Ryzyka w działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza nierozłącznie związana jest z występowaniem ryzyka, jest ono elementem gry rynkowej. Powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, iż – tak samo jak w przypadku zysku – zawsze istnieje potencjalna możliwość poniesienia straty z tytułu prowadzenia działalności.

Prowadzenie działalności gospodarczej jest uwarunkowane wieloma zmiennymi czynnikami (mikroekonomicznymi oraz makroekonomicznymi) – jak np. zmiana kursu walut, inflacja, popytu rynkowego czy zmiana koniunktury gospodarczej.

Zarządzanie przedsiębiorstwem i ryzykiem jest związane z podejmowaniem działań zmierzających do obniżenia stopnia działania ryzyka na funkcjonowanie firmy i osiągniecie sukcesu.

Istnieje wiele klasyfikacji i rodzajów ryzyka w gospodarce, m. in. uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności.

Można jednak wyodrębnić dwa podstawowe rodzaje:

  • Ryzyko rynkowe (systematyczne) – poziom ryzyka wynika z warunków ekonomicznych prawnych i politycznych danego kraju oraz rynku globalnego, sił przyrody. Jest to ryzyko niekontrolowane (nawet częściowo), wywierające wpływ na firmy, nie podlega kontroli przez pojedynczy podmiot gospodarczy – np. zmiana sytuacji polityczno – ekonomicznej, zmiana inflacji.
  • Ryzyko indywidualne (specyficzne) – związane z przyszłymi i możliwymi częściowo do przewidzenia i kontrolowania wydarzeniami, jak np. dostępność surowców, czy zmiana popytu na dany wyrób.

Dla przedsiębiorców istotne znaczenie mają:

  • Ryzyko gospodarcze – oznacza możliwość osiągnięcia wyników gorszych od planowanych lub poniesienia nieplanowanych strat.
  • Ryzyko rynku – wynika z aktualnej lub prognozowanej koniunktury panującej w danej branży, związane np. ze zmianami cen surowców, cen sprzedaży produktów.
  • Ryzyko  walutowe (kursowe) – występuje w przypadku niekorzystnej zmiany kursów walutowych – możliwe jest w rezultacie wzrost zobowiązań lub zmniejszenie należności w przeliczeniu na walutę danego kraju. Na ryzyko kursowe głównie narażone są firmy, które prowadzą wymianę towarów i usług z zagranicą.
  • Ryzyko finansowe – związane jest ze strukturą źródeł finansowania majątku firmy. Związane z wykorzystywaniem przez podmioty kapitałów obcych do finansowania działalności (np. kredyty bankowe), łączy się z określonym uzależnieniem danej firmy od jej kredytobiorców.
  • Ryzyko niewypłacalności – ryzyko utraty płynności finansowej, czyli zdolności do terminowego regulowania zobowiązań przez firmę; może oznaczać utratę możliwości pozyskania np. kredytów.
  • Ryzyko operacyjne – związane z możliwą stratą wynikającą np. z awarii systemu komputerowego.
  • Ryzyko polityczne – decyzje władzy rządzącej mają w wielu przypadkach duży wpływ na sytuację podmiotów gospodarczych (np. decyzje podatkowe).
  • Ryzyko kulturowe – związane ze specyfiką danej społeczności, tradycjami, religią itd. Szczególnie istotne w dziedzinie handlu zagranicznego, aby poznać uwarunkowania rynkowe pod tym kątem.

Wszystkie wymienionej powyżej ryzyka wpływają pośrednio bądź bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Świadomość ich występowania pozwoli Ci na właściwe kierowanie działaniami Twojej firmy oraz powinno skłonić do stosowania mechanizmów ograniczających ryzyko (ubezpieczenia, instrumenty finansowe np. obniżające ryzyko walutowe, mechanizmy zarządzania ryzykiem). Więcej na ten temat m.in. w dziale Finansowanie i Współpraca w biznesie.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie