Termin wypłaty wynagrodzenia

Zgodnie z Kodeksem pracy wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie (art. 85 § 1 Kp.). Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (art. 85 § 2 Kp.).

Termin wypłaty wynagrodzenia można wyznaczyć w tym samym miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje, np. 29 dnia każdego miesiąca. Istnieje tu jednak ryzyko braku informacji o ostatnich dniach pracy w miesiącu np. pracy nadliczbowej lub nieuzasadnionej nieobecności.

Od ogólnych zasad ustalonych w Kodeksie pracy można odstąpić jedynie na korzyść pracownika. Pracodawca i pracownik mogą np. w umowie o pracę lub regulaminie wynagradzania określić, że wynagrodzenie za pracę płatne miesięcznie wypłaca się nie z dołu, lecz z góry. Niekiedy o wypłacie wynagrodzenia z góry decydują przepisy prawa pracy (np. wynagrodzenia wypłacane na podstawie ustawy – Karta nauczyciela).

Regulamin pracy albo informacja o warunkach zatrudnienia

Szczegółowe zasady wypłacania wynagrodzeń są regulowane w regulaminie pracy bądź regulaminie wynagradzania. Obowiązkowo trzeba go stworzyć w firmach od 50 pracowników. W przypadku mniejszych zakładów pracy nie istnieje obowiązek tworzenia regulaminu pracy (jeśli w firmie pracuje od 20 do 50 pracowników, regulamin trzeba stworzyć tylko na wniosek organizacji związkowej). Zasady wypłaty wynagrodzenia określa się wtedy w informacji o warunkach zatrudnienia, którą zgodnie z art. 29 § 3 Kp. pracodawca powinien wręczyć pracownikowi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

Dzień wypłaty wynagrodzenia

Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym (art. 85 § 3 Kp.). Obowiązuje reguła odwrotna od ustanowionej w art. 115 ustawy – Kodeks cywilny, zgodnie z którą, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Zgodnie z art. 86 § 1 Kp. pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i okresie określonych w regulaminie pracy bądź innym akcie prawa pracy (np. układzie zbiorowym, umowie o pracę lub informacji o warunkach zatrudnienia).

Składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy (art. 85 § 4 Kp.).

Pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie (art. 85 § 5 Kp.).

Wypłata w innej formie niż gotówką

Zgodnie z art. 86 § 3 Kp. wypłata wynagrodzenia następuje co do zasady w gotówce. Dopiero po wyrażeniu zgody przez pracownika, wynagrodzenie może być wypłacone w inny sposób (np. przekazem pocztowym, przelewem na rachunek bankowy lub prowadzony w SKOK). Zgodnie z orzecznictwem (wyrok SN z 21 lutego 2002 r., I PKN 917/00) pracownik w każdym czasie może wycofać swoją zgodę na wypłatę wynagrodzenia za pracę w inny sposób niż w formie pieniężnej do rąk własnych).

Inny niż do rąk własnych sposób wypłaty wynagrodzenia może być określony również układzie zbiorowym.

Zgodnie z art. 96 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy pracownik może udzielić pełnomocnictwa określonej osobie do odbioru wynagrodzenia.

Należy pamiętać, że pracodawca, który wypłaca wynagrodzenia przelewem lub przekazem pocztowym, ma obowiązek zlecić go z takim wyprzedzeniem, aby w dniu ustalonym jako dzień wypłaty wynagrodzenia, pracownik mieli pieniądze dostępne na rachunku.

Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę

Każdorazowo, gdy pracodawca zmienia termin wypłaty wynagrodzenia lub inne zasady związane z wypłatą wynagrodzenia, zobowiązany jest poinformować o tym pracowników. W zależności od tego, w jakim dokumencie termin wypłaty wynagrodzenia został ustalony, pracodawcę obowiązują inne zasady:

  • jeżeli termin wypłaty wynagrodzeń ustalony został w regulaminie wynagradzania bądź układzie zbiorowym pracy, wówczas pracodawca wszelkich zmian musi dokonać bezpośrednio w tych aktach (w przypadku funkcjonowania układu zbiorowego pracy zmiany należy wprowadzić w drodze protokołów dodatkowych);
  • jeżeli w zakładzie pracy funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa – zmiany dodatkowo należy uzgodnić z organizacją związkową.

Wszelkie zmiany w wynagradzaniu, bez podania ich do wiadomości pracowników są nieważne (wyrok SN z 6 października 2004 r., I PK 569/03).

Wypłacenie wynagrodzenia innej osobie

Wyjątki od zasady wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika wynikają również z odrębnych przepisów. Przykładowo zgodnie z art. 28 i 29 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy sąd może nakazać, aby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające jednemu z małżonków były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego z małżonków, jeżeli małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu i jeden z nich nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Bez orzeczenia sądu, na podstawie art. 29 K.r.o., małżonek pracownika może podjąć wynagrodzenie, gdy spełnione są łącznie trzy przesłanki:

  • małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu,
  • pracownik nie może podjąć wynagrodzenia z powodu przemijającej przeszkody, np. choroby,
  • pracownik nie złożył sprzeciwu odnośnie do pobierania jego wynagrodzenia przez współmałżonka.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie