Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę powinno być złożone na piśmie. W treści wypowiedzenia powinno znaleźć się określenie długości trwania okresu wypowiedzenia oraz termin rozwiązania umowy o pracę. Ponadto pracodawca, w przypadku wypowiadania umowy na czas nieokreślony lub w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, musi wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Wypowiedzenie musi również zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracownika

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

W wyżej wymienionych przypadkach, pracodawca ma prawo do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę, bez zachowania terminu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, nie może jednak nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Pracodawca może podjąć decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Wypowiedzenie zmieniające warunki płacy lub pracy

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy musi zostać dokonane na piśmie i określać wszystkie zmiany, jakie mają się dokonać w stosunku pracy. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Przykład

30 czerwca pracodawca wręczył pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, w którym zaproponował obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę z 5 000 zł do 4 000 zł. Pracownika obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Jeżeli pracownik do 15 lipca nie złoży oświadczenia, że nie zgadza się na obniżenie wynagrodzenia za pracę, to po upływie okresu wypowiedzenia, tj. od 1 sierpnia, pracownikowi będzi przysługiwać wynagrodzenie w niższej wysokości. Odmowa przyjęcia nowych warunków płacy będzie skutkowała rozwiazanie umowy o pracę z dniem 31 lipca. Gdyby pracodawca nie poinformował pracownika, że może on złożyć stosowne oświadczenie do upływu połowy okresu wypowiedzenia, pracownik miałby prawo podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji pracodawcy do końca okresu wypowiedzenia tj. do 31 lipca.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika powinno być złożone na piśmie. Pracownik może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem zawartą na okres próbny oraz na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Od 2016 r. za wypowiedzeniem można rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony, niezależnie od jej długości. Okresy wypowiedzenia dla umów o pracę na czas określony są takie same, jak w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony.

Pracownik może rozwiązać również umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

Pracownik również może rozwiązać umowę o pracę w przypadku, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (np. nie wypłacanie wynagrodzenia lub nieterminowe jego wypłacanie). W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę (mobbing)

Obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Pracownik może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy z powodu mobbingu czyli bez wypowiedzenia pracownik jest uprawniony do żądania:

 • odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy z powodu oraz
 • odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków względem pracownika.

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny mobbingu. W przypadku rozwiązania umowy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków względem pracownika, w pisemnym oświadczeniu woli oprócz skonkretyzowania formy mobbingu, trzeba równocześnie scharakteryzować ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy względem pracownika.

Czasowe powierzenie innej pracy - wypowiedzenie nie jest konieczne

W razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika - nie jest wymagane wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy.  Czyli nie ma potrzeby stosowania wypowiedzenia zmieniającego.

Ważne jest, że inna powierzona praca nie może rażąco odbiegać od posiadanych kwalifikacji zawodowych. Nie może być to również praca, przy której kwalifikacje pracownika będą niepotrzebne.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie