Dyscyplina pracy, jak i kiedy możesz zwalniać pracowników?

Zwolnienie dyscyplinarne

Kodeks pracy daje pracodawcy prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyny zawinionej przez pracownika. Jest to tzw. zwolnienie dyscyplinarne. Ten tryb rozwiązania umowy może być zastosowany do rozwiązania każdego typu umowy o pracę, w tym umów na czas określony czy na okres próbny, z każdym pracownikiem, nawet szczególnie chronionym przez prawo pracy. Jednak gdy nawet zachodzi podstawa do zwolnienia dyscyplinarnego, to pracodawca decyduje czy ostatecznie w taki sposób rozstać się z pracownikiem.

Ponieważ zwolnienie dyscyplinarne jest szczególnie dotkliwe dla pracownika, powinno być faktycznie przemyślane i uzasadnione.

Taki tryb wypowiedzenia możesz zastosować, gdy:

  • pracownik ciężko naruszył podstawowe obowiązki pracownicze

Podstawowe obowiązki to m.in. przestrzeganie czasu pracy, porządku i regulaminu pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bhp, dbanie o dobro zakładu pracy oraz zachowanie tajemnicy służbowej i zasad współżycia społecznego. Obowiązki są z zasady ujęte w zakresie obowiązków na danym stanowisku pracy oraz w regulaminach obowiązujących w firmie. W celu uniknięcia potencjalnych nieporozumień z zatrudnionymi, należy takie dokumenty stworzyć, udostępnić pracownikom i zobowiązać do ich przestrzegania.

Dodatkowo naruszenie obowiązków musi być ciężkie. Pracodawca ma udowodnić, że właśnie doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków. Może to być kradzież, zniszczenie mienia firmy, działanie na szkodę pracodawcy, nieusprawiedliwiona nieobecność, nieprzestrzeganie przepisów bhp, spożywanie alkoholu w miejscu pracy itp.

  • w czasie trwania umowy o pracę, pracownik popełnił przestępstwo, które uniemożliwia  dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku

Przestępstwo musi być popełnione w trakcie trwania umowy o pracę (nie wcześniej) oraz musi być oczywiste lub stwierdzone  prawomocnym wyrokiem sądu. Ponadto popełnienie przestępstwa uniemożliwia dalsze zatrudnianie pracownika na zajmowanym stanowisku.

  • pracownik ze swojej winy utracił uprawnienia konieczne do wykonywania  pracy na zajmowanym stanowisku

Jest tutaj mowa o uprawnieniach, które wynikają z powszechnych przepisów prawa  a nie z wewnętrznych wymagań pracodawcy – np. prawo jazdy. Utrata uprawnień musi być zawiniona przez pracownika – np.  utrata prawa jazdy z powodu nietrzeźwości.

Dodatkowe informacje

  • Zwolnienie dyscyplinarne można wręczyć tylko w okresie jednego miesiąca od momentu, gdy pracodawca dowiedział się o przyczynie uzasadniającej to zwolnienie.
  • Jeżeli  pracownik jest reprezentowany przez organizację związkową, to pracodawca powinien poinformować ją o planowanym zwolnieniu oraz o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy.  W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy, zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię w ciągu 3 dni. Pracodawca nie jest jednak związany opinią związku (ale uwaga: są wyjątki, np. dla osób pełniących funkcje związkowe).
  • Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną oraz wskazywać przyczyny, które uzasadniają rozwiązanie umowy. Powinno podawać datę, z którą nastąpi rozwiązanie stosunku pracy oraz zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania się do sądu pracy.

Pamiętaj ! W przypadku gdy decydujesz się na dyscyplinarne zwolnienie pracownika, koniecznie zachowaj wszystkie warunki takiego zwolnienia, aby w przypadku odwołania się pracownika, sad nie uznał wypowiedzenia za niezgodne z prawem, co może mieć dla ciebie negatywne konsekwencje.

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie