Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Finansowanie działalności

Prowadzenie Twojej firmy na każdym etapie jej rozwoju będzie wymagać kapitału. Rozpoczynając działalność możesz skorzystać ze środków własnych lub innych źródeł finansowania firm na starcie (informacje na temat znajdziesz tutaj). Wraz z rozwojem firmy, zwiększać się będzie także Twoje zapotrzebowanie na kapitał. Będziesz go potrzebował zarówno na pokrycie bieżących zobowiązań np. wobec dostawcy towaru, jak również zobowiązań długoterminowych z tytułu zakupu samochodów, nowych budynków, czy innych inwestycji w rozwój Twojej działalności.  

Narzędzia finansowania

Do Twojej dyspozycji, w zależności m.in. od wielkości firmy, jej kondycji, poziomu obrotów, będzie wiele narzędzi wspierających finansowanie działalności gospodarczej (więcej na ten temat w artykule na temat zarządzania płynnością oraz artykule na temat kredytów dla firm). Kredyty bankowe czy coraz bardziej popularny wśród przedsiębiorców leasing, pozwolą Ci rozwijać firmę bez konieczności posiadania dużych zasobów finansowych. Nie każda firma może liczyć na korzystny kredyt w banku – tutaj dobrym rozwiązaniem, szczególnie dla mniejszych podmiotów, mogą być m.in. fundusze pożyczkowe. Jeśli Twoja firma planuje działać w obszarze nowoczesnych technologii i poszukujesz źródeł finansowania jej dalszego rozwoju, źródłem kapitału mogą być venture capital, których celem jest inwestowanie w nowe i obiecujące, choć czasem ryzykowne, przedsięwzięcia.

Dowiedz się też o możliwościach finansowania rozwoju działalności z pomocą funduszy UE w ramach Programów Operacyjnych.

Poznaj także możliwości finansowania startupów.

Środki na rozwój działalności możesz także znaleźć w COSME oraz innych unijnych programach preferencyjnego finansowania. Więcej informacji na ten temat znadziesz tutaj.

Dbaj o płynność

Działając na rynku będziesz zaciągał zobowiązania finansowe m.in. wobec swoich kontrahentów i instytucji finansowych. Z kolei inne podmioty będą mieć zobowiązania wobec Twojej firmy. Zapewnienie płynności finansowej, czyli zdolności do wywiązywania się ze swoich zobowiązań związanych np. z wypłatą wynagrodzeń czy zapłatą za towary i usługi jest podstawą sprawnego i prawidłowego funkcjonowania firmy. Złe zarządzanie finansami w skrajnych przypadkach naraża firmę na ryzyko bankructwa, a w najlepszym przypadku może podważyć Twoją wiarygodność wobec pracowników, partnerów handlowych, czy instytucji finansowych, z którymi współpracujesz. Oprócz dbania o płynność, przestrzegania terminów zapłaty i egzekwowania ich od Twoich klientów możesz skorzystać z innych mechanizmów wspierających zarządzenie płynnością Twojej firmy. Kredyt kupiecki u dostawcy pozwoli Ci np. odroczyć termin zapłaty za towar.  Kredyt obrotowy albo kredyt na rachunku bieżącym ułatwią finansowanie bieżącej działalności firmy. Z kolei takie instrumenty jak faktoring i forfaiting pozwolą szybciej odzyskać należności od kontrahentów za produkty i usługi. Publikacja Zarządzanie płynnością finansową pozwoli Ci zaznajomić się z podstawowymi metodami i narzędziami zapewnienia płynności Twojej firmy.

Powinieneś wiedzieć, że kwestie terminów regulowania płatności oraz odsetek za opóźnienia regulują przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z nią, termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi chyba, że strony ustalą inaczej i pod warunkiem, że ustalenie to nie jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego oraz jest obiektywnie uzasadnione, biorąc pod uwagę właściwość towaru lub usługi.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie