Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę powinno być złożone na piśmie. W treści wypowiedzenia powinno znaleźć się określenie długości trwania okresu wypowiedzenia oraz termin rozwiązania umowy o pracę. Ponadto pracodawca, w przypadku wypowiadania umowy na czas nieokreślony lub w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, musi wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Wypowiedzenie musi również zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracownika

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

W wyżej wymienionych przypadkach, pracodawca ma prawo do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę, bez zachowania terminu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, nie może jednak nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Pracodawca może podjąć decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Wypowiedzenie zmieniające warunki płacy lub pracy

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy musi zostać dokonane na piśmie i określać wszystkie zmiany, jakie mają się dokonać w stosunku pracy. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika powinno być złożone na piśmie. Pracownik może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem zawartą na okres próbny oraz na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Od 2016 r. za wypowiedzeniem można rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony, niezależnie od jej długości. Okresy wypowiedzenia dla umów o pracę na czas określony są takie same, jak w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony.

Pracownik może rozwiązać również umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

Pracownik również może rozwiązać umowę o pracę w przypadku, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (np. nie wypłacanie wynagrodzenia lub nieterminowe jego wypłacanie). W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę (mobbing)

Obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Pracownik może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy z powodu mobbingu czyli bez wypowiedzenia pracownik jest uprawniony do żądania:

 • odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy z powodu oraz
 • odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków względem pracownika.

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny mobbingu. W przypadku rozwiązania umowy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków względem pracownika, w pisemnym oświadczeniu woli oprócz skonkretyzowania formy mobbingu, trzeba równocześnie scharakteryzować ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy względem pracownika.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie