Założenie działalności gospodarczej na Słowacji

Słowacja oferuje przedsiębiorcom korzystne warunki do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, które wyrażają się m.in. poprzez niskie podatki, proste procedury rejestracyjne oraz swobodę obrotu nieruchomościami.

Przedsiębiorcy zagraniczni mają takie same prawa do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej jak Słowacy, o ile niektóre przepisy np. umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Działalność gospodarcza na Słowacji regulowana jest przede wszystkim czterema aktami prawnymi: Kodeks Spółek Handlowych (Zákon o obchodnom registri) z 2003 r., Kodeks Handlowy (Obchodný zákonník) z 1991 r., Ustawa o Rejestrze Handlowym z 2004 r., Ustawa o Działalności Gospodarczej (Živnostenský zákon) z 1991 r. Zgodnie z ich zapisami, poprzez prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę zagraniczną rozumie się działalność gospodarczą prowadzoną za pośrednictwem przedsiębiorstwa osoby zagranicznej lub jej jednostki organizacyjnej (oddziału) powołanej na terytorium Słowacji. Prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Słowacji osoba zagraniczna nabywa z dniem wpisu swego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej do Rejestru Handlowego. Przed złożeniem wniosku o wpis do Rejestru Handlowego, każdy wkład na poczet kapitału zakładowego powinien być wniesiony w wysokości co najmniej 30% jego wartości. W niektórych rodzajach działalności gospodarczej wymagane jest udokumentowanie odpowiedniego przygotowania fachowego, staż pracy i uzyskania koncesji. Istotny jest warunek posiadania nieruchomości lub jej wynajmu z przeznaczeniem na siedzibę firmy.

Słowacki Kodeks Handlowy wymienia następujące formy otwarcia firmy na Słowacji przez przedsiębiorców zagranicznych:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spoločnost' s ručením obmedzeným, s.r.o.),
  • spółka akcyjna (akciová společnost', k.s.),
  • spółka jawna (verejná obchodná spoločnost', v.o.s.),
  • spółka komandytowa (komanditná spoločnost', k.s.),
  • oddział firmy (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby).

Prawo słowackie przewiduje występowanie innych form, takich jak: spółka cicha (zmluva o tichom spoločenstve), spółdzielnia (družstvo) i stowarzyszenie (zmluva o združení). Bardzo popularną formą wśród drobnych przedsiębiorców jest samodzielna działalność gospodarcza na własny rachunek (živnost'). Natomiast najpopularniejszą wśród inwestorów zagranicznych formą organizacyjnoprawną jest spółka z o.o. oraz oddział.

Właściwym miejscem dla zarejestrowania działalności gospodarczej w Republice Słowackiej jest Pojedynczy Punkt Kontaktowy (dawniej Živnostenský úrad) właściwy dla planowanego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.  Dla obywateli UE przy rejestracji wymagany jest dokument indentyfikacyjny (paszport) oraz zaświadczenie o niekaralności nie starsze jak 3 miesiące wraz z tłumaczeniem na język słowacki. Ponadto należy podać adres, gdzie działalność będzie prowadzona (w przypadku gdy właścicielem nieruchomości jest inna osoba, wymagane jest potwierdzenie/zgoda właściciela).

Opłata rejestracyjna uzależniona jest od liczby zgłoszonych rodzajów działalności (opłata za jeden niekoncesjonowany rodzaj działalności wynosi 5 euro).

Jednolity Punkt Kontaktowy dokonuje wstępnej pierwotnej rejestracji do Urzędu Skarbowego (www.financnasprava.sk), "Socialnej poistovne" /odpowiednik polskiego ZUS (www.socpoist.sk). Ubezpieczenia zdrowotne:  państwowa www.vzp.sk lub prywatne - www.dovera.sk lub www.union.sk)   

Jako przedsiębiorca z Polski, możesz czasowo świadczyć usługi na Słowacji bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Więcej informacji na temat czasowego, transgranicznego świadczenia usług w krajach UE znajdziesz tutaj.

Podatki

Stawki podatkowe na Słowacji:

  • stawka podatku dochodowego dla przedsiębiorców 19%
  • stawka podatku dochodowego dla osób prawnych 21%

Podstawowa stawka VAT wynosi 20% . Na wybrane produkty obowiązuje obniżona stawka VAT w wysokości 10%.

Przydatne linki

Informacje nt. zakładania działalności gospodarczej na Słowacji można znaleźć pod następującymi adresami:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie