Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Nawet jeśli dokładasz wszelkich starań, aby zapewnić swoim pracownikom maksymalnie bezpieczne warunki pracy, może dojść do wypadku przy pracy. Powinieneś wiedzieć, jakie sytuacje – w świetle przepisów – są uważane za wypadek przy pracy i jakie masz obowiązki w przypadku ich wystąpienia.

W razie wypadku, jako pracodawca, jesteś zobowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie i zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Twoim obowiązkiem jest także ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, oraz zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom.

Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy?

Wypadek przy pracy to, w świetle przepisów, nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego
  ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż wskazane powyżej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które
  nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Rodzaje wypadków przy pracy

 • Śmiertelny – wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku,
 • Ciężki – wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała,
 • Lekki – każdy inny wypadek;
 • Zbiorowy – wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Obowiązki pracodawcy

 • Jeśli Twój pracownik uległ śmiertelnemu, ciężkiemu lub zbiorowemu wypadkowi przy pracy lub innemu wypadkowi, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, jesteś zobowiązany jak najszybciej zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora.
 • Jako pracodawca jesteś zobowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy. Protokoły ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową musisz przechowywać przez 10 lat.
 • Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

Załatw sprawę przez biznes.gov.pl

Zgłoszenie wypadku przy pracy

Dodatkowe informacje

Definicja wypadku przy pracy została określona w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ustala ona m.in. rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz warunki nabywania prawa do tych świadczeń.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie