Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę

Podstawa prawna

Minimalna wysokość wynagrodzenia za pracę jest określana przez państwo zgodnie z podstawowymi zasadami prawa pracy (art. 10 § 2 Kodeksu pracy), jak również Konstytucji RP, która w art. 65 ust. 4 stanowi, że „wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa ustawa". Szczegółowo wysokość ta regulowana jest na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Komu przysługuje minimalne wynagrodzenie

Każdy pracownik, który pracuje na podstawie o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin czasu pracy, ma zagwarantowane wynagrodzenie minimalne.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin czasu pracy ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Wysokość wynagrodzenia

Minimalna płaca za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od ustalonej wysokości minimalnego wynagrodzenia, nawet jeśli w danym miesiącu, np. ze względu na rozkład czasu pracy, wyliczone wynagrodzenie pracownika będzie niższe od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje uzupełnienie wynagrodzenia do minimalnej wysokości w postaci wyrównania.

W 2017 r. mininalne wynagrodzenie wynosi 2000 zł brutto.

W 2018 r. mininalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł brutto.

Jak obliczyć wysokość minimalnego wynagrodzenia

Coroczny wzrost gwarantowany przez ustawę o minimalnym wynagrodzeniu musi być nie niższy niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. W przypadku, gdy rzeczywisty wzrost cen różni się od prognozowanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego. Jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej zostaje ono zwiększone dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku pierwszej pracy

Uwaga! Od stycznia 2017 roku przestają obowiązywać przepisy, które umożliwiały wypłatę 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownikowi w okresie jego pierwszego roku pracy. Po zmianach  wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – mają prawo do minimalnego wynagrodzenia w jednakowej wysokości.

Obliczanie wynagrodzenia minimalnego pracownika

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

  • nagrody jubileuszowej;
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem
    na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Należności z tytułu podróży służbowej, w tym diety, nie są zaliczane do wynagrodzeń osobowych według GUS.

Przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia  za pracę (przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy,  nie uwzględnia się dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Uwaga!

W przypadku pracodawcy mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim, wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie pracy nie może być niższa o więcej niż 30 % od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie