Wydawanie świadectw pracy

Jeśli kończy się okres zatrudnienia pracownika (niezależnie od rodzaju umowy o pracę) i nie zamierzasz zatrudnić go ponownie w ciągu 7 dni, jesteś zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Jeśli jednak ponownie zatrudnisz pracownika w ciągu 7 dni od zakończenia okresu zatrudnienia, świadectwo pracy wydajesz tylko w sytuacji, gdy pracownik złoży odpowiedni wniosek (w formie papierowej lub elektronicznej). Jeśli pracownik nie złoży wniosku, świadectwo wydasz dopiero po definitywnym zakończeniu współpracy z pracownikiem

Pracownik może złożyć taki wniosek w każdym czasie i prosić o wydanie świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie uzyskał świadectwa pracy.

Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z Tobą.

Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem o sprostowanie świadectwa.

W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, będziesz zobowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez Ciebie.

Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania
niewłaściwego świadectwa pracy. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Jeżeli jesteś pracodawcą to w zależności od rozstrzygnięcia sądu pracy masz 7 dnia na:

  • przekazanie pracownikowi zmienionego lub uzupełnionego świadectwa pracy po uznaniu przez sąd powództwa pracownika o jego sprostowanie;
  • uzupełnienie świadectwa pracy od momentu przedłożenia go przez pracownika po wydaniu prawomocnego orzeczenia sądu o przywróceniu do pracy albo przyznanie odszkodowania za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę;
  • wystawienie nowego świadectwa pracy od dnia zawarcia lub zatwierdzenia ugody przez sąd;
  • otrzymanie od pracownika wydanego świadectwa pracy w celu uzupełnienia go o informację o wydanym oświadczeniu sądu w sprawie odszkodowania na Twoją rzecz, w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jeżeli pracownik tego nie zrobi możesz go wezwać do dostarczenie świadectwa w terminie 7 dni.

Możesz wysłać zmienione lub nowe świadectwo pracy drogą pocztową lub doręczyć go w inny niż bezpośredni sposób, jeżeli nie jest możliwe przekazania go pracownikowi osobiście.

Pracownicy tymczasowi

Pracodawca będący agencją pracy tymczasowej zobowiązany będzie zamieścić w świadectwie pracy wydanym pracownikowi tymczasowemu  informacje dotyczące każdego pracodawcy, na rzecz którego pracownik tymczasowy świadczył pracę tymczasową - ze wskazaniem okresów wykonywania tej pracy.

Jak powinno wyglądać prawidłowe świadectwo pracy

Jeśli nie wiesz, jak powinno wyglądać prawidłowo wystawione świadectwo pracy, wzór znajdziesz w rozporządzeniu w sprawie świadectwa pracy. Dodatkowo, jest tam także zawarta instrukcja wypełniania świadectwa. Rozporządzenie szczegółowo określa treść świadectwa pracy, a także sposób i tryb wydawania świadectwa pracy oraz sposób i trybu prostowania i uzupełniania świadectwa

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie