Zamówienia publiczne w UE

Skorzystaj z możliwości, jakie dają zamówienia instytucji publicznych w krajach UE. Pamiętaj, że wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane w UE mają prawo ubiegać się o zamówienia publiczne w innych krajach Unii.

W odniesieniu do przetargów powyżej tzw. progów unijnych (zobacz poniżej), UE wprowadziła minimalne, ujednolicone zasady, które zapewniają równe warunki działania firmom w całej Europie. Zasady te są wprowadzane do prawodawstwa poszczególnych krajów (państwa UE mają też odrębne regulacje dotyczące zamówień poniżej progów UE)

W przypadku zamówień w innych krajach UE, obowiązują podobne zasady, jak w zamówieniach polskich instytucji tzn. oferty oceniane są po upływie odpowiedniego terminu, uczestnikowi przysługuje prawo do informacji o przyjęciu i odrzuceniu oferty (w tym przypadku z wyjaśnieniem powodów). Przepisy gwarantują także poufność danych i informacji.

Progi kwotowe przetargów wymagające stosowania przepisów UE

W ramach UE ustalone zostały progi kwotowe, powyżej których stosuje się ujednolicone zasady dotyczące zamówień publicznych.

Instytucje administracji centralnej

 • ≥ 144 000 euro                 zamówienia na dostawy (w dziedzinie obronności tylko te wymienione w załączniku III do dyrektywy 2014/24),
 • ≥ 221 000 euro                 zamówienia na dostawy w dziedzinie obronności niewymienione w załączniku III do dyrektywy 2014/24,
 • ≥ 5 548 000 euro              wszystkie zamówienia na roboty budowlane.

Pozostałe organy administracji publicznej

 • ≥ 221 000 euro                 wszystkie zamówienia na dostawy i usługi,
 • ≥ 5 548 000 euro              wszystkie zamówienia na roboty budowlane

Dla dostawców usług publicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, próg dla dostaw i usług wynosi 443 000 euro. W przypadku zamówień na roboty budowlane próg wynosi 5 548 euro.

Kraje UE, które nie używają euro, stosują progi w walutach krajowych.

Niezależnie od kraju, w którym chciałbyś realizować zamówienie publiczne, władze tego kraju:

 • nie mogą dyskryminować danego przedsiębiorstwa ze względu na fakt, że jest ono zarejestrowane w innym kraju UE,
 • w opisie cech produktów i usług, które chcą zakupić, nie mogą odnosić się do konkretnych marek, znaków towarowych lub patentów,,
 • nie mogą odmówić przyjęcia dokumentów uzupełniających (świadectw, dyplomów itp.) wydanych w innym kraju UE, o ile zapewniają one ten sam poziom bezpieczeństwa,
 • muszą udostępnić wszystkie informacje dotyczące składania ofert wszystkim zainteresowanym przedsiębiorstw, niezależnie od kraju UE, w którym są zarejestrowane.

Możesz zostać wykluczony z postępowania w UE, jeśli Twoja firma:

 • jest w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji,
 • zawiesiła swoją działalność lub jej działalność jest objęta zarządem sądowym,
 • została uznana za winną poważnego naruszenia,
 • nie zapłaciła podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne,
 • złożyła nieprawdziwe oświadczenia organowi administracji publicznej.

Najważniejsze rodzaje procedur przetargowych UE

Procedura otwarta

W procedurze otwartej każdy zainteresowany wykonawca może złożyć ofertę w odpowiedzi na zaproszenie do ubiegania się o zamówienie. Minimalny termin składania ofert wynosi 35 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu.

Procedura ograniczona

Każda firma może ubiegać się o udział w procedurze ograniczonej, ale tylko wstępnie wybrane firmy zostaną zaproszone do składania ofert.

Procedura konkurencyjna z negocjacjami

Każda firma może ubiegać się o udział w procedurze ograniczonej, ale tylko wstępnie wybrane firmy zostaną zaproszone do składania ofert i negocjacji

Dialog konkurencyjny

Procedura ta jest często stosowana w przypadku złożonych zamówień, takich jak duże projekty infrastrukturalne, gdy organ publiczny nie może od razu określić specyfikacji technicznych.

Partnerstwo innowacyjne

Partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do składania ofert na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych niedostępnych na rynku oraz ich sprzedaż.

Procedura negocjacyjna bez ogłoszenia

Jej stosowanie powinno być ograniczone do wyjątkowych sytuacji. Dotyczy sytuacji, w których np.możliwość zrealizowania przedmiotu zamówienia ma wyłącznie jeden wykonawca (dzieło sztuki, prawa autorskie, brak konkurencji ze względów technicznych) W przypadku procedury otwartej, ograniczonej lub procedury konkurencyjnej z negocjacjami, instytucje zamawiające mogą postanowić, że udzielenie zamówienia publicznego zostanie poprzedzone aukcją elektroniczną, jeżeli można w sposób precyzyjny określić treść dokumentów zamówienia, w szczególności specyfikacji technicznych.

Jednolity Elektroniczny Dokument Zamówienia

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) umożliwia przedłożenie w formie „oświadczenia wstępnego" informacji dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, umiejętności i predyspozycji do udziału w procedurze udzielania zamówień publicznych (np. informacje o tym, że odprowadzono podatki, że firma ma wystarczające możliwości finansowe, lub o niekaralności). Pełny zestaw dokumentów muszą dostarczyć dopiero te firmy, które wygrają przetarg. Jest obowiązkowy od kwietnia 2016 r. Można wykorzystywać go w formie papierowej lub w formie elektronicznej (eESPD) i przesłać go elektronicznie wraz ze swoją ofertą.

Zobacz też informacje na stronach Urzędu Zamówień Publicznych na temat dokumentu.

E-Certis

Jeśli chcesz sprawdzić, jakie zaświadczenia są wymagane w ramach procedur udzielania zamówień publicznych w UE, możesz skorzystać ze strony systemu e-Certis.

Gdzie znajdę ogłoszenia o zamówieniach w UE?

W przypadku zamówień publicznych, których wartość przekracza progi UE i które są objęte przepisami UE, istnieje obowiązek publikowania ogłoszeń o zamówieniu lub ogłoszeń o konkursie.  Można je opublikować na poziomie krajowym, ale powinny również przesłać je do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.  

Informacje na temat przetargów w UE publikowane są w bazie Tenders Electronic Daily (TED).

Ogłoszenia znajdziesz także na portalu Systemu Informacyjnego Zamówień Publicznych (SIMAP).

Informacje o przepisach w poszczególnych krajach

Jeśli chciałbyś ubiegać się o zamówienie publiczne w którymś z krajów UE pamiętaj, że przepisy UE określają ogólne zasady dla postępowań powyżej progów. Szczegółowe przepisy dla wykonawców (np. wymogi) mogą różnić się w poszczególnych krajach. Informacje na temat rynku zamówień publicznych w krajach UE znajdziesz m.in. na stronach Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji (wybierz odpowiedni kraj w wyszukiwarce na Portalu Promocji Eksportu)

Zobacz strony WPHI dotyczące zamówień publicznych w wybranych krajach UE

Podstawa prawna

Zobacz też informator UZP: Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji - nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie