Zasady prowadzenia kontroli w firmach

Działalność gospodarcza prowadzona przez przedsiębiorców podlega kontroli publicznej na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców. Władze lokalne, takie jak wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, w razie zaobserwowania, że działalność gospodarcza prowadzona jest sprzecznie z przepisami ustawy czy zagraża życiu lub zdrowiu, prowadzi do powstania szkód majątkowych znacznych rozmiarów lub narusza środowisko, zobowiązane są powiadomić o powyższych okolicznościach właściwy organ administracji publicznej. Jeżeli brak jest możliwości zawiadomienia, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać, w drodze decyzji, wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy jednak niż 3 dni.

Dowiedz się także jakie organy mogą kontrolować Twoją działalność.

Koncesjonowanie

Prócz ogólnego uprawnienia organów, wymienionych powyżej, powiadamianych o nieprawidłowościach przy prowadzeniu działalności gospodarczej, szczególny zakres kontroli przysługuje organom wydającym koncesje na prowadzenie określonego rodzaju działalności. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy przedmiotem badania może być:

 • zgodność wykonywanej działalności z udzieloną koncesją,

 • przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej,

 • obronność lub bezpieczeństwo państwa, ochrona bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli.

Wszczęcie kontroli

Organ kontroli powinien doręczyć przedsiębiorcy zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. Zawiadomienie powinno zawierać: wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli, oznaczenie organu kontroli oraz kontrolowanego przedsiębiorcy, datę i miejsce wystawienia i podpis osoby wystawiającej zawiadomienie.

Organ kontrolujący zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli, jednakże nie ma obowiązku zawiadamiania w przypadkach gdy:

 • kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej,

 • przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia,

 • kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,

 • kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,

 • przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii,

 • przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego,

 • przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

Ważnym jest, że kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni (chyba, że przedsiębiorca złoży wniosek o wcześniejsze wszczęcie kontroli) i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

W przypadku gdy upłynie 30 dni od doręczenie zawiadomienia, a kontrola nie została wszczęta, wymagane jest ponowne zawiadomienie przedsiębiorcy. Nie można też równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy. Wyłączeniu od tej zasady podlegają sytuacje gdy:

 • ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej,

 • przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia,

 • kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,

 • przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego,

 • kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu,

 • przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej,

 • kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,

 • kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

Kto dokonuje kontroli

Czynności kontrolne wykonują pracownicy organów kontroli lub osoby wskazane w przepisach ustaw szczególnych po okazaniu legitymacji służbowej oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Jest możliwe wszczęcie kontroli tylko po okazaniu legitymacji w sytuacji, gdy podjęcie czynności kontrolnych jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przestępstwa skarbowego,wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodu jego popełnienia, w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów, a także gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego. W tych przypadkach upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy nie później niż trzeciego dnia od dnia wszczęcia kontroli.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Upoważnienie musi zawierać co najmniej: wskazanie podstawy prawnej, oznaczenie organu kontroli, datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko osoby uprawnionej do wykonywania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą, określenie zakresu przedmiotowego kontroli, wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli, podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji oraz pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.

Dokument, który nie spełnia wymagań przedstawionych powyżej nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli

Przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej kontrolujący ma obowiązek poinformować kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli.

Miejsce kontroli

Miejscem przeprowadzania kontroli jest siedziba kontrolowanego, miejsce wykonywania działalności, lub  za  zgodą  lub  na  wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych,  w  godzinach  pracy  lub  w  czasie  faktycznego  wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego gdzie wykonuje on działalność gospodarczą. Jeżeli przedsiębiorca wyrazi na to zgodę, czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli usprawni to cały proces. Zasadą jest, że czynności kontrolne nie powinny zakłócać pracy przedsiębiorcy i są przeprowadzane w możliwie sprawny sposób, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego.

Ustawa reguluje także czas trwania wszystkich kontroli organu u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym. W zależności od wielkości zatrudnienia i obrotów przedsiębiorcy, okres ten nie może być dłuższy:

 • w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych,

 • w odniesieniu do małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych,

 • w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych,

 • w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.

Zapoznaj się z informacjami na temat pełnomocnictwa, w artykule Praktyczne informacje dotyczące pełnomocnictwa.

Książka kontroli

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli, upoważnienia i protokoły kontroli. Podstawowym celem książki jest dokumentacja liczby i czasu trwania kontroli działalności przedsiębiorcy. Forma jaką przybiera to zbiór dokumentów lub postać elektroniczna, z domniemaniem że zapis elektroniczny odpowiada całości dokumentacji przechowywanej przez przedsiębiorcę. Mimo, że to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek prowadzenia omawianej książki, zawiera ona wpisy dokonywane przez organ kontroli, które to obejmują:

 • oznaczenie organu kontroli,

 • oznaczenie upoważnienia do kontroli,

 • zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli,

 • daty podjęcia i zakończenia kontroli,

 • zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych,

 • uzasadnienie braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli,

 • uzasadnienie wszczęcia kontroli,

 • uzasadnienie zastosowanych wyjątków,

 • uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli,

 • uzasadnienie czasu trwania przerwy.

Nadto ustawodawca nakłada na przedsiębiorcę obowiązek dokonywania w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, bądź o ich uchyleniu przez organ kontroli, czy w ramach dwuinstancyjności jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny. Kontrolowany przedsiębiorca zobowiązany jest także niezwłocznie, to znaczy tego samego dnia lub najpóźniej następnego, do okazania kopii książki kontroli, jej fragmentów czy wydruków z systemu informatycznego, poświadczonych przez siebie za zgodność z wpisem właściwym w dokumencie. Natomiast jeśli przedsiębiorca udostępnił innemu organowi prowadzoną przez siebie dokumentację, wówczas ma 3 dni robocze do przedstawienia powyższego od daty zwrotu książki przez organ.

Sprzeciw

Przedsiębiorca, w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu na czynności wykonywane przez organ kontrolujący z naruszeniem art. 48, art. 49, art. 50 ust. 1 i 5, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1, art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 58. Prócz wskazania przejawów naruszenia przepisów wniesienie sprzeciwu wymaga uzasadnienia w opisie stanu faktycznego. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje czas liczony jako okres kontroli, zaś organ kontrolujący, do którego wniesiony został sprzeciw ma 3 dni robocze na wydanie postanowienia o odstąpieniu lub kontynuowaniu czynności kontrolnych. W przypadku niedotrzymania tego terminu, jest jednoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu, czego skutkiem jest odstąpienie od kontroli. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się zaś z treścią otrzymanego postanowienia, w terminie 3 dni może złożyć zażalenie, które organ zobowiązany jest rozpoznać w ciągu 7 dni od dany złożenia, wydając postanowienie. Ponownie niedochowanie terminu przez organ przy rozpoznaniu zażalenia jest równoznaczne z uwzględnieniem zarzutów podnoszonych przez przedsiębiorcę. Zarówno do postępowania, przedmiotem którego jest złożony sprzeciw, jaki i do postępowania zażaleniowego zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Uprawnienia wójta, burmistrza, prezydenta - decyzja nakazująca wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej

W razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia: zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności, wójt, burmistrz lub prezydent miasta  jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadamia właściwego organy administracji publicznej.

W przypadku braku możliwości takiego zawiadomienia wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać, w drodze decyzji, wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy niż 3 dni. Decyzji nakazującej wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Zmiany w zasadach przeprowadzania kontroli od 2017 r.

Od stycznia 2017 roku obowiązują przepisy, które zmniejszają uciążliwość kontroli dla przedsiębiorców. Wśród wprowadzonych zmian są m.in.:

 • Zasada jednej kontroli w jednej sprawie – urząd nie będzie mógł kilkukrotnie kontrolować przedsiębiorcy firmy w tej samej sprawie. Od tej zasady będą wyjątki np., gdy zachodzi podejrzenie o popełnienie przestępstwa.
 • Organy kontrolne będą miały obowiązek umieszczać szczegółowe informacje o procedurach kontroli na swoich stronach internetowych.
 • Jeśli kontrola będzie się przeciągać, przedsiębiorca będzie mógł złożyć skargę do sądu na postanowienie organu kontroli przedłużające czas trwania kontroli.
 • Za zgodą przedsiębiorcy możliwe będą wspólne kontrole różnych organów – jeśli dotyczą tej samej sprawy
 • Kontrole nie będą przeprowadzane dowolnie, ale według wcześniej przeprowadzonej analizy. Ma ona ustalić najbardziej narażone na ryzyko wykroczeń działalności.

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie