Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Ochrona stosunku pracy podczas urlopu macierzyńskiego

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy (art. 177 § 1 Kodeksu pracy).

Powyższej zasady nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca (art. 177 § 2 Kp.).

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 177 § 4 Kp.).

Wszystkie wyżej opisane zakazy i ograniczenia stosuje się odpowiednio także do pracownika – ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego(art. 177 § 5 Kp.).

W przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego nigdy nie orzeka się odszkodowania zamiast przywrócenia do pracy lub uznania wypowiedzenia za bezskuteczne.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której wypowiedzenie umowy o pracę jest spowodowana ogłoszeniem upadłości lub likwidacją pracodawcy (art. 45 § 3 Kp.).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie