Jakie urzędy mogą kontrolować przedsiębiorcę?

Na każdym przedsiębiorcy ciąży obowiązek prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zgodzie z obowiązującymi przepisami. W zależności od rodzaju działalności każdy przedsiębiorca może spodziewać się czynności sprawdzających, które mają na celu wykazanie i potwierdzenie działań kontrolowanego w zgodzie z obowiązującym prawem.

W zależności od rodzaju wykonywanej działalności przez przedsiębiorcę, może on spodziewać się kontroli, które będą obejmowały na przykład przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nadzoru nad warunkami środowiska, legalności zatrudnienia, kontroli podatkowej czy kontroli skarbowej. Warto wiedzieć na podstawie jakich przepisów funkcjonują najważniejsze organy kontrolne, jakie są ich uprawnienia, a także prawa i obowiązki kontrolowanych przedsiębiorców.

Kontrola skarbowa i kontrola podatkowa

Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej oraz naczelnicy urzędów skarbowych mogą prowadzić czynności kontrolne na podstawie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, zaś kontrola skarbowa znajduje swoje uregulowanie w ustawie z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej.

Kontrola warunków pracy

Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza przestrzeganie prawa pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia. Szczegóły dotyczące zakresu i zasad działań podejmowanych przez PIP ujęte są w ustawie z 13 stycznia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Kolejnym organem uprawnionym do kontroli jest Sanepid, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna. Należy pamiętać, że w kręgu zainteresowania tego organu znajdą się jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z życiem i zdrowiem klientów. Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej precyzuje, iż sanepid sprawuje nadzór nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi. Także przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia, określają urzędową kontrolę sanepidu nad żywnością w zakresie jej bezpieczeństwa w odniesieniu do żywności pochodzenia niezwierzęcego przywożonej z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz wywożonej i powrotnie wywożonej do tych państw, produktów pochodzenia zwierzęcego znajdujących się w handlu detalicznym, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, a także kontrolę w zakresie prawidłowości stosowania zasad systemu HACCP w zakładach objętych nadzorem Sanepidu.

Inspekcja Handlowa

Jest wyspecjalizowanym organem kontroli państwowej powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Przeprowadza kontrolę legalności i rzetelności działań przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług. Zadania Inspekcji wykonuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wojewodowie przy pomocy wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej. Inspekcja działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

Dodatkowe informacje

Od 2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące kontroli. Ich celem jest m.in. zmniejszenie uciązliwości. Poniżej znajdziesz iformacje na temat majważniejszych zmian.

  • Kontrola skarbowa nie może podważać ustaleń wcześniejszej kontroli

Jeżeli przy rozliczeniach VAT zastosowałeś np. obniżoną stawkę podatku dla danego produktu, a kontrola skarbowa w Twojej firmie wykaże, że zrobiłeś to prawidłowo, to ewentualna późniejsza kontrola, do czasu zmiany interpretacji prawa, nie będzie mogła podważyć wcześniejszych ustaleń.

  • Jedna kontrola w jednej sprawie

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, urząd nie może kilkukrotnie kontrolować Twojej firmy w tej samej sprawie. Od tej zasady będą wyjątki np., gdy zachodzi podejrzenie o popełnienie przestępstwa.

  • Szczegółowe procedury kontroli „krok po kroku" publikowane w internecie

Niezależnie od tego, jaki urząd będzie kontrolował Twoją firmę, informacje dotyczące procedury kontrolnej będziesz mógł znaleźć w internecie. Organy kontrolne będą miały obowiązek umieszczać szczegółowe informacje „krok po kroku" o procedurach kontroli na swoich stronach internetowych.

  • Skarga na przewlekłość kontroli

Jeśli kontrola w Twojej firmie będzie się przeciągać, możesz złożyć skargę do sądu na postanowienie organu kontroli przedłużające czas trwania kontroli.

  • Wspólne kontrole kilku urzędów - za Twoją zgodą

Jeśli chcesz uniknąć długotrwałego ciągu kontroli różnych urzędów, za Twoją zgodą możliwe będą wspólne kontrole różnych organów – jeśli dotyczą tej samej sprawy

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie