Założenie działalności gospodarczej w Portugalii

Rząd Portugalii jest bardzo przychylny zagranicznym inwestorom, ograniczając do minimum problemy związane z założeniem firmy oraz oferując im konkretną pomoc, wsparcie oraz preferencje. Na przykład osoby pracujące na własny rachunek przez pierwszy rok swojej działalności nie muszą płacić składek na ubezpieczenie społeczne.

W zależności od rodzaju podmiotu zakładającego działalność gospodarczą, w Portugalii można wyróżnić następujące formy organizacyjno-prawne:

I. Działalność zakładana przez jedną osobę:

 • przedsiębiorca indywidualny (empresário em nome individual)
 • przedsiębiorstwo indywidualne z ograniczoną odpowiedzialnością (estabelecimento individual de responsabilidade limitada)
 • spółka udziałowa jednoosobowa (sociedade unipessoal por quotas)

II. Działalność zakładana przez grupę osób:

 • spółka w imieniu zbiorowym (sociedade em nome colectivo)
 • spółka udziałowa – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sociedade por quotas)
 • spółka akcyjna (sociedade anónima)
 • spółka komandytowa (sociedade em comandita)
 • spółdzielnia (cooperativa)

Najczęściej spotykaną formą prowadzenia działalności gospodarczej są spółki udziałowe – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sociedade por quotas). Wspólnicy takiej spółki nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za jej długi, co oznacza, że do zaspokojenia wierzycieli musi wystarczyć majątek własny firmy. Natomiast w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej, korzystną jej formą jest spółka udziałowa jednoosobowa (sociedade unipessoal por quotas). Utworzona jest ona na zasadzie jedynego wspólnika – osoby fizycznej lub prawnej, która jest posiadaczem całości kapitału takiej spółki. 
Większe inwestycje wymagają założenia spółki akcyjnej (sociedade por anonima). Nazwa takiej spółki to imię lub firma jednego lub kilku jej wspólników albo nazwa własna; zawsze z dopiskiem: SA. Spółkę tę musi utworzyć minimum pięciu wspólników, z których każdy odpowiada za jej zobowiązania jedynie do kwoty odpowiadającej wartości swoich akcji.

Firma w godzinę

W Portugalii istnieją następujące procedury zakładania spółek:

 • firma w godzinę (Empresa na Hora)
 • firma i znak handlowy w godzinę (Empresa na Hora com Marca na Hora)
 • przez sporządzenie własnego dokumentu spółki (Por Documento Particular)
 • przez podpisanie aktu notarialnego (Por Escritura Pública)
 • założenie spółki online (Empresa Online)

Prowadzenie działalności gospodarczej w niektórych sektorach w Portugalii wymaga uzyskania koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania norm i przepisów, świadczenia usług lub handlu produktami. Do tej grupy należą m.in.: transport drogowy pasażerów oraz towarów, pośrednictwo w handlu nieruchomościami oraz prowadzenie agencji zatrudnienia tymczasowego.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Portugalskimi instytucjami rządowymi, których zadaniem jest przede wszystkim ułatwienie procesu tworzenia, przekształcania oraz likwidacji przedsiębiorstw, głównie spółek, są Centra Formalności dla Przedsiębiorstw (Centro de Formalidades das Empresas – CFP), które mieszczą się we wszystkich największych miastach Portugalii. Można w nich dopełnić wszelkich formalności związanych z założeniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, w ciągu jednego dnia otrzymuje się tam m.in.: numer identyfikacji podatkowej (número de contribuinte – NIF) oraz numer ubezpieczenia społecznego; można zarejestrować spółkę w Rejestrze handlowym i Narodowym Rejestrze Osób Prawnych oraz złożyć deklarację rozpoczęcia działalności dla celów podatkowych. CFP są tworzone w miejscach delegatur lub filii działów lub organów administracji publicznej. Każda jednostka CFP posiada m.in. Biuro Notarialne, Gabinet Pozwoleń oraz oddział narodowego banku Caixa Geral de Depósitos.

Szczegółowe informacje na temat systemu podatkowego w Portugalii można uzyskać na stronie internetowej tamtejszej Dyrekcji Generalnej do Spraw Podatków (Direcçao Geral dos Impostos) w Ministerstwie Finansów lub pisząc do tej instytucji na adres: dsiva@dgci.min-financas.pt

Rozwój przedsiębiorstw jest obecnie jednym z priorytetów władz w Portugalii. Od około 30 lat istnieje w tym kraju Instytut Pomocy ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Inwestorów (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento - IAPMEI). Zbliżone zadania wypełnia Zrzeszenie Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw Portugalii (PME Portugal).

Dokładny przewodnik po rynku portugalskim (podatki, prawo pobytu, kwestie formalne, zezwolenia i koncesje i in.) udostępniony jest na stronie WPHI Lizbona.

Przydatne linki

Dalsze informacje można znaleźć pod następującymi adresami:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie