Wygaśnięcie umowy terminowej

Terminową umową o pracę może być umowa o pracę zawarta na czas określony albo umowa o pracę na okres próbny.

Umowa o pracę zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta.

Za wypowiedzeniem można rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony, niezależnie od jej długości. Okresy wypowiedzenia dla umów o pracę na czas określony są takie same, jak w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony. Jeżeli zakładowy staż pracy pracownika wynosi mniej niż pół roku – okres wypowiedzenia to dwa tygodnie; od pół roku do mniej niż trzech lat – miesiąc; co najmniej trzy lata  – trzy miesiące.

Umowa o pracę zawarta na czas określony może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. W tym przypadku każda ze stron może ją rozwiązać z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Umowa o pracę na okres próbny ulega rozwiązaniu z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi: 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni; 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie; 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie