Zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników na terenie Polski

W 2016 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników na terenie RP. Dotyczą one m.in. określenia zasad ochrony pracowników oraz współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z podobnymi instytucjami w innych państwach. Dotyczyć one będą przede wszystkim zagranicznych przedsiębiorców, delegujących pracowników do Polski, ale nakładają także obowiązki na firmy z Polski. Jednym z nich jest zasada solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu np. zaległego wynagrodzenia.

Nowe przepisy określają m.in. zasady:

  • ochrony pracowników delegowanych na i z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników,
  • współpracy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania pracowników,
  • transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju będzie musiał zapewnić mu odpowiednie warunki zatrudnienia, dotyczące m.in. norm i wymiaru czasu pracy, wymiaru urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników. Więcej na temat przepisów regulujących pracę w Polsce znajdziesz w sekcji dotyczącej zatrudniania pracowników.

Ważną zmianą jest także obowiązek wyznaczenia przez pracodawcę delegującego pracownika do naszego kraju osoby upoważnionej do kontaktów z PIP.

W przypadku pracodawcy mającego siedzibę w państwie członkowskim  wyznacza on osobę upoważnioną do pośredniczenia w kontaktach z Państwową inspekcja Pracy oraz do przesyłania dokumentów i zawiadomień, przebywającą na terytorium RP.  Na żądanie PIP osoba ta przekazuje niezwłocznie PIP dane osoby upoważnionej do reprezentowania  tego pracodawcy w trakcie kontroli.

W przypadku pracodawcy mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim wskazuje on osobę działająca w jego imieniu, przebywająca na terytorium RP i upoważnioną do jego reprezentowania przed Państwową Inspekcją Pracy.

Na pracodawcy ciążyć będą dodatkowe obowiązki dokumentacyjne. Będzie on zobowiązany (w okresie delegowania) do przechowywania w Polsce niektórych dokumentów (w postaci elektronicznej lub papierowej) związanych ze stosunkiem pracy oraz ich udostępniania na wniosek PIP. Obowiązek dotyczyć będzie także okresu po zakończeniu pracy w Polsce. W ciągu 2 pracodawca ma dostarczyć PIP dokumenty związane z jego stosunkiem pracy, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania wniosku z PIP.

Ponadto, pracodawca delegujący pracownika do Polski, będzie musiał złożyć do PIP –  najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi – oświadczenie zawierające informacje niezbędne do przeprowadzenia kontroli w miejscu pracy pracownika.

Odpowiedzialność solidarna

Do projektu ustawy wprowadzono przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej podmiotu powierzającego wykonanie prac w sektorze budowlanym. Co to oznacza? Firma zlecająca wykonanie tych prac np. zagranicznej firmie delegującej pracownika na terytorium Polski ponosić będzie wobec pracownika solidarną odpowiedzialność z tym pracodawcą za jego zobowiązania z tytułu np. zaległego wynagrodzenia.

Jeśli pracownik delegowany z Polski lub do Polski skorzysta z prawa do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego przeciwko pracodawcy, to będzie chroniony przed niekorzystnym traktowaniem z jego strony. 

Nowe zadania PIP

Projekt ustawy określa także zadania PIP związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług.

PIP będzie ściślej współpracował z organami państw członkowskich (np. będzie informować o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski), a także powiadamiać pracodawców delegujących pracowników z terytorium RP o ewentualnych decyzjach w sprawie nałożenia na nich administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej czy o wnioskach o egzekucję takich kar lub grzywien.

PIP zobowiązano także do przeprowadzania kontroli prawidłowości delegowania pracowników do Polski. 

W projekcie ustawy przedstawiono katalog naruszeń przepisów ustawy, za które  przewidziano karę grzywny  w wysokości od 1000 do 30 000 zł.  

Nowe przepisy wprowadza ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, która weszła w życie 18 czerwca 2016 r. Wprowadzenie nowych regulacji jest związane z koniecznością wdrożenia do 18 czerwca 2016 r. dyrektywy 2014/67/UE.  Dyrektywa ta wprowadziła m.in. posiadania przedstawiciela w kraju, do którego deleguje się zatrudnionych a także zasadę solidarnej odpowiedzialności przy pracach budowlanych.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie