Wezwanie pracownika z urlopu

Może się zdarzyć, że zatrudniony przez Ciebie pracownik przebywa na urlopie i okazuje się, że jest on niezbędny w firmie. Czy możesz go odwołać z urlopu? Tak, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, możesz to zrobić w sytuacji, gdy wystąpiły okoliczności, których nie mogłeś przewidzieć w momencie rozpoczęcia urlopu przez pracownika. Powrót pracownika  musi być niezbędny dla zapewnienia prawidłowego toku pracy. Możesz więc odwołać pracownika z urlopu, jeśli np. w firmie dojdzie do pożaru, powodzi, awarii urządzeń, kontroli czy choroby pracownika zastępującego.

Przepisy nie wymagają od pracownika, aby informował pracodawcę o tym, gdzie chce spędzić urlop. W momencie odwoływania pracownika z urlopu warto podać termin stawienia się w pracy po konsultacji tak, aby pracownik mógł go dotrzymać (uwzględniając miejsce pobytu pracownika, dostępne środki transportu itp.). Podobnie żaden przepis nie zobowiązuje pracodawcy do konkretnej formy odwołania pracownika z urlopu – może to być dowolna forma (e-mail, rozmowa telefoniczna, itp.). Pamiętaj, że pracownik powinien odebrać informację o wezwaniu z urlopu.

Jeżeli pracownik, pomimo poinformowania, nie stawi się w pracy, narusza tym samym obowiązki pracownicze, a pracodawca ma prawo nawet rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Co może pracownik?

Pracownik odwołany z urlopu obowiązany jest przerwać urlop i zgłosić się do pracy, bez względu na własną ocenę okoliczności uzasadniających to odwołanie. Jeżeli okaże się, że odwołałeś pracownika z urlopu niezgodnie z przepisami, pracownik ma prawo do odszkodowania.

Pracownik ma prawo zwrócić się do Ciebie z wnioskiem o pokrycie kosztów poniesionych w związku z odwołaniem, np. za niepodlegające zwrotowi rezerwacje noclegu czy przejazdu. Dotyczy to również rodziny pracownika, jeśli ta została zmuszona do przerwania urlopu z powodu wezwania przez pracodawcę. Jako pracodawca jesteś zobowiązany przepisami do  pokrycia  koszty  poniesionych  przez  pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Pracownik powinien również potraktować przerwanie urlopu jako przesunięcie niewykorzystanej części urlopu na termin późniejszy.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie