Założenie działalności gospodarczej w Szwecji

Szwecja stwarza dla polskich przedsiębiorców wiele możliwości podjęcia działalności gospodarczej, które otwierają się przede wszystkim w sektorze budowlanym. Podjęcie działalności gospodarczej w Szwecji nie jest trudne, jednakże należy pamiętać, że w tym kraju ceniona jest solidność i fachowość, a nabywcy są zainteresowani towarami najwyższej jakości. Ponadto, warto podkreślić, że związki zawodowe i prawo socjalne odgrywają w Szwecji wyjątkowo ważną rolę.

Uzyskanie zezwolenia na pracę i pobyt jest warunkiem rozpoczęcia działalności gospodarczej w Szwecji. O uzyskanie takiego zezwolenia powinna ubiegac się każda osoba przebywajaca w Szwecji dłużej niż 3 miesiące. Decyduje o tym Urząd ds. Migracji Migrationsverket w porozumieniu z wojewódzkim urzędem pracy (Lansarbetsnamnden). Przy rozpatrywaniu wniosku sprawdzone zostanie, czy planowana działalność gospodarcza spełnia oczekiwania, np. w dziedzinie ochrony środowiska czy zatrudnienia. Konieczne będzie przedstawienie m.in. dokładnego biznesplanu. W razie odmownego rozpatrzenia wniosku o pobyt (w ciągu trzech miesięcy od otrzymania decyzji) można odwołać się do Komisji ds. Cudzoziemców (Utlanningsnamnden) natomiast na odmowną decyzję ws. zezwolenia na pracę nie przysługuje odwołanie. Pozwolenie wydawane jest na ogół na okres pięciu lat, lecz jeśli prowadzona działalność nie będzie wykazywała dochodów, pozwalających na utrzymanie się w Szwecji, może zostać cofnięte.

Formy prawne działalności

Od 1994 roku polskie osoby fizyczne i prawne mają prawo do zakładania w Szwecji przedsiębiorstw na identycznych zasadach jak obywatele szwedzcy. Działalność gospodarcza w Szwecji może być prowadzona w następujących formach prawnych:

  • przedsiębiorca jednoosobowy (Enskild näringsidkare),
  • spółka prawa cywilnego (Enkelt bolag),
  • spółka handlowa (Handelsbolag, w skrócie HB),
  • spółka komandytowa (Kommanditbolag, w skrócie KB),
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktiebolag, w skrócie AB),
  • oddział (Filial).

Można w tym miejscu także wspomnieć o trzech pozostałych formach prowadzenia działalności gospodarczej, jakimi są stowarzyszenie gospodarcze (ekonomisk förening), fundacja (stiftelse) oraz Europejska Spółka Akcyjna (Europabolag). Są to jednak formy stosunkowo rzadko wykorzystywane i raczej nie stanowią one interesującej alternatywy dla inwestorów zagranicznych. Podejmowanie pracy we własnych przedsiębiorstwach podlega ogólnym zasadom zatrudnienia przez pracodawcę szwedzkiego.

Przedsiębiorca jednoosobowy

Szwedzki przedsiębiorca jednoosobowy (Enskild näringsidkare) podobnie jak osoba fizyczna prowadzaca działalnośc gospodarczą w Polsce podlega wpisowi do rejestru. Przedsiębiorca jednoosobowy nie posiada osobowości prawnej i odpowiada całym swym majątkiem za skutki działalności gospodarczej.

Polacy chętnie korzystają z tej formy działalności. W celu  dokonania przez obywatela polskiego rejestracji Enskild näringsidkare i podjęcia pracy jako jednoosobowy przedsiębiorca na zasadzie samozatrudnienia, konieczne jest uzyskanie numeru statystycznego oraz numeru VAT. W tym celu należy przesłać do Urzędu Skarbowego w Malmö wniosek podatkowy dla przedsiębiorców zagranicznych, poświadczoną kopię paszportu, zaświadczenie z urzędu podatkowego o braku zaległości podatkowych oraz z ZUS o braku zaległości w regulowaniu opłat socjalnych.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej urzędu, która oferuje również podstawowe informacje w języku polskim.

Wszystkie polskie dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język szwedzki. W przypadku, gdy nazwa firmy ma być chroniona, konieczne jest zarejestrowanie jej w Szwedzkim Urzędzie Rejestracji Przedsiębiorstw Bolagsverket (koszt 1000 koron szwedzkich).

Przydatne linki

Informacje nt. zakładania działalności gospodarczej w Szwecji można znaleźć pod następującymi adresami:

Ambasada RP w Sztokholmie: http://www.sztokholm.polemb.net/

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie