Wynagrodzenie za pracę i dodatek za godziny nadliczbowe

Wynagrodzenie Twoich pracowników, powinno być tak ustalone, aby odpowiadało  rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu. Powinno także uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy.

Zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także dodatkowych składników wynagrodzenia (jeżeli zostały one przewidziane) ustala się, m.in. w układach zbiorowych pracy albo np. regulaminie wynagradzania.

Praca w godzinach nadliczbowych

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, Twojemu pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości:

1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

  • w nocy,
  • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż wyżej określony.

Dodatek w wysokości 100 % wynagrodzenia przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej, tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Zasady tej nie stosujemy w sytuacji, gdy przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej normy czasu pracy.

Obliczanie dodatku za nadgodziny

Jak obliczyć dodatki za nadgodziny? Podstawę obliczania powyższych dodatków obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.

W stosunku do pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem może być zastąpione ryczałtem. Jego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Dodatkowe informacje

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad wynagradzania, zajrzyj do artykułu Jak wynagradzać pracowników.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie