Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski

Delegując pracowników do świadczenia usług na terytorium Polski powinieneś wiedzieć, że warunki, na jakich są zatrudnieni, muszą być zgodne z polskimi przepisami. Podstawową zasadą jest, że warunki te nie mogą być mniej korzystne niż gwarantują polskie przepisy (przede wszystkim Kodeks pracy)

Czego dotyczą warunki zatrudnienia

Warunki zatrudnienia, które powinieneś zapewnić pracownikowi delegowanemu na terytorium Polski, dotyczą (kliknij na poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej):

Nie zawsze jesteś zobowiązany zapewnić wymienione powyżej warunki zatrudnienia. Jeśli delegowany pracownik wykonuje przewidziane w Twojej  umowie z firmą w Polsce wstępne prace montażowe lub instalacyjne, których wykonanie jest niezbędne do korzystania z dostarczonych wyrobów – nie stosuje się warunków zatrudnienia dotyczących:

  • wymiaru urlopu wypoczynkowego,
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Warunkiem jest jednak to, że prace te wykonywane są przez okres nie dłuższy niż 8 dni w ciągu roku, poczynając od dnia rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Pamiętaj, że te ulgowe przepisy nie obowiązują, gdy delegowani pracownicy wykonują prace związane z robotami budowlanymi lub utrzymaniem obiektu budowlanego, w szczególności: wykopy, roboty ziemne, montowanie i demontowanie elementów prefabrykowanych, wyposażanie i instalowanie, renowację, demontowanie, rozbiórkę, konserwację, prace malarskie i porządkowe. Oznacza to, ze musisz zagwarantować im wszystkie, wymienione wcześniej warunki pracy.

Dodatkowe informacje

Przepisów dotyczących warunków zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski w ramach świadczenia usług nie stosuje się do przedsiębiorstw marynarki handlowej w odniesieniu do załóg na morskich statkach handlowych oraz transportu międzynarodowego, z wyłączeniem przewozów kabotażowych.

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski określa art. 4 ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie