Elektroniczny odpis dokumentu, w tym dokumentu prywatnego

Zgodnie z art. 76a §2 i 2a Kodeksu postępowania administracyjnego, w postępowaniu administracyjnym możesz posługiwać się kopią dokumentu, o ile została ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Druga możliwość to poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem przez profesjonalnego pełnomocnika (osobę, która reprezentuje stronę przed organem w danym postępowaniu administracyjnym, na potrzeby którego jest wykonana kopia dokumentu.

Profesjonalnymi pełnomocnikami są adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi.

Powyższe zasady dotyczą również posługiwania się przez stronę elektronicznym odpisem dokumentu. Dają więc możliwość elektronizacji dokumentów prywatnych (innych niż te, o których mowa w art. 220 § 3 K.p.a.), a w konsekwencji elektroniczną realizację procedur administracyjnych, przy których niezbędne było przekazywanie organowi dokumentów prywatnych – innych niż urzędowe (wydane przez organ administracji).

Jeżeli notariusz, albo reprezentujący Cię w postępowaniu profesjonalny pełnomocnik wykonają elektroniczny odpis dokumentu i opatrzą go bezpiecznym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym, organ uzna taką kopię dokumentu (skan, zdjęcie) za pełnoprawny dokument. Zasada ta dotyczy wszystkich dokumentów, nie tylko tych, wydanych przez organ administracji.

Za poświadczony za zgodność z oryginałem nie zostanie uznany wykonany samodzielnie przez Ciebie skan papierowej kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza albo profesjonalnego pełnomocnika.

Aby elektroniczna kopia dokumentu prywatnego, np. pełnomocnictwa, mogła być uznana przez organ administracji musi być wykonana przez notariusza albo profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego stronę.

Dowiedź się więcej na temat Centralnego Repozytorium Wzorów Pism w Formie Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP. 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie