Zatrudnianie pracowników tymczasowych

Jeśli korzystasz z usług agencji zatrudnienia i zatrudniasz pracowników tymczasowych powinieneś wiedzieć, jakie są Twoje obowiązki z tym związane.

Dla zrozumienia przepisów dotyczących pracy tymczasowej ważne są podstawowe definicje:

 • Pracodawca użytkownik – pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie.
 • Pracownik tymczasowy – pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.
 • Praca tymczasowa –  wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika (przez okres nie dłuższy niż określony w przepisach) zadań:
 • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
 • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
 • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Ograniczenia w stosowaniu pracy tymczasowej

Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie pracy szczególnie niebezpiecznej oraz pracy na stanowisku, na którym jest zatrudniony pracownik "na stałe", ale uczestniczy w strajku. Dodatkowo, pracownik tymczasowy nie może pracować na stanowisku, na którym, w okresie 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej, był zatrudniony pracownik, zwolniony z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Okres wykonywania pracy tymczasowej

 • W okresie 3 lat, łączny okres wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy nie może przekroczyć 18 miesięcy.
 • Jeżeli pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy pracę obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika, okres pracy tymczasowej nie może przekroczyć 3 lat. W tym przypadku, po okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy pracownik tymczasowy może być ponownie skierowany do pracy tymczasowej u tego pracodawcy nie wcześniej niż po upływie 3 lat.

Uzgodnienia pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a agencją pracy tymczasowej

Zawierając umowę z agencją pracy tymczasowej, jako tzw. pracodawca użytkownik, masz określone obowiązki. Powinieneś uzgodnić z agencją na piśmie:

 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
 • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
 • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej;
 • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego;
 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej.

Korzystając z usług pracowników tymczasowych przez agencję, powinieneś poinformować ją na piśmie o:

 • wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, określonym w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących u pracodawcy użytkownika;
 • warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy.

Masz też obowiązek dostarczać pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewniać napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadzać szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego oraz informować o tym ryzyku.

Przed zawarciem umowy, powinieneś uzgodnić z agencją zatrudnienia:

 • zakres informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego, oraz sposób i termin przekazywania tych informacji agencji pracy tymczasowej w celu prawidłowego obliczania wynagrodzenia za pracę tego pracownika;
 • zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika od agencji pracy tymczasowej obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, innych niż obowiązki wynikające z przepisów);
 • zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązku pracodawcy dotyczącego wypłacania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Urlop pracownika tymczasowego

Możesz uzgodnić z agencją zatrudnienia wykorzystanie przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego, w całości lub w części, w okresie wykonywania pracy tymczasowej.

Jeżeli okres pracy na rzecz Twojej firmy przez pracownika tymczasowego obejmuje 6 miesięcy lub więcej, jesteś zobowiązany umożliwić mu wykorzystanie w tym okresie należnego urlopu wypoczynkowego.

Prawa i obowiązki pracodawcy użytkownika

Jako pracodawca użytkownik:

 • jesteś zobowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu pracy;
 • musisz prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego (na tej samej zasadzie jak w przypadku pracowników stałych;
 • nie możesz powierzać pracownikowi innej pracy niż określona w umowie ani też powierzać mu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu.

Pamiętaj, że pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni na stałe.

Dodatkowe informacje

Zatrudnianie pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej oraz kierowanie tych pracowników i osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika odbywa się na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie