Terminy ZUS i US – jak je liczyć

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz w terminie wypełniać swoje zobowiązania wobec ZUS i US? Nie wiesz jak prawidłowo liczyć termin jeśli np. wypada w dzień wolny od pracy?

Terminy ZUS

Rejestracja w ZUS - zgłoszenie lub wyrejestrowanie pracownika

 • Jeżeli zatrudniłeś lub zwolniłeś pracownika, to w terminie 7 dni musisz to zgłosić do ZUS.Termin zaczynasz liczyć od dnia następnego po dniu, w którym pracownika zatrudniłeś lub zwolniłeś. Termin ten obejmuje zarówno dni pracujące jak i niepracujące.
 • Przy zawarciu umowy o pracę liczysz dzień następny po dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika.
 • Przy zwolnieniu pracownika także liczysz dzień następny po dniu zakończenia pracy przez pracownika.

Jeżeli termin 7 dniowy skończy się w dzień wolny od pracy (niedzielę lub święto), to przechodzi on na pierwszy pracujący dzień po tym święcie.

Przykład: jeśli zatrudniłeś lub zwolniłeś Annę Nowak 2 marca (w tym dniu przyszła do pracy lub w tym dniu rozwiązałeś umowę o pracę), to rozpoczynasz liczyć od 3 marca, czyli do ZUS musisz to zgłosić najpóźniej do 9 marca. Jeżeli 9 marca to niedziela, termin zostaje przesunięty do poniedziałku.

W tym przypadku sobota nie jest traktowana jako dzień wolny od pracy.

Płatność składek

Comiesięczne składki do ZUS trzeba wpłacać w terminie do 10. lub  do 15. dnia miesiąca – w zależności, czy opłacasz je tylko za siebie, czy także za swoich pracowników.

Jeżeli dzień, w którym musisz zapłacić składkę, wypada w sobotę, niedzielę lub święto to Twój termin przesuwa się na pierwszy pracujący dzień.

Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą (nie zatrudniasz więcej niż 10 pracowników oraz Twój obrót netto nie przekracza 2 mln euro), to możesz opłacać składki (poza przelewem) również za pomocą przekazu pocztowego. Ważne! Datą opłacenia składek za pomocą przekazu pocztowego jest dzień wpłacenia składek w placówce pocztowej. Twoja wpłata musi być zidentyfikowana przez ZUS i to Ty ponosisz konsekwencje jeżeli ZUS jej nie zidentyfikuje. Na Twoim koncie może wtedy pojawić się zaległość.

Uwaga! Od każdej nieterminowej płatności ZUS nalicza odsetki.

Termin zapłaty składek

Za termin zapłacenia składek uważa się przy zapłacie gotówką:

 • dzień wpłacenia kwoty składek:
  • na rachunek organu w banku,
  • w placówce pocztowej,
  • w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
  • w biurze usług płatniczych,
  •  w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego,
 • dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta,

Za termin zapłacenia składek uważa się w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia:

 • rachunku bankowego płatnika,
 • rachunku płatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 • rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu lub zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego.

Zasady i terminy przekazywania środków przez bank

Każdy bank określa szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków z rachunku posiadacza konta. Szczególne reguły dotyczą Banku Pocztowego „GIRO SKŁADKA", który realizuje dyspozycję w następnym dniu roboczym po wpłaceniu przez środków i złożeniu polecenia przelewu w urzędzie pocztowym do godz. 18.00. Jeżeli wpłatę prześlesz po godz. 18.00, bank zrealizuje polecenie przelewu w drugim dniu roboczym od wpłaconych środków. Urzędy pocztowe przyjmują polecenia przelewów w dni robocze od poniedziałku do piątku. Dlatego jeżeli korzystasz z płatności z konta „GIRO SKŁADKA" i chcesz terminowo opłacić składki, złóż polecenie przelewu z wyprzedzeniem, które zapewni obciążenie rachunku bankowego najpóźniej w terminie płatności. To data obciążenia rachunku bankowego GIRO, a nie data złożenia dyspozycji dokumentu przelewu na poczcie, decyduje o opłaceniu składek.

Więcej na temat opłat ZUS.

Terminy podatkowe

Płatności, deklaracje

Jeżeli terminy płatności podatków (zaliczek) lub deklaracji (miesięcznych, kwartalnych) wypadają w sobotę, niedzielę lub święto, to termin ten przechodzi na pierwszy pracujący dzień po dniu wolnym.

Rejestracja VAT

Jeśli musisz zarejestrować się jako podatnik VAT-u, to musisz to zrobić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT.

Rejestracja VAT podmiotów zwolnionych

Jeśli korzystasz ze zwolnienia z VAT, ale mimo to chcesz zostać VAT-owcem, to zgłoszenia trzeba dokonać do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego chciałbyś stać się czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług objętych VAT.

Możesz zgłoszenie wysłać za pośrednictwem poczty, wtedy decyduje data stempla pocztowego, a nie data otrzymania zgłoszenia przez US.

Pamiętaj o nadaniu listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (zachowaniu zwrotki ZPO). Stanowi to dowód rejestracji VAT w terminie. 

Zgłoszenie zmiany VAT i likwidacja działalności

Masz 7 dni na zgłoszenie każdej zmiany informacji zawartej w złożonej wcześniej dekalracji oraz zgłoszenie zaprzestania prowadzenia działalności. Jeżeli ostatni dzień terminu to sobota, niedziela lub święto, wtedy termin ten przechodzi na pierwszy pracujący dzień po dniu wolnym. Dni liczymy po kolei.

Wydanie interpretacji indywidualnej

Na interpretację indywidualną możesz czekać nawet 3 miesiące. Pamiętaj, że do tego trzymiesięcznego terminu nie są wliczane np. wezwanie do uzupełnienia czy zawieszenie postępowania. Jeżeli w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin udzielenia odpowiedzi, interpretacja nie została wydana, to ma to taki sam skutek, jakbyś otrzymał interpretacje stwierdzającą prawidłowość Twojego stanowiska w całości.

Terminy podatkowe w dniach, tygodniach, miesiącach i latach

Termin określony w dniach

Przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Końcem terminu jest ostatni dzień z wyznaczonej ilość. Pamiętaj! Nie wlicza się pierwszego dnia tylko następny. 

Przykład: Otrzymałeś wezwanie z urzędu skarbowego 1 marca i jeżeli musisz dostarczyć jakiś dokument lub złożyć oświadczenie w terminie 7 dni, to Twój termin mija 8 marca. Jeśli będzie to sobota, niedziela lub święto, wówczas termin upłynie następnego dnia po dniu wolnym.  

Termin określony w tygodniach

Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. Jeżeli termin tygodniowy zaczyna się we wtorek, to termin kończy się w następny wtorek.

Przykład: Jeśli otrzymałeś wezwanie z urzędu skarbowego we wtorek i musisz dostarczyć jakiś dokument lub złożyć oświadczenie w terminie 1 tygodnia, to Twój termin mija w następny wtorek.

Termin określony w miesiącach

Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu.

Przykład: Jeśli otrzymałeś wezwanie z urzędu skarbowego 1 marca i musisz dostarczyć jakiś dokument lub złożyć oświadczenie w terminie 1 miesiąca, to Twój termin mija 1 kwietnia (chyba, że będzie to sobota, niedziela lub święto, wówczas termin upłynie następnego dnia).

Gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, to termin kończy się w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeśli termin miesięczny zaczyna się 31 sierpnia (jest to dzień, w którym było zdarzenie) to ostatnim dniem terminu będzie 30 wrzesień (bo wrzesień nie ma 31 dni).

Termin określony w latach

Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu.  

Przykład: Jeśli na dokonanie jakiejś czynności masz 1 rok od dnia 15 marca 2016 to Twój termin mija 15 marca 2017 r. (chyba, że będzie to sobota, niedziela lub święto, wówczas termin upłynie następnego dnia).

Gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było, to termin kończy się w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. Termin roczny zaczyna się 29 lutego 2016 (dzień, w którym było zdarzenie), to ostatnim dniem terminu będzie 28 lutego 2017 (bo nie jest to rok przestępny).

Uwaga!

Jeśli posiadasz zezwolenie, koncesję lub inną decyzję administracyjną na pewną kategorię czynności (np. licencję na sprzedaż alkoholu), których działalnie jest uregulowanej w konkretnej ustawie lub akcie prawnym, to termin w nim wyrażony jest ostateczny bez względu na to czy wypada w sobotę, niedzielę czy też święto. Nie obowiązuje tutaj zasada, że jeżeli ostatni dzień terminu to sobota, niedziela lub święto to Twój termin kończy się w dniu następnym po dniu wolnym. Data wymieniona w przepisie prawa jest ostateczna. Jej przywrócenie lub przedłużenie musi być przewidziane w tym przepisie. Oznacza to, że jeżeli w ustawie jest określony termin, do którego powinna być na przykład wniesiona opłata (np. 30 września), to nawet jeśli wypada on w dzień wolny od pracy to i tak ostatnim dniem terminu będzie 30 września.

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie