą w czynnościach związanych z realizacją powyższych procedur.

Utworzenie spółki za pośrednictwem krajowej sieci CFE trwa średnio około 23 dni, pod warunkiem, że akt założycielski stanowi akt notarialny. Należy tu jednak dodać czas zwykle konieczny do wpisu do rejestru handlowego, który nie zależy od CFE i różni się w zależności od Urzędu Rejestru Handlowego.

Opłaty

Opłaty związane z założeniem spółki zostały określone w rozporządzeniu dotyczącym opłat rejestracyjnych i notarialnych - Regulamento de Emolumentos dos Registos e Notariado.

Zgodnie z nową koncepcją „jednej opłaty", koszty należne za rejestr założenia spółki handlowej mają teraz jedną wartość 400 euro, powiększoną o odpowiednią opłatę skarbową. We wrześniu 2004 roku rozpoczęły działalność prywatne urzędy notarialne. Urzędy te stosują własne tabele opłat.

Uproszczone procedury zakładania spółek

W zakresie zakładania firmy możliwe jest korzystanie z dwóch uproszczonych procedur:

 • Empresa na Hora" (Firma od Zaraz): specjalny tryb natychmiastowego założenia spółki;
 • Empresa On-line" (Firma Online): założenie spółki za pośrednictwem Internetu.

Firma zakładana w trybie „Empresa na Hora"

Dzięki tej procedurze istnieje możliwość założenia i szybkiej rejestracji spółek w ciągu jednego dnia w jednym urzędzie (procedura ta odpowiada koncepcji „jednego okienka").

Procedurę tę wykorzystuje się przy zakładaniu następujących rodzajów spółek:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjnej.

Za pośrednictwem tej procedury nie można natomiast zakładać działalności gospodarczej o skomplikowanej strukturze, których rejestr wymaga koncesji, zezwoleń czy licencji, jak również europejskich spółek akcyjnych.

Korzystając z procedury „Firma od zaraz" nie jest konieczne uprzednie ubieganie się o Certyfikat Nadania Nazwy z Krajowego Rejestru Osób Prawnych (Registo Nacional de Pessoas Colectivas, RNPC) czy też podpisywanie aktu notarialnego. Na potrzeby procesu osoby mające zamiar założyć spółkę (wspólnicy) muszą posiadać ze sobą następujące dokumenty:

 • osoby fizyczne - kartę identyfikacji podatkowej (Cartão de contribuinte), dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) lub potwierdzenie rezydencji (dotyczy obcokrajowców, którzy zadeklarowali chęć przebywania w Portugalii na okres ponad 3 m-cy);
 • osoby prawne - kartę identyfikacji podatkowej osoby prawnej lub karta identyfikacji osoby prawnej, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Osób Prawnych (RNPC), uchwałę Zgromadzenia Wspólników dających prawo zakładania spółek.

Firma i znak towarowy od zaraz

Poszczególne kroki zakładania spółki przy wykorzystaniu procedury „Firma i znak towarowy od zaraz" wyglądają tak, jak w przypadku opisanego powyżej procesu „Firma od zaraz", z tą różnicą, że w przypadku procedury „Firma i znak towarowy od zaraz" z wybraną nazwą związany jest od razu zarejestrowany znak towarowy, który może być oddzielony od nazwy dopiero po założeniu spółki.

Założenie spółki drogą elektroniczną

Procedura Empresa Online pozwala na założenie drogą elektroniczną spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych. Nie jest możliwe natomiast założenie za jej pośrednictwem spółek, na których kapitał składają się aporty w postaci nieruchomości lub innych dóbr materialnych, a także europejskich spółek akcyjnych.

Procedury związane z zakładaniem spółki, a także wszelkiego rodzaju działania towarzyszące procesowi tj.: wnioskowanie o zatwierdzenie nazwy spółki, wydanie dokumentów spółek (Karta Przedsiębiorstwa i Karta Osoby Prawnej), a także późniejsze zarządzanie spółką i przeprowadzanie zmian zasad jej funkcjonowania, dokonywane są za pośrednictwem platformy Empresa Online.

Procedura jest obsługiwana przez Krajowy Rejestr Osób Prawnych (RNPC), bez względu na lokalizację siedziby tworzonej firmy. Rejestracja spółki odbywa się natychmiast lub w ciągu 2 dni roboczych, w zależności czy zainteresowane strony opowiedzą się za wyborem wcześniej zatwierdzonego wzoru umowy lub aktu założycielskiego, czy też złożą własną umowę lub akt założycielski. Ponadto, założenie firmy online jest tańsze - pobierane opłaty są obniżone o 40%.

Aby skorzystać z serwisu, konieczne jest posiadanie certyfikatu elektronicznego, który jest wykorzystywany jako forma identyfikacji elektronicznej, np. elektroniczny dowód osobisty. Certyfikat taki może być jednocześnie wykorzystywany do przeprowadzania transakcji elektronicznych związanych z ubezpieczeniem społecznym lub do elektronicznego podpisywania dokumentów. Jednym z dokumentów, które mogą funkcjonować jako certyfikat elektroniczny jest portugalska Karta Obywatela.

Inne istotne procedury upraszczające

Instrumenty upraszczjące prowadzenie działalności w Portugalii można znaleźć na stronie: Portugal Simplifica.

Szczegółowe informacje na temat rodzajów spółek w Portugalii oraz ich rejestracji znajdziesz w poradniku WPHI w Lizbonie

Podatki

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, IRS) płacą raz w roku osoby uzyskujące dochód w Portugalii.

Wysokość podatku uzależniona jest od rocznego dochodu podlegającego opodatkowaniu:

 • 14,5 proc. - dla dochodów nie wyższych niż 7 tys. euro
 • 28,5 - w przypadku dochodów między 7 tys. euro a 20 tys. euro
 • 37 proc. - dochód zamknął się między 20 tys. euro a 40 tys. euro

Osoby, których dochód wyniósł między 40 tys. euro a 80 tys. euro, płacą 45-proc. podatek, a najbogatsi z dochodami powyżej 80 tys. euro – 48-proc.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Stawki podatkowe

 • Płatnicy IRC co do zasady płacą 21% (16,8% w przypadku Regionu Autonomicznego Azorów), w przypadku podmiotów będących rezydentami podatkowymi Portugalii.

 • W przypadku podatników, którzy prowadzą działalność handlową, przemysłową lub rolniczą i są kwalifikowani jako średnie lub małe przedsiębiorstwa, stawka IRC mająca zastosowanie dla pierwszych 15 tysięcy EUR podlegających opodatkowaniu wynosi 17% (13,6% w przypadku Regionu Autonomicznego Azorów), oraz 21% ogólnej stawki podatku (16,8% w przypadku Regionu Autonomicznego Azorów) obowiązującej w stosunku do pozostałej kwoty.

 • Podmioty, których siedziba lub zarząd znajdują się na terytorium Portugalii i które nie prowadzą głównej działalności w zakresie handlu, przemysłu lub rolnictwa, podlegają stawce podatkowej w wysokości 21,5% (17,2% w przypadku Regionu Autonomicznego Azorów).

Oprócz ogólnej stawki IRC, obowiązuje też podatek lokalny w wysokości 1,5% zysku  podlegającego opodatkowaniu.

Natomiast zwiększona stawka podatkowa (czyli 35%) ma zastosowanie dla takiego dochodu jak :

 • wygrane na loterii, nagrody w konkursach, wygrane w losowaniach;
 • dochody kapitałowe wypłacone/pozostające do dyspozycji na otwartych kontach na nazwisko jednego lub większej liczby właścicieli (niedostępne dla anonimowych stron trzecich);
 • dochód kapitałowy, uzyskany przez podmiot, który nie są rezydentem Portugalii, zlokalizowany w kraju, na terytorium lub w regionie podlegającym korzystniejszemu systemowi podatkowemu i znajduje się na portugalskiej „Czarnej liście".

Dodatkowo portugalscy rezydenci podatkowi, którzy nie są zwolnieni i nie podlegają szczególnemu systemowi opodatkowania, i którzy prowadzą działalność handlową, przemysłową lub rolniczą mogą zdecydować się na zastosowanie uproszczonego systemu określenia kwoty opodatkowania, o ile spełnią szczegółowe warunki.

VAT

W Portugali obowiązują trzy podstawowe stawki VAT 

6% - obejmuje m.in. produkty spożywcze oraz inne podstawowe towary, gazety i inne czasopisma, lekarstwa, sprzęt medyczny, transport publiczny, roboty budowlane, zakwaterowanie hotelowe

13% - obejmuje m.in. niektóre produkty żywnościowe (przetworzone), takie jak: konserwy mięsne, rybne i owocowo-warzywne, tłuszcze roślinne i zwierzęce, wina, dostawy roślin ozdobnych, wstęp na spektakle związane ze śpiewem, tańcem, muzyczne, teatralne, filmowe, cyrkowe lub walki byków

23% - obejmuje większość towarów i usług

Wsparcie dla przedsiębiorców

Portugalskimi instytucjami rządowymi, których zadaniem jest przede wszystkim ułatwienie procesu tworzenia, przekształcania oraz likwidacji przedsiębiorstw, głównie spółek, są Centra Formalności dla Przedsiębiorstw (Centro de Formalidades das Empresas – CFP), które mieszczą się we wszystkich największych miastach Portugalii. Można w nich dopełnić wszelkich formalności związanych z założeniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, w ciągu jednego dnia otrzymuje się tam m.in.: numer identyfikacji podatkowej (número de contribuinte – NIF) oraz numer ubezpieczenia społecznego; można zarejestrować spółkę w Rejestrze handlowym i Narodowym Rejestrze Osób Prawnych oraz złożyć deklarację rozpoczęcia działalności dla celów podatkowych. CFP są tworzone w miejscach delegatur lub filii działów lub organów administracji publicznej. Każda jednostka CFP posiada m.in. Biuro Notarialne, Gabinet Pozwoleń oraz oddział narodowego banku Caixa Geral de Depósitos.

Szczegółowe informacje na temat systemu podatkowego w Portugalii można uzyskać na stronie internetowej tamtejszej Dyrekcji Generalnej do Spraw Podatków (Direcçao Geral dos Impostos) w Ministerstwie Finansów lub pisząc do tej instytucji na adres: dsiva@dgci.min-financas.pt

Rozwój przedsiębiorstw jest obecnie jednym z priorytetów władz w Portugalii. Od około 30 lat istnieje w tym kraju Instytut Pomocy ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Inwestorów (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento - IAPMEI). Zbliżone zadania wypełnia Zrzeszenie Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw Portugalii (PME Portugal).

Dokładny przewodnik po rynku portugalskim (podatki, prawo pobytu, kwestie formalne, zezwolenia i koncesje i in.) udostępniony jest na stronie WPHI Lizbona.

Uwaga! Jeśli chciałbyś uzyskać dokładne i najbardziej aktualne informacje na temat warunków prowadzenia biznesu w Portugalii skorzystaj z pomocy Pojedynczego Punktu Kontaktowego lub WPHI w Lizbonie.

Przydatne linki

Dalsze informacje można znaleźć pod następującymi adresami:

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie