Skargi i roszczenia pracownika delegowanego do Polski

W przypadku naruszenia przepisów prawa pracy np. niezapłacenia należnego wynagrodzenia, pracownik delegowany do Polski może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) albo dochodzić roszczeń na drodze sądowej.

Skargi i wnioski do Państwowej Inspekcji Pracy

Przedmiot skargi

Uwaga! PIP rozpatruje skargi związane z zatrudnieniem na podstawie umów o pracę. Umowy cywilnoprawne podlegają kontroli jedynie w zakresie nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub zarzutu zawarcia umowy cywilnoprawnej w warunkach charakterystycznych dla umowy o pracę.

Skargi rozpatrywane są w ramach kontroli inspektora pracy PIP.

Kontrole przestrzegania prawa wobec pracowników delegowanych na teren Polski mogą obejmować:

 1. Naruszenie przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dotyczących legalności zatrudnienia, w szczególności: 
 • normy i wymiar czasu pracy oraz okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego;
 • wymiar urlopu wypoczynkowego;
 • minimalne wynagrodzenie za pracę;
 • wysokość wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • ochronę pracownic w okresie ciąży oraz urlopu macierzyńskiego;
 • zatrudnianie młodocianych oraz wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko;
 • zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
 1. Naruszenie praworządności lub interesów skarżących, zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy albo pracowników PIP, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Złożenie skargi do PIP nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem pracy.

Przedmiot wniosku

Przedmiot wniosku mogą stanowić sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom.

W jaki sposób wnieść skargę (wniosek) do PIP?

Skargi można składać w każdej jednostce organizacyjnej PIP:

 • pisemnie;
 • faksem;
 • drogą elektroniczną – formularz e-skargi lub e-wniosku dostępny jest na stronie: www.pip.gov.pl;
 • ustnie do protokołu.

Dokumenty możesz dostarczyć w formie papierowej lub elektronicznej w załączeniu do pisma ogólnego za pośrednictwem biznes.gov.pl.

Sprawdź, jak wysłać pismo ogólne za pośrednictwem biznes.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat komunikacji elektronicznej z urzędami za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl.

Ustne przyjmowanie skarg lub wniosków odbywa się w każdej jednostce organizacyjnej PIP i wymaga sporządzenia protokołu, który podpisują wnoszący skargę i osoba przyjmująca zgłoszenie.

Wymogi formalne skargi/wniosku do PIP

Treść korespondencji kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy powinna zawierać następujące informacje:

 • osobę, od której pochodzi (jej imię i nazwisko),
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania) tej osoby,
 • przedmiot sprawy, której dotyczy.

 

Jeśli skarga nie będzie zawierać tych danych nie będzie rozpatrzona. Skarga lub wniosek składana  w imieniu innej osoby, wymaga przedstawienia przez zgłaszającego pisemnej zgody tej osoby. PIP nie rozpatruje też anonimów (skarg niezawierających imienia, nazwiska i adresu).

Gwarancja anonimowości

Państwowa Inspekcja Pracy zapewnia anonimowość pracownikom, którzy składają skargę, chyba że  wyrażą pisemną zgodę na ujawnienie informacji, że kontrola przeprowadzana jest w związku ze złożoną skargą. W niektórych przypadkach osoba wnosząca skargę może zostać powiadomiona, że bez ujawnienia informacji o tym, że kontrola jest prowadzona w następstwie skargi, jej skarga nie będzie rozpatrzona.

W przypadku zastrzeżeń co do postępowania inspektora pracy, można złożyć skargę do właściwego okręgowego inspektora pracy.

Termin rozpatrzenia skargi/wniosku

Skargi i wnioski podlegają załatwieniu bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty ich otrzymania.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy

Skargi i wnioski załatwiane są w formie pisemnej. Po zakończeniu postępowania osobę wnoszącą skargę lub wniosek powiadamia się o sposobie załatwienia sprawy. Zawiadomienie o załatwieniu sprawy wniesionej drogą elektroniczną kieruje się do wnoszącego skargę na podany przez niego adres do korespondencji, o ile nie zastrzegł on innego sposobu przekazania zawiadomienia.

Porady prawne

Państwowa Inspekcja Pracy udziela także bezpłatnych porad prawnych w zakresie prawa pracy.

Dochodzenie roszczeń przez pracowników delegowanych do Polski

Właściwość sądu

Jeśli jesteś pracodawcą zamieszkałym w państwie członkowskim UE, możesz być pozwany przez pracownika:

 • przed sądy państwa członkowskiego, w którym masz miejsce zamieszkania lub
 • w innym państwie członkowskim:
  • przed sąd miejsca, w którym pracownik zazwyczaj świadczy lub ostatnio zazwyczaj świadczył pracę,
  • jeżeli pracownik zazwyczaj nie świadczy lub zazwyczaj nie świadczył pracy w jednym i tym samym państwie – przed sąd miejsca, w którym znajduje się albo znajdował się oddział, który pracownika zatrudnił.

Zgodnie z polskimi przepisami powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego (czyli ze względu na miejsce zamieszkania), albo przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Jakiego rodzaju roszczeń mogą dochodzić delegowani pracownicy przed sądem?

Pracownicy delegowani na teren państwa UE mogą dochodzić roszczeń w zakresie prawa do warunków zatrudnienia obejmujących:

 • normy i wymiar czasu pracy oraz okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego;
 • wymiar urlopu wypoczynkowego;
 • minimalne wynagrodzenie za pracę;
 • wysokość wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
 • ochronę pracownic w okresie ciąży oraz urlopu macierzyńskiego;
 • bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • zasadę równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu,
 • zatrudnianie młodocianych oraz wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko.

Wzory pozwów

Wzory pozwów do sądu pracy dostępne są na stronach internetowych sądów rejonowych lub okręgowych (biura obsługi interesantów).

Opłaty

Pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych są zwolnieni z obowiązku opłaty kosztów sądowych. Wyjątkiem jest opłata podstawowa w kwocie 30 złotych, pobierana od: apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy, wytoczonej z powództwa inspektora pracy.

W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową. Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

Przedawnienie roszczeń

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie