Elementy konieczne wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Jeśli chcesz wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę zadbaj, aby na wypowiedzeniu znalazły się wszystkie wymagane elementy. Tylko wtedy wypowiedzenie będzie skuteczne.

Elementy wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno być złożone na piśmie podpisane przez pracodawcę lub osobę ważnie umocowaną do dokonywania takich czynności w imieniu pracodawcy. Powinny sie znaleźć tam takie informacje, jak:

 • miejscowość i data,
 • dane pracodawcy i pracownika
 • datę zawarcia oraz strony umowy,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
 • oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia z określeniem terminu jego upływu (w przypadku rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia) lub oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu pracy (w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia)
 • podpis strony wypowiadającej umowę oraz strony przyjmującej.
 • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy ( należy wskazać właściwy miejscowo sąd pracy)
 • WAŻNE: MUSISZ PODAĆ PRZYCZYNĘ WYPOWIEDZENIA UMOWY: przyczyna powinna być konkretna  (należy wskazać w uzasadnieniu fakty i rzeczowe okoliczności dotyczące osoby pracownika bądź jego zachowania w procesie świadczenia pracy lub zdarzeń, także niezależnych od niego, mających wpływ na decyzję pracodawcy), prawdziwa i uzasadniona

Wypowiedzenie umowy na czas określony

W wypowiedzeniu unowy na czas określony powinny znaleźć się takie informacje, jak:

 • miejscowość i data,
 • dane pracodawcy i pracownika
 • datę zawarcia oraz strony umowy,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
 • oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia z określeniem terminu jego upływu lub oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu pracy (w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia)
 • podpis strony wypowiadającej umowę oraz strony przyjmującej.
 • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy (należy wskazać właściwy miejscowo sąd pracy)

Pamiętaj:  brak wszystkich elementów powoduje, że pracownik może wystąpić do sądu pracy z roszczeniami w związku z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę, tj. o przywrócenie do pracy lub zasądzenie odszkodowania.

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie