Rodzaje leasingu

Leasing m.in. ze względu na swoją elastyczność jest atrakcyjną i wygodną formą finansowania zakupów środków trwałych (samochodów, maszyn i urządzeń), którą możesz zastosować w swojej firmie. Jest dobrą alternatywą dla firm, które nie zdołały uzyskać kredytu bankowego. W przypadku np. samochodu daje możliwość korzystania z niego bez konieczności inwestowania od razu w całą jego wartość, a warunkiem jest spłacanie zaciągniętego zobowiązania w ratach i tylko przez określony czas.

Przez umowę leasingu finansujący (firma leasingowa) zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu (przedsiębiorcy, który zamierza nabyć w drodze leasingu samochód) do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Umowa leasingu uregulowana jest w Kodeksie cywilnym.

Leasing pod kątem rachunkowym i podatkowym dzieli się na operacyjny oraz finansowy. Każda ze wspomnianych form leasingu wywiera odrębne skutki podatkowe i to zarówno w dziedzinie podatku dochodowego jak i na gruncie podatku VAT. Ma też inne reperkusje majątkowe (różni się momentem i sposobem przenoszenia własności). Inny jest też czas trwania danego leasingu.

Leasing operacyjny

Zachodzi, gdy np. samochód będący przedmiotem leasingu stanowi środek trwały leasingodawcy i z tego tytułu on go amortyzuje. Leasingobiorca zaś ma jedynie możliwość wliczania rat leasingowych do kosztów działalności gospodarczej. Leasing operacyjny może przewidywać opcje wykupu środka po zakończeniu umowy leasingu. Okres leasingu operacyjnego jest krótkotrwały, lecz nie może być krótszy niż 24 miesiące. Więcej informacji na temat leasingu operacyjnego.

Leasing operacyjny, czyli taki, w ramach którego odpisów amortyzacyjnych na gruncie podatku dochodowego dokonuje finansujący, jest traktowany jako świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. Oznacza to, że podatkiem VAT obciążone będą kolejne miesięczne raty leasingowe, tak więc i wydatki związane z podatkiem VAT będą rozłożone w czasie. Korzystający nie będzie musiał ponieść wydatku związanego z podatkiem VAT na wstępie trwania umowy leasingu (z góry od wartości sumy rat leasingowych). To odróżnia leasing operacyjny od finansowego, który na gruncie podatku VAT jest traktowany, jako dostawa towarów (co powoduje,że podatek VAT należy rozliczyć jednorazowo, z góry).

Leasing finansowy

Powoduje, że leasingobiorca traktuje wydzierżawiony tą drogą np. samochód jako własny środek trwały i po wpisaniu go do ewidencji rozlicza jego zakup w formie odpisów amortyzacyjnych. Leasing finansowy zazwyczaj trwa w całym okresie przydatności gospodarczej pojazdu. Po zakończeniu leasingu jego przedmiot przechodzi na własność leasingobiorcy. Dodatkowe informacje na ten temat publikacji Leasing finansowy.

Więcej informacji na temat leasingu i skutków podatkowych leasingu na przykładzie samochodów firmowych znajdziesz w poradniku Samochód w firmie oraz publikacji Leasing samochodów służbowych.

Tutaj dowiesz się, co zrobić gdy musisz rozwiązać umowę leasingu np. z powodu zamknięcia działalności.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie