Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Jakie urzędy mogą kontrolować przedsiębiorcę?

Na każdym przedsiębiorcy ciąży obowiązek prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zgodzie z obowiązującymi przepisami. W zależności od rodzaju działalności każdy przedsiębiorca może spodziewać się czynności sprawdzających, które mają na celu wykazanie i potwierdzenie działań kontrolowanego w zgodzie z obowiązującym prawem.

W zależności od rodzaju wykonywanej działalności przez przedsiębiorcę, może on spodziewać się kontroli, które będą obejmowały na przykład przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nadzoru nad warunkami środowiska, legalności zatrudnienia, kontroli podatkowej czy kontroli skarbowej. Warto wiedzieć na podstawie jakich przepisów funkcjonują najważniejsze organy kontrolne, jakie są ich uprawnienia, a także prawa i obowiązki kontrolowanych przedsiębiorców.

Kontrola skarbowa i kontrola podatkowa

Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej oraz naczelnicy urzędów skarbowych mogą prowadzić czynności kontrolne na podstawie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, zaś kontrola skarbowa znajduje swoje uregulowanie w ustawie z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej.

Kontrola warunków pracy

Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza przestrzeganie prawa pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia. Szczegóły dotyczące zakresu i zasad działań podejmowanych przez PIP ujęte są w ustawie z 13 stycznia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Kolejnym organem uprawnionym do kontroli jest Sanepid, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna. Należy pamiętać, że w kręgu zainteresowania tego organu znajdą się jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z życiem i zdrowiem klientów. Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej precyzuje, iż sanepid sprawuje nadzór nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi. Także przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia, określają urzędową kontrolę sanepidu nad żywnością w zakresie jej bezpieczeństwa w odniesieniu do żywności pochodzenia niezwierzęcego przywożonej z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz wywożonej i powrotnie wywożonej do tych państw, produktów pochodzenia zwierzęcego znajdujących się w handlu detalicznym, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, a także kontrolę w zakresie prawidłowości stosowania zasad systemu HACCP w zakładach objętych nadzorem Sanepidu.

Inspekcja Handlowa

Jest wyspecjalizowanym organem kontroli państwowej powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Przeprowadza kontrolę legalności i rzetelności działań przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług. Zadania Inspekcji wykonujr Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wojewodowie przy pomocy wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej. Inspekcja działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie