Założenie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania zajmuje wysokie miejsca w Europie i na świecie w rankingach porównujących warunki działalności gospodarczej. Polscy obywatele często wybierają Wielką Brytanię, jako miejsce swojej działalności. Warto więc znać podstawowe informacje na temat prowadzenia biznesu. Wiele cennych informacji w tym obszarze dostarcza Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Londynie.

Rodzaje firm

Jednoosobowa działalność gospodarcza (Sole Trader)

To najprostsza forma prowadzenia biznesu w Wielkiej Brytanii. Jako sole trader można prowadzić zarówno firmę jednoosobową pracując z domu (wymaga rejestracji samozatrudnienia tj. selfemployment), jak i dużą firmę zatrudniającą pracowników. Przed rejestracją należy uzyskać numer ubezpieczenia społecznego National Insurance Number (NIN) osobiście w oddziałach  Ministerstwa Pracy i Emerytur - Department for Work and Pensions. tj. Social Security office lub JobCentrePlus. Samozatrudnienie należy zarejestrować także w Urzedzie Skarbowym (HM Revenue & Customs).

Rejestracji działalności można dokonać:

 • listownie, przesyłając formularz CWF1 na adres: National Insurance Contributions Office Self Employed Services Application Processing Centre Longbenton Newcastle upon Tyne NE98 1ZZ,
 • przez internet, na stronie www Urządu Skrabowego:  HM R&C,
 • przez telefon pod numerem infolinii: 08459 154515.

Zobacz informacje o samozatrudnieniu na stronach gov.uk

Rejestracji samozatrudnienia należy dokonać niezwłocznie po rozpoczęcia działalności. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje karą pieniężną. Osoby samozatrudnione objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zobowiązane są do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance). Rozliczenie podatku oraz odprowadzanie składek jest obowiązkiem osoby samozatrudnionej, dlatego też zobowiązana jest ona do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji finansowej oraz przechowywania wszystkich dokumentów i rachunków przez okres 5 lat.

Dochody do 10,600 GBP są zwolnione od opodatkowania.

Stawka opodatkowania 20% obowiązuje dla dochodów GBP 10,600 - GBP 42,385.

Stawka opodatkowania 40% obowiązuje dla dochodów powyżej GBP 42,386.

Jeżeli osoba samozatrudniona osiągnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy sprzedaż na poziomie GBP 82,000 to ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT.


Oddziały spółek zagranicznych (brunch)

Zagraniczne spółki kapitałowe mogą otworzyć na terenie Wielkiej Brytanii oddział (branch). Podmioty gospodarcze nieposiadające osobowości prawnej w Polsce (działalność gospodarcza, spółki cywilne) mogą zarejestrować w Wielkiej Brytanii tzw. place of business. To także forma prawna dostępna dla spółek kapitałowych, jeśli ich działalność w Wielkiej Brytanii ma mieć formę jedynie przedstawicielstwa lub planowany zakres działalności nie wymaga rejestracji oddziału.

W ciągu miesiąca od utworzenia oddziału należy dostarczyć do Companies House:

 • wypełniony formularz OSIN01,
 • opłatę rejestracyjną,
 • potwierdzone kopie i tłumaczenie dokumentów założycielskich spółki (akt założycielski, status, informacje o członkach zarządu firmy macierzystej w języku oryginału z załączonym tłumaczeniem przysięgłym),
 • kopie sprawozdań finansowych za ostatni okres/rok wraz z opinią biegłego rewidenta.

Rejestracja oddziału zajmuje  około pięciu dni.

Companies House po zaakceptowaniu dokumentów złożonej wysyła list, w którym stwierdza fakt rejestracji podając równocześnie jej numer i datę. W tym momencie oddział zaczyna funkcjonowanie według takich samych zasad, jak firmy brytyjskie.

Corocznie firma macierzysta przesyła do Companies House kopie własnych sprawozdań finansowo- ekonomicznych odzwierciedlających całość działalności firmy, a ich szczegółowość zależy od wymagań w tym zakresie obowiązujących w kraju jej inkorporacji.

Spółki partnerskie (Partnerships)

Spółki partnerskie to działalność wspólna dwóch lub więcej podmiotów. Partnerzy solidarnie odpowiadają za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności swoim majątkiem oraz partycypują w podziale zysku. Spółka partnerska nie posiada osobowości prawnej.

Rejestracji spółki można dokonać samodzielnie lub skorzystać z usług firm pośredniczących. Niezbędne będą następujące dokumenty:

 • formularz rejestracyjny LLIN01, zwierający następujące dane:
  • wnioskowana nazwa spółki (należy sprawdzić nazwy już istniejących spółek na stronie Companies House (funkcja WebCheck, usługa darmowa),
  • region Wielkiej Brytanii, gdzie będzie znajdować się siedziba spółki,
  • adres spółki,
  • wskazanie partnerów wyznaczonych do reprezentowania spółki w kontaktach z Companies House (tzw. designated partner),
  • wyszczególnienie partnerów,
  • poświadczenie o otrzymaniu zgody na użycie w nazwie spółki słowa lub frazy z listy zakazanej

Spółka musi mieć biuro (registered office). Biuro musi mieć adres, pod który można dostarczyć korespondencję, nie musi natomiast znajdować się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Adres registered office może być, np. adresem biura rachunkowego, należy tylko zapewnić stały odbioru korespondencji.

Wniosek rejestracyjny należy wysłać do właściwego oddziału Companies House. W przypadku spełnienia wszystkich wymogów, Companies House wyda certyfikat rejestracji (certificate of incorporation) oraz włączy informacje o spółce do zasobów publicznych. Certyfikat zawiera nazwę oraz numer rejestracji i jej datę. Certyfikat powinien być podpisany przez urzędnika dokonującego rejestracji lub opatrzony urzędową pieczęcią.

Podstawowe stawki podatkowe:

 • 20% podatku dla firm z dochodem nie wyższym niż GBP 300,000.00
 • 21% podatku dla firm z dochodem wyższym niż GBP 300,000.0

Spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited liability partnership)

Forma pośrednia pomiędzy spółka kapitałową a spółką partnerską to Spółka partnerska z o. o. (Limited liability partnership -LLP). Partnerzy partycypują w zyskach i obowiązkach, natomiast odpowiedzialność za zobowiązania spółki ograniczona jest do wysokości wniesionych wkładów oraz udzielonych poręczeń.

Spółki typu LLP rejestrowane są także w Companies House. Rejestracja spółki LLP jest droższa i bardziej skomplikowana niż rejestracja zwykłej spółki partnerskiej. Prowadzenie spółki LLP nakłada także na partnerów dodatkowe obowiązki np. składanie dokumentów finansowych do Companies House, audytowania sprawozdań finansowych.

Spółkę typu LLP mogą założyć przynajmniej dwa podmioty (osoby fizyczne lub osoba prawna). przy rejestracji spółki typu LLP obowiązują te same dokumenty jak w przypadku Spółek partnerskich (patrz wyżej)

Spółki korporacyjne/kapitałowe

To typ spółek, w których udziałowcami mogą być osoby prawne lub fizyczne. Finanse tych spółek są oddzielone od prywatnych finansów ich udziałowców, a więc i ryzyko uczestnictwa w takiej spółce jest dużo mniejsze i ogranicza się właściwie do wysokości wniesionych wkładów lub gwarancji.

 

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości udziałów (Private company limited by shares). Odpowiedzialność finansowa udziałowców ogranicza się do wysokości wniesionych wkładów. Udziały spółki nie są dostępne w ofercie publicznej. Spółkę LTD można przekształcić w PLC, ale wymagana jest ponowna rejestracja.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości poręczenia (Private company limited by guarantee). Spółka nie posiada kapitału akcyjnego, a jej udziałowcy są bardziej poręczycielami niż akcjonariuszami. Wysokość poręczenia jest ustalona dla każdego z udziałowców spółki z osobna i jest ustalana na wypadek likwidacji spółki.
 • Private unlimited company. Udziałowcy tego typu spółki ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności całym swoim majątkiem. Jednakże obowiązek odpowiedzialności i pokrycia istniejących zobowiązań powstaje dopiero z chwilą formalnego rozpoczęcia likwidacji spółki. Oznacza to, że w czasie trwania spółki długi wierzycieli mogą być odzyskiwane jedynie z majątku spółki, natomiast prywatne mienie członków i udziałowców spółki pozostaje bezpieczne do czasu rozpoczęcia formalnej likwidacji spółki.
 • Public limited company (PLC). Odpowiedzialność finansowa udziałowców ogranicza się do wysokości wniesionych wkładów. Udziały spółki są dostępne w ofercie publicznej. Wymóg minimalnego kapitału wynosi 50 tys. funtów. Ta forma organizacyjno-prawna jest odpowiednia dla dużych przedsięwzięć, w których pozyskanie dużego kapitału jest jednym z warunków powodzenia. Spółka ta musi mieć co najmniej dwóch udziałowców (akcjonariuszy) i co najmniej dwóch dyrektorów a odpowiedzialność finansowa akcjonariuszy ogranicza się do wysokości wniesionych wkładów. PLC ma obowiązek emisji akcji o wartości nominalnej, które muszą się znaleźć w ofercie publicznej przed rozpoczęciem działalności spółki.

Spółki tego typu również rejestruje się w Companies House, muszą mieć przynajmniej jednego dyrektora (dwóch w przypadku spółki PLC), przy czym dyrektor musi mieć przynajmniej 16 lat.

Spółkę można zarejestrować samodzielnie w Companies House.  lub skorzystać z usług firm pośredniczących (company formation agent) Rejestracja tego typu przedsiębiorstwa tworzy dużą liczbę zobowiązań, warto wiec skorzystać z porady prawnika lub księgowego  i sprawdzenie, czy jest to najkorzystniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej.

Aby zarejestrować spółkę korporacyjną/kapitałową potrzebne są:

 • Formularz rejestracyjny IN01, zawierający wnioskowaną nazwę spółki, lokalizację jej siedziby, zakres działania, proponowany skład władz, podział udziałów, oświadczenie co do kapitału własnego spółki lub poręczenia.
 • Memorandum of Association - spełnia rolę umowy założycielskiej (zawiera: nazwę, miejsce zarejestrowanej siedziby, cele i zakres działalności, oświadczenie o ograniczonej odpowiedzialności, sumę kapitału i jego podział na stałe.
 • Articles of Association (AoA) statutu spółki, określa prawa udziałowców / akcjonariuszy, zasady przekazywania udziałów / akcji i ich nowych emisji, procedurę zwoływania i prowadzenia walnego zgromadzenia, kompetencje zarządu, zasady wypłaty dywidend oraz tworzenia rezerw.

Istnieje możliwość rejestracji spółki drogą elektroniczną.

Spółka zobowiązana jest także do posiadania biura (registered office), do celów zapewnienia  stałego odbioru korespondencji.

Podatki

Brytyjski urząd skarbowy (HM Revenue & Customs) pobiera podatki, które następnie przeznaczane są na pokrycie kosztów usług publicznych. Każdego roku budżet państwa przewiduje koszt owych usług oraz określa, jaka kwota podatków będzie potrzebna na ich opłacenie. Podatki, z którymi podatnicy stykają się najczęściej, to: Income Tax (czyli podatek dochodowy), Capital Gains Tax (podatek od zysków kapitałowych), Inheritance Tax (podatek spadkowy), Stamp Duty (opłata skarbowa), Value Added Tax (czyli po prostu VAT). Istnieją jednak także inne zobowiązania podatkowe.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych, zajrzyj na stronę gov.uk

Dodatkowe regulacje

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, może ona podlegać dodatkowym wymogom:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy – w przy niektórych typach działalności istnieje obowiązek rejestracji w Health & Safety Executive,
 • prawo przeciwpożarowe, (np. w przypadku prowadzenia hotelu, domu opieki dla ludzi starszych, itp. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym oddziale straży pożarnej,
 • budynki - jeśli planowane są zmiany w strukturze budynku, w którym wykonywana będzie działalność lub maszyny i urządzenia instalowane będą na terenie posesji. Więcej informacji uzyskać można w przedstawicielstwie władzach lokalnych (council),
 • własność intelektualna informacje dotyczące ochrony własności intelektualnej można znaleźć na stronie internetowej Intellectual Property Office,
 • konkurencja - informacje dotyczące uczciwej konkurencji można uzyskać na stronie Office for Fair Trading,
 • ochrona danych osobowych jeśli działalność wymaga przechowywania informacji o osobach, może zaistnieć potrzeba rejestracji w Information Commissioner's Office. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Przydatne kontakty

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie